پوشش اپوکسی آنتی داست کف
PFEP–Anti dust

ایـن پوشـش بـر پایـه اپوکسـی پلـی آمیـد بـوده و بـه دلیـل داشـتن گرانـروی بسـیار پاییـن قـدرت نفـوذ بسـیار بالایـی دارد و تـا عمـق زیـادی بـه درون بتـن نفـوذ مـی کنـد. همچنیـن ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطح بتـن از خـروج گـرد و غبـار از بتـن در اثـر سـایش جلوگیـری کـرده و سـطح زیریـن خـود را در برابـر نفـوذ رطوبـت و مـواد شـیمیایی محافظـت مـی کنـد. سـطح ایـن پوشـش قابلیـت شستشـو داشـته و در برابـر انـواع مـواد شـیمیایی و شـوینده مقـاوم اسـت. 

 

مصارفخواص و مزایا جدول خواصدستورالعمل مصرف

بـه عنـوان پوشـش مانـع گـرد و غبـار بـر روی سـطوح بتنـی، آجـری، سـیمانی و ... کـه در معـرض اشـعه مسـتقیم آفتـاب قـرار ندارنـد.

 

  •  گرانروی بسیار پایین
  •  قابلیت نفوذ عالی در خلل و فرج بتن 
  •  ممانعت از خروج گرد و غبار از بتن و جلوگیری از آلودگی محیط 
  •  پوشاندن ایرادهای سطحی بتن
  •  افزایش مقاومت بتن در برابر سایش
  •  محافظت بتن در برابر مواد شیمیایی نظیر اسیدها،قلیاها، شوینده ها، بنزین، نفت، گازوئیل و ...

 

 

آماده سازی سطح :

سـطح بایـد عـاری از هـر گونـه آلودگـی و مواد سسـت و ناپایدار باشـد. آلودگی ها و مواد سسـت سـبب افت شـدید چسـبندگی پوشـش بـه سـطح مـی گردند. قبـل از اعمـال پوشـش بـر روی سـطح در صورتـی کـه سـطح نیاز بـه ترمیم داشـته باشـد ایـن عملیـات انجـام گیـرد. توصیـه مـی شـود در صـورت بـالا بـودن میـزان جـذب سـطح قبـل از اعمال ایـن پوشـش از پرایمـر بتـن اپوکسـی پلـی گام PFEP-2168 اسـتفاده شـود. در صـورت نیـاز مـی توان این پوشـش را در چنـد لایـه اجـرا نمود.

 

شرایط محیطی اعمال :

درجـه حـرارت محیـط در طـی مراحـل رنـگ آمیـزی بیـن 5+ تـا 50+ درجه سـانتیگـراد باشـد . همچنین دمـای محیط بایـد حداقـل 3 درجـه سـانتیگـراد بالاتر از نقطه شـبنم باشـد.

 

روش اعمال :

پـس از آمـاده سـازی سـطح، اجـزاء رنگ را به نسـبت اختلاط معین (مطابق بسـته بنـدی و دسـتورالعمل) مخلوط نموده و بـا همـزن مناسـب کاملا همـزده تا یک ترکیب یکنواخت و یکدسـت حاصل شـود. ایـن رنـگ توسـط قلـم مـو و رولر و اسـپری معمولـی قابل اعمال اسـت. در محیطهای بسـته تهویه هـوا در خلال اعمال رنگ ضروری اسـت. پس از اتمام کار، بلافاصله کلیه تجهیزات را با تینر T-950 شستشو دهید.

* توجه شود که این پوشش جهت اعمال بر روی سطوح بتنی مرطوب و آلوده به روغن و چربی مناسب نیست.