POLYPIPE NOVA 150 یـک پوشـش تـک لایـه ، 100% جامـد ، مقـاوم شـیمیائی و قابـل اعمـال در یـک لایـه بـا ضخامـت بـالا (High build) بـوده کـه بطـور خـاص بـرای پوشـش دهـی ، تعمیـرات و احیـاء خطـوط لولـه طراحـی شـده اسـت . دمـای کاربـری ایـن پوشـش جهـت خطـوط لولـه حداکثـر تـا 150+ سانتیگراد مـی باشـد. مقاومــت سایشــی پوشــش (ARO) ، در خطــوط اصلــی ســازگار بــا (FBE) و (CTE) بــوده و بــرای انــواع ســازه هــای فلـزی نیـز بـه کار گرفتـه مـی شـود . ایـن اپوکسـی دو جزئـی و فاقـد حـلال بـوده و بـه سـهولت بـا ضخامـت بیـش از40milsدر یـک پـاس پاشـش بـه دسـت آمـده و بـه هـر دو صـورت دسـتی یـا توسـط اسـپری قابـل اعمـال مـی باشـد.