پوشش پلی یورتان
POLYPIPE BG102

پوشـش پلـی یورتـان POLYPIPE BG102 جهـت کاربـرد در صنایـع نفـت و گاز و... بـه ویـژه جهـت پوشـش دهـی شـیر آلات و یـا سـطوحی کـه بـه علـت مشـکل هندسـی ، نیـاز بـه پوشـش دهـی بـا بـرس را دارنـد و همچنیـن جهـت تعمیـرات در مناطـق آسـیب دیـده پوشـش لولـه و یـا در مـواردی کـه اعمـال پلـی یورتـان 100% جامـد بـا زمـان ژل شـدن بیشـتر نیـاز اسـت ، طراحـی گردیـده اسـت. مطابق با استاندارهای DIN–30671،IGS–TP–014–1

 

مصارفخواص و مزایا جدول خواصدستورالعمل مصرفموارد ایمنی

ایــن محصــول پلــی یورتــان خالــص ، دو جزئــی و 100% جامــد اســت کــه جایگزیــن مناســبی بــرای پوشــش هــای سـنتی و مرسـوم گذشـته مـی باشـد. ایـن نـوع پلـی یورتـان آروماتیـک از مقاومـت هـای شـیمیایی و خوردگـی خوبـی برخـوردار بـوده و در کنـار پوشـش دهـی مناسـب ، قابلیـت نفـوذ بـه داخـل خلـل و فـرج سـطح را دارا مـی باشـد. بـه راحتـی بـا کمـک قلـم مـو یـا اسـپری ایرلـس اعمـال مـی گـردد.

 

 

 •  خطوط لوله مدفون در خاک یا روی زمین
 •  شیر آلات و نقاط سر جوش 
 •  تجهیزات نیروگاهی ، پتروشیمی و پالایشگاهی 
 •  پوشش کلیه سازه های فلزی با اشکال نامنظم
 • تعمیر نقاط آسیب دیده پوشش  

 

 •  100% جامد با درصد مواد فرار (VOC) برابر صفر
 •  مقاوم در برابر اکثر حلال ها ، اسیدها و قلیاها
 •  دارای مقاومت عالی در برابر خوردگی
 •  دارای نفوذ پذیری کم
 •  قابل اعمال و تعمیر آسان و در محل 
 •  قابل اعمال با برس و اسپری 
 •  دارای سختی مناسب
 •  مقرون به صرفه 
 •  بدون نیاز به پرایمر 

 

 

اختلاط مواد :

پوشـش پلـی یورتـان POLYPIPE BG102 دو جزیـی میباشـد ، بـا توجـه بـه 100% جامـد بـودن محصـول ، توصیـه مـی گـردد از اضافـه نمـودن حـلال در هـر شـرایطی بـه هـر یـک از اجـزاء خـودداری گـردد. پـس از اضافـه نمـودن جـزء B بـه جـزء A ، بایـد بـا کمـک میکسـر مناسـب ، فرآینـد اختـلاط کامـل انجـام گیـرد تـا ترکیبـی همگـن و یکنواخـت حاصـل شـود.

بـه هیـچ عنـوان از لـوازم آلـوده بـرای اختـلاط اسـتفاده نگـردد.

 

آماده سازی سطح :

سـطح بایـد تمیـز و عـاری از هرگونـه گـرد و غبـار و ذرات سسـت باشـد، قبـل از اعمـال پوشـش توصیـه مـی گـردد بـا کمـک یـک دسـتمال تمیـز و حـال اسـتون ، چربـی هـای سـطح پـاک شـود. سـند بلاسـت سـطح تـا رسـیدن بـه پروفایـل مناسـب حداقـل 50-70 میکـرون توصیـه مـی شـود.

سـپس بـا توجـه بـه وسـعت سـطح و روش اعمـال ، مـی تـوان بـا کمـک بـرس یـا اسـپری معمولـی ، فراینـد پوشـش دهـی را آغـاز نمـود.

جهت حصول ضخامت ، پوشش در چند لایه و با رعایت زمان خشک شدن سطحی اعمال شود .

تمــاس بــا پوســت یــا استنشــاق بخــارات ممکــن اســت باعــث آلــرژی شــود. پرســنل کاربــر بایــد لبــاس و ماســک مخصــوص و دســتکش ضــد مــواد شــیمیایی پوشــیده و از کــرم محافظتــی روی پوســت صــورت ، دســت و ســایر ســطوح بــدون پوشــش اســتفاده نماینــد.

 

توصیه:

پیـش از زمـان اعمـال از بـاز کـردن در ظـرف و تمـاس مـواد بـا رطوبـت خـودداری شـود و اطمینـان از سـیل بـودن کامـل ظـرف بعـد از مصـرف الزامـی اسـت.

 

انبارداری:

نگهداری محصول 24 ماه در ظروف در بسته به دور از گرمای شدید، یخ زدگی و رطوبت امکانپذیر است.