پوشش پلی یورتان
POLYPIPE–8802

پوشـش دو جزئـی 100 % جامـد سـخت بـر پایـه رزیـن پلـی یورتـان آروماتیک، قابـل اعمـال بـا اسـپری کـه بـه طـور خـاص بـرای محافظـت خطـوط لولـه نفـت، گاز و آب مدفـون در برابـر خوردگـی در شـرایط بسـیار خورنـده طراحـی شـده اسـت. 

مطابق استاندارد EN–10290, IGS–M–TP–020–1  

 

مصارفخواص و مزایا جدول خواصدستورالعمل مصرفموارد ایمنی

ایـن محصـول بـه عنـوان پوشـش جدیـد خطـوط لولـه، تعویـض پوشـش لولـه، ترمیـم و پوشـش سـرجوش هـا بسـیار مناسـب مـی باشـد.خواص عالـی آن نظیـر مقاومـت مکانیکی،مقاومـت سایشـی و خمشـی، چسـبندگی فـوق العـاده و سـختی مناسـب آن ایـن محصـول را کامـلا متمایـز مـی کنـد.

حفاظت از خوردگی لوله ها، اتصالات، نقاط جوش و ... در: 

 • سطوح فلزی مدفون در خاک و یا روی زمین
 • سطوح فلزی مغروق در آبهای شور یا شیرین
 • تجهیزات نیروگاهی، پتروشیمی و پالایشگاهی
 •  پوشش سرجوشها بر روی عایق پلی اتیلن و پلی یورتان

 

 • 100 % جامد با درصد مواد فرار (VOC) برابر صفر
 • مقاومت شیمیایی مناسب
 • مقاومت عالی در برابر خوردگی
 •  نفوذ پذیری بسیار کم
 • واکنش پذیری سریع و زمان پخت کم
 • قابل اعمال در محدوده دمایی گسترده
 • قابلیت برگشت به سرویس سریع
 • جدایش کاتدی بسیار پایین
 • چسبندگی و سختی بالا و در عین حال انعطاف پذیری مناسب
 • تامین دوام عالی در محیطهای دریائی و صنعتی
 • مقاومت آبی خوب
 • مقاوم در برابر ضربه، سایش و تنشهای مکانیکی
 • High Build، قابل اعمال در ضخامت بالا در یک لایه
 • بدون نیاز به پرایمر
 • نسبت اختلاط حجمی 1:1 (عدم نیاز به توزین)
 • Off-ratio , Mis-metering معضل حذف
 • قابل اعمال با دستگاه های ارزان تر (نسبت اختلاط ثابت) 

 

 

اختلاط مواد :

پوشـش پلـی یورتـان تحـت هیـچ شــرایطی نبایـد رقیـق گــردد. از حـال مناسـب جهــت تمیـزکاری خطـوط انتقـال مـواد و دسـتگاه اسـتفاده شـود. پیـش از اعمـال، جـزء A توسـط همـزن مناسـب تـا رسـیدن بـه مخلوطـی یکنواخـت مخلـوط گـردد.

 

 

آماده سازی سطح :

ســطح بایــد بــه روش سندبلاســت، گریــت بلاســت، شــات بلاســت و ... تــا درجــه نزدیــک بــه ســفید (1/2Sa 2) و حصــول پروفایــل حداقــل 50-70 میکــرون آمــاده ســازی شــود. ســپس از هــوای خشــک و تمیــز عــاری از روغــن جهــت برطــرف نمــودن ذرات گــرد و غبــار ناشــی از بلاســت اســتفاده گــردد. در حیــن و پــس از سندبلاســت و همچنیــن در حیــن اعمــال پوشــش، دمــای ســطح بایــد حداقــل 3 بالاتــر از نقطــه شــبنم باشــد. رطوبـت بـالا ممکـن اسـت تاثیـر منفـی بـر چسـبندگی پوشـش بـر سـطح ایجـاد نمایـد.

در شـرایطی ممکـن اسـت گـرم کـردن لولـه هـا مـورد نیـاز باشـد. سـطح بایـد حداکثـر 4 سـاعت پـس از سندبلاسـت پوشـش داده شـود ، در غیـر اینصـورت بایـد عملیـات آمـاده سـازی تجدیـد شـود.

در صورتیکــه میــزان رطوبــت محیــط بیــش از حــد مجــاز باشــد، ممکــن اســت پروســه پخــت پوشــش بــه صــورت کامــل صــورت نگرفتــه و پوشــش بــه خــواص مکانیکــی نهایــی خــود نرســد .

* توصیه می شود سطوح آلوده به نمک قبل از عمل سندبلاست و نیز پس از آن شستشو گردد.

 

اعمال پوشش:

مواد بوسیله اسپری دو جزئی مجهز به المنت حرارتی (Dual feed high pressure / high temperature airless spray) قابل اجرا می باشد. در خصوص لوله های نیازمند به جوشکاری دقت شود که در محل اتصالات یک نوار (بسته به طول cut back) از سطح فلز باید بدون پوشش بماند. در سایر موارد از جمله کوپلینگ ها کل سطح فلز پوشش داده خواهد شد.

 

تمــاس بــا پوســت یــا استنشــاق بخــارات ممکــن اســت باعــث آلــرژی شــود. پرســنل کاربــر بایــد لبــاس و ماســک مخصـوص و دسـتکش ضـد مـواد شـیمیایی پوشـیده و از کـرم محافظتـی روی پوسـت صـورت، دسـت و سـایر اعضـا بـدون پوشـش اسـتفاده نماینـد. اسـتفاده از عینکهـای مخصـوص جهـت ممانعـت از تمـاس مـواد یـا غبـار اسـپری بـا چشـم الزامـی اسـت.

 

توصیه:

پیـش از زمـان اعمـال از بـاز کـردن در ظـرف و تمـاس مـواد بـا رطوبـت خـودداری شـود. اطمینـان از سـیل بـودن کامـل ظـرف بعـد از مصـرف الزامـی اسـت. زمان استغراق یا تدفین لوله ها حداقل 3-5 ساعت پس از اجرا می باشد.

 

انبارداری:

نگهـداری محصـول 24 مـاه در ظـروف در بسـته بـدور از گرمـای شـدید، یـخ زدگـی و رطوبـت امـکان پذیـر اسـت. مـی تـوان از گرمکـن هـای ظـروف جهـت کاهـش ویسـکوزیته مـواد در دمـای پاییـن اسـتفاده نمـود