پوشش پلی یورتان تار
POLYPIPE BG202

پوشـش پلـی یورتـان POLYPIPE BG202 بـر پایـه رزیـن پلـی یورتـان بـه همـراه کولتـار اسـت. ایـن محصـول جهت کاربــرد در صنایــع نفــت و گاز بــه ویــژه جهــت پوشــش دهــی شــیر آلات و یــا مــواردی کــه بــه علــت نــوع ســاختار هندسـی، نیـاز بـه پوشـش دهـی بـا کمـک بـرس را دارنـد و نیـز جهـت تعمیـرات در مناطـق آسـیب دیـده پوشـش لولـه و یـا در مـواردی کـه اعمـال پلـی یورتـان صـد در صـد جامـد بـا زمـان ژل شـدن بیشـتر نیـاز اسـت، طراحـی گردیـده اسـت. 

 

مصارفخواص و مزایا جدول خواصدستورالعمل مصرفموارد ایمنی

 ایـن محصـول دو جزئـی و 100% جامـد جایگزیـن مناسـبی بـرای پوششـهای سـنتی و مرسـوم گذشـته مـی باشـد. پلـی یورتـان آروماتیـک بـه همـراه کولتـار کـه در سـاختار ایـن محصـول بـه کار رفتـه اسـت مقاومتهـای شـیمیایی، حرارتـی و خوردگـی بالایـی را از خـود بـه نمایـش میگذارند. ویسـکوزیته مناسـب ایـن پوشـش بـه آن قابلیـت نفـوذ بـالا بـه داخـل خلـل و فـرج سـطح بخشـیده و بـه راحتـی بـا کمـک قلـم مـو یـا اسـپری ایرلـس اعمـال مـی گـردد. 

 • خطوط لوله مدفون در خاک، روی زمین، مغروق در آب
 • شیر آلات و نقاط سر جوش
 • تجهیزات نیروگاهی، پتروشیمی و پالایشگاهی
 •   پوشش کلیه سازه های فلزی با اشکال نامنظم
 •  تعمیر نقاط آسیب دیده
 •  مواردی که مقاومت شیمیایی بالا نیاز می باشد

 

 • 100% جامد با درصد مواد فرار (VOC) برابر صفر
 • مقاوم در برابر حلالها، اسیدها و قلیاها
 • دارای مقاومت عالی در برابر خوردگی
 • دارای نفوذ پذیری کم و سختی مناسب
 • قابل اعمال و تعمیر آسان و در محل
 • قابل اعمال با برس یا اسپری و مقرون به صرفه
 • دارای سختی مناسب 

 

 

اختلاط مواد :

POLYPIPE BG202 بـه صـورت دو جزئـی مـی باشـد، بـا توجـه بـه 100% جامـد بـودن محصـول، توصیـه مـی گـردد از اضافـه نمـودن حـلال در هـر شـرایطی بـه هـر یـک ازاجـزاء خـودداری گـردد. ابتـدا جـزء A بـه صـورت جداگانـه همـزده شـود تـا بـه حالـت یکنواخـت برسـد. پـس از اضافـه نمـودن جـزء دوم، بایـد بـا کمـک همـزن مناسـب و بـا دور پاییـن (حـدود 400 rpm)، فرآینـد اختـلاط کامـل انجـام گیـرد تـا ترکیبـی همگـن و یکنواخـت حاصـل آید. بـه هیـچ عنـوان از لـوازم آلـوده بـرای اختـلاط اسـتفاده نگـردد.

 

آماده سازی سطح :

سطح باید تمیز و عاری از هرگونه گرد و غبار و ذرات سست باشد، قبل از اعمال پوشش توصیه میگردد با کمک یک دستمال تمیز و حلال استون، چربی های سطح پاک شود. سندبلاست سطح تا رسیدن به پروفایل مناسب حداقل 70 - 50 میکرون توصیه می شود. سپس با توجه به میزان سطح و روش اعمال، میتوان با کمک قلم مو، برس و یا اسپری فرآیند پوشش دهی را آغاز نمود.

 

شرایط محیطی اعمال: 

در حین اعمال باید دمای سطح حداقل 3 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم بوده و رطوبت نسبی محیط کمتر از 90% باشد.

امکان انجام تست Holiday در دمای 25 درجه سانتیگراد پس از حداقل 24 ساعت و با رعایت 10V/mm خواهد بود.

* زمان مجاز مصرف پس از اختلاط برای این پوشش تحت تاثیر دما می باشد، بنا براین هرچه دما بالاتر باشد این زمان کاهش می یابد.

 

ترمیم مواضع معیوب:

سطح تحت ترمیم بایستی تمیز و زبر گردیده و POLYPIPE BG202 با کمک برس یا کاردک در چند مرحله تا حصول ضخامت مناسب بر آن اعمال گردد. 

تماس با پوست یا استنشاق بخارات ممکن است باعث آلرژی شود. پرسنل کاربر باید لباس و ماسک مخصوص و دستکش ضد مواد شیمیایی پوشیده و از کرم محافظتی روی پوست صورت، دست و سایر اعضاء بدون پوشش استفاده نمایند.

 

توصیه:

پیـش از زمـان اعمـال از بـاز کـردن در ظـرف و تمـاس مـواد بـا رطوبـت خـودداری شـود. اطمینـان از سـیل بـودن کامـل ظـرف بعـد از مصـرف الزامـی اسـت. زمان استغراق یا تدفین لوله ها حداقل 3-5 ساعت پس از اجرا می باشد.

 

انبارداری:

نگهداری محصول 12 ماه در ظروف در بسته به دور از گرمای شدید، یخ زدگی و رطوبت امکانپذیر است.