پوشش اپوکسی نوالاک 100 درصد جامد
POLYPIPE NOVA 150

POLYPIPE NOVA 150 یـک پوشـش تـک لایـه ، 100% جامـد ، مقـاوم شـیمیائی و قابـل اعمـال در یـک لایـه بـا ضخامـت بـالا (High build) بـوده کـه بطـور خـاص بـرای پوشـش دهـی ، تعمیـرات و احیـاء خطـوط لولـه طراحـی شـده اسـت . دمـای کاربـری ایـن پوشـش جهـت خطـوط لولـه حداکثـر تـا 150+ سانتیگراد مـی باشـد. مقاومــت سایشــی پوشــش (ARO) ، در خطــوط اصلــی ســازگار بــا (FBE) و (CTE) بــوده و بــرای انــواع ســازه هــای فلـزی نیـز بـه کار گرفتـه مـی شـود . ایـن اپوکسـی دو جزئـی و فاقـد حـلال بـوده و بـه سـهولت بـا ضخامـت بیـش از40milsدر یـک پـاس پاشـش بـه دسـت آمـده و بـه هـر دو صـورت دسـتی یـا توسـط اسـپری قابـل اعمـال مـی باشـد.

 

مصارفخواص و مزایا جدول خواص

 

  •  جهت تعمیرات خطوط لوله و احیاء آنها 
  •  جهت پوشش دهی سر جوش ها و نقاط اتصال 
  •  جهت پوشش دهی نقاط خم لوله ، اتصالات ، شیر ها و نقاط با اشکال نامنظم 
  •  جهت پوشش دهی سازه های از جنس استیل که نیاز به حفاظت داشته باشند. 

 

 

  •  100% جامد (فاقد ایزو سیانات و ناخالصی های فرار آلی) 
  •  بر پایه رزین NOVOLAC 
  • دارای خاصیت خیس کنندگی عالی بر روی سطوح استیل (چسبندگی و مقاومت در برابر جدایش کاتدیک و استثنائی)
  •  دارای فرمول یکسان برای اعمال توسط دست یا اسپری 
  •  قابل اعمال در یک لایه با ضخامت بالا
  •  دارای خواص مکانیکی عالی

 

جدول

خواص انتخابی در بالاترین دمای کاربرد (+150 درجه سانتیگراد):

جدول