نوار ضدخوردگی پلی سیل
POLYSEAL Tape

 عایـق نـواری پیـش سـاخته بـر پایـه قیـر اصـلاح شـده بـا پلیمرهـای ترمـو پلاسـت الاسـتومر اسـت کـه بـه دلیـل داشـتن انعطـاف پذیـری ، خمـش در سـرما و چسـبندگی بـالا کیفیـت بسـیار مناسـبی دارد. این نوار با لایه های پلی استر نبافته (non- woven) و تیشو فایبرگلاس مسلح شده است.

 

 

مصارفخواص و مزایا جدول خواصدستورالعمل مصرف

  •  عایقکاری سرجوش لوله های فلزی در خطوط لوله
  •  آببندی درزهای انبساط و اجرائی 
  •  آببندی اتصالات لوله های بتنی

 

 

رویه خارجی : فیلم پلی اتیلن یا پودرهای معدنی

 

رویه داخلی : فیلم پلی اتیلن 

  •  مقاومت بسیار بالا در برابر نفوذ رطوبت  
  •  انعطاف پذیری بسیار بالا
  • مقاومت بالا در برابر کشش و پارگی ، ترک خوردن ، ضربه و فشارهای هیدرواستاتیکی
  • حفظ انعطاف پذیری در دمای پایین 
  •  ثبات ابعادی در حرارت
  •  مقاوم در برابر اوزون ، شرایط جوی ، اشعه UV
  •  چسبندگی فوق العاده به فلز و بتن  

رنگ : مشکی

 

 

نصـب ایـن عایـق بـا اسـتفاده از مشـعل صـورت مـی گیـرد. بدیـن ترتیـب کـه کل سـطح زیریـن عایـق توسـط مشـعل حـرارت داده مـی شـود. سـطح زیریـن عایـق بایـد تـا حـدی حـرارت داده شـود کـه شـیره عایـق فقـط بطـور ظاهـری ذوب شـود تـا لایـه تقویـت کننـده آسـیب نبینـد. پـس از چسـباندن کل عایـق و همچنیـن قسـمتهای همپوشـانی ، بایـد مجـدداً همپوشـانی هـا از بـالا بـا یـک مالـه جوشـکاری شـوند تـا از یکسـانی درزهـا اطمینـان حاصـل شـود. در سطوح سست و نفوذپذیر، اجرای پرایمر در زیر نوار POLYSEAL توصیه می شود.

 

شرایط نگهداری :

رولها در انبار سرپوشیده ، در دمای 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد بصورت ایستاده نگهداری شوند.