×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911
 ایـن پوشـش دو جزئـی بـه صـورت 100 % جامـد بـر پایـه رزیـن پلـی یورتـان آروماتیـک طراحـی شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه در فرمولاسـیون ایـن پوشـش حـلال وجـود نـدارد مشـکلات زیسـت محیطـی در مـورد آن مطـرح نمـی باشـد. کیفیـت بـالا، مقاومـت خوردگـی عالـی، چسـبندگی بسـیار خـوب، مقاومـت جـوی مناسـب، انعطـاف پذیـری و خـواص مکانیکـی مناسـب از ویژگـی هـای خـاص ایـن پوشـش اسـت. استاندارد مطابق EN–10290 IGS–M–TP–020–1
پوشـش دو جزئـی 100 % جامـد سـخت بـر پایـه رزیـن پلـی یورتـان آروماتیک، قابـل اعمـال بـا اسـپری کـه بـه طـور خـاص بـرای محافظـت خطـوط لولـه نفـت، گاز و آب مدفـون در برابـر خوردگـی در شـرایط بسـیار خورنـده طراحـی شـده اسـت. مطابق استاندارد EN–10290, IGS–M–TP–020–1
پوشـش دو جزئـی 100% جامـد سـخت بـر پایـه رزیـن اپوکسـی پلـی آمیـن ،قابـل اعمـال بـا اسـپری کـه بـه طـور خــاص بــرای محافظــت خطــوط لولــه فلــزی نفــت، گاز و آب مدفــون در برابــر خوردگــی در شــرایط بســیار خورنــده طراحـی شـده اسـت. خـواص عالـی آن نظیـر مقاومـت در برابـر خوردگـی، مقاومـت شـیمیایی و مکانیکـی بالا، مقاومت سایشـی ، چسـبندگی فـوق العـاده و سـختی مناسـب آن ایـن محصـول را کامـلا متمایـز مـی کنـد. مطابق استاندارد EN–10289
ایـن پوشـش دو جزئـی بـه صـورت 100% جامـد بـر پایه رزین پلـی یورتـان آروماتیک به همـراه کولتار طراحی شـده اسـت.با توجـه بـه اینکـه در فرمولاسـیون ایـن پوشـش حلال وجـود ندارد مشـکلات ناشـی از بـه کار بـردن حلال ها در مـورد آن مطـرح نمـی شـود. وجود کولتـار در فرمولاسـیون مقاومت شـیمیایی آن را تا اندازه بسـیار زیـاد بالا برده اسـت. کیفیـت بـالا، مقاومـت خوردگـی عالـی، چسـبندگی بسـیار خـوب، انعطاف پذیـری و خـواص مکانیکی مناسـب از ویژگـی هـای خاص این پوشـش اسـت .
پوشـش پلـی یورتـان POLYPIPE BG102 جهـت کاربـرد در صنایـع نفـت و گاز و... بـه ویـژه جهـت پوشـش دهـی شـیر آلات و یـا سـطوحی کـه بـه علـت مشـکل هندسـی ، نیـاز بـه پوشـش دهـی بـا بـرس را دارنـد و همچنیـن جهـت تعمیـرات در مناطـق آسـیب دیـده پوشـش لولـه و یـا در مـواردی کـه اعمـال پلـی یورتـان 100% جامـد بـا زمـان ژل شـدن بیشـتر نیـاز اسـت ، طراحـی گردیـده اسـت. مطابق با استاندارهای DIN–30671،IGS–TP–014–1
 پوشـش پلـی یوریـا Nukote HT جهـت کاربـرد در صنایـع نفـت و گاز، پتروشـیمی، آب و فاضـلاب و مصـارف عمومـی بـه ویـژه در دماهـای بـالا یـا مـواردی کـه خـواص فیزیکـی و مکانیکـی بالایـی مـورد نیـاز باشـد ، طراحـی شـده اسـت. ایــن محصــول پلــی یوریــای خالــص ، دو جزئــی و 100% جامــد اســت کــه جایگزیــن مناســبی بــرای پوشــش هــای صنعتـی سـنتی و مرسـوم گذشـته مـی باشـد. ایـن الاسـتومر پلـی یوریـای آروماتیـک از مقاومـت هـای شـیمیایی ، حرارتـی و مقاومـت در برابـر اشـعه UV بالایـی برخـوردار بـوده و در شـرایط جـوی متفـاوت ، از تنـدرای یخـی آلاسـکا تـا جنگلهـای گرمسـیر اندونـزی ، قابـل اسـتفاده مـی باشـد.
نــوار ضــد خوردگــی PolyWrap بهتریــن راه بــه منظــور محافظــت از شــیرآلات و اتصــالات هیدرولیکــی، لولــه هـای فلـزی، فلنـج هـا ، شـیرها، کوپلینـگ هـا و در کل سـطوح فلـزی مدفـون در زیـر زمیـن ، زیـرآب و یـا در معـرض عوامـل محیطـی کـه منجـر بـه خوردگـی آنهـا مـی گـردد ، بـه شـمار مـی آیـد . نـوار PolyWrap از پترولاتیـوم بـه عنـوان جـزء اصلـی و نیـز برخـی ترکیبـات ضـد خوردگـی خـاص تشـکیل شـده اسـت کـه عـلاوه بـر اینکـه مقـرون بـه صرفـه مـی باشـد ، بـدون نیـاز بـه تعمیـر و نگهـداری ، حفاظـت طولانـی مدتـی را در برابـر آب ، نمـک ، ترکیبـات قلیایـی و اسـیدی ایجـاد مـی نمایـد .
هندی کپ جهت حفاظت کاتدیک در لوله ها و تانکها استفاده می شود. با دست بر روی محل اتصال آند به لوله فشرده شده و یک عایق الکتریکی ضخیم بر روی محل جوش، پایان سیم هدایت کننده و محیط اطراف لوله یا تانک ایجاد می کند.
 عایـق نـواری پیـش سـاخته بـر پایـه قیـر اصـلاح شـده بـا پلیمرهـای ترمـو پلاسـت الاسـتومر اسـت کـه بـه دلیـل داشـتن انعطـاف پذیـری ، خمـش در سـرما و چسـبندگی بـالا کیفیـت بسـیار مناسـبی دارد. این نوار با لایه های پلی استر نبافته (non- woven) و تیشو فایبرگلاس مسلح شده است.
پوشـش پلـی یورتـان Polypipe BG102-S جهـت کاربـرد در صنایـع نفـت و گاز بـه ویـژه جهـت پوشـش دهـی شـیر آلات و یـا مـواردی کـه بـه علـت نـوع سـاختار هندسـی ، نیـاز بـه پوشـش دهـی بـا کمـک بـرس را دارنـد و نیـز جهـت تعمیـرات در مناطـق آسـیب دیدگـی پوشـش لولـه و یـا در مـواردی کـه اعمـال پلـی یورتـان صـد در صـد جامـد بـا زمـان ژل شـدن بیشـتر نیـاز اسـت، طراحـی گردیـده اسـت.
پوشـش پلـی یورتـان POLYPIPE BG202 بـر پایـه رزیـن پلـی یورتـان بـه همـراه کولتـار اسـت. ایـن محصـول جهت کاربــرد در صنایــع نفــت و گاز بــه ویــژه جهــت پوشــش دهــی شــیر آلات و یــا مــواردی کــه بــه علــت نــوع ســاختار هندسـی، نیـاز بـه پوشـش دهـی بـا کمـک بـرس را دارنـد و نیـز جهـت تعمیـرات در مناطـق آسـیب دیـده پوشـش لولـه و یـا در مـواردی کـه اعمـال پلـی یورتـان صـد در صـد جامـد بـا زمـان ژل شـدن بیشـتر نیـاز اسـت، طراحـی گردیـده اسـت.
POLYPIPE NOVA 150 یـک پوشـش تـک لایـه ، 100% جامـد ، مقـاوم شـیمیائی و قابـل اعمـال در یـک لایـه بـا ضخامـت بـالا (High build) بـوده کـه بطـور خـاص بـرای پوشـش دهـی ، تعمیـرات و احیـاء خطـوط لولـه طراحـی شـده اسـت . دمـای کاربـری ایـن پوشـش جهـت خطـوط لولـه حداکثـر تـا 150+ سانتیگراد مـی باشـد. مقاومــت سایشــی پوشــش (ARO) ، در خطــوط اصلــی ســازگار بــا (FBE) و (CTE) بــوده و بــرای انــواع ســازه هــای فلـزی نیـز بـه کار گرفتـه مـی شـود . ایـن اپوکسـی دو جزئـی و فاقـد حـلال بـوده و بـه سـهولت بـا ضخامـت بیـش از40milsدر یـک پـاس پاشـش بـه دسـت آمـده و بـه هـر دو صـورت دسـتی یـا توسـط اسـپری قابـل اعمـال مـی باشـد.