×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

چسب کاشی پودری
MONOFLEX – M

یک چسب پودری تیکسوتروپ متـشکل از سـیمان مقـاوم ، ذرات کـوارتـز با دانـه بندی زیـر 3/0mmرزین های مصنوعی و افزودنی های جدید می باشد.

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف
 • جهت نصب سریع و مطمئن انواع پوششهای سرامیکی، چینی، سفالی، و سنگ های طبیعی با سایزهای متفاوت حتی بر روی شیب، سطوح غیر جاذب
 • به منظور چسباندن سنگ مرمر و کاشی های ضخیم بر روی کف یا دیوار
 • قابل استفاده جهت کاشی کاری داخلی و خارجی
 • جهت کاشی کاری در محیط های تحت شرایط بحرانی
 • کاشی کاری در شرایط مغروق
 • جهت نصب سنگ و کاشی های با ابعاد بزرگ
 • مستحکم
 • عاری از مواد خطرناک
 • غیر قابل اشتعال
 • قابل استفاده در سطوح داخلی و خارجی
 • مناسب سطوح دارای سیستم گرمایشی
 • کاربری خوب در دماهای بالا و پایین ( 30- تا 80+ )

 

آماده سازی سطح:

جهـت اعمـال چسـب کاشـی، سـطح بایـد عـاری از روغـن، گریـس و یـا هـر نـوع آلودگـی دیگـری باشـد. بدیهـی اسـت کـه بایـد از ثابـت شـدن کاشـی بـر روی سـطوح قدیمـی اطمینـان حاصـل شـود. لازم بـه ذکـر اسـت ایجـاد فاصلـه حداقـل 3 میلیمتـری بیـن کاشـی هـا ضـروری اسـت همچنیـن جهـت پـر کـردن درزهـای انبسـاط بـر دیـوار، محـل اتصـال دیـوار بـه دیـوار و محـل اتصـال دیـوار بـه کـف بایـد از مـواد الاسـتیک اسـتفاده شـود. در تمامـی مـوارد لازم اسـت درزهـای حرکتـی در هـر 20 مترمربـع در نظـر گرفتـه شـود. 

 

اختلاط:

MONOFLEX –M را بـا 26% وزنـی آب تمیـز مخلـوط نماییـد تـا زمانـی کـه یـک ترکیـب همگـن، شـفاف و پلاسـتیکی حاصــل شــود. ســپس 5 دقیقــه صبــر کــرده و دوبــاره مخلــوط را بــه ســرعت هــم بزنیــد. مــلات آمــاده مصــرف خواهـد بـود و تـا 3 سـاعت قابـل اعمـال مـی باشـد. 

 

اجرا:

چسـب را بـه تدریـج بـر روی سـطح پخـش کـرده و پیـش از تشـکیل فیلـم ، کاشـی بـر آن نصـب شـود. بـه هنـگام کاشـی کاری فشـار مناسـبی اعمـال شـود کـه از حداکثـر تمـاس بیـن سـطح و کاشـی اطمینـان حاصـل شـود. مـدت زمـان نصـب و تنظیـم کاشـی 20 دقیقـه اسـت. جهـت افزایـش Open Time در تابسـتان سـطوح را مرطـوب نمـوده و جریـان بـاد را متوقـف نماییـد. 

 

نکات مهم:

جهت کاشی کاری داخلی و خارجی توجه به نکات زیر ضروری می باشد:

کاشـی کاری داخلـی: کاشـی هـا بایـد بـا اعمـال فشـار مناسـبی بـر روی سـطح نصـب شـوند طـوری کـه حداقـل میــزان تمــاس هنــگام نصــب کاشــی بــر روی دیــوار 80% ســطح کاشــی و بهنــگام نصــب آن روی کــف 95-100% سـطح کاشـی باشـد.

کاشـی کاری خارجـی: تمـاس بیـن کاشـی و چسـب بایـد 95-100% باشـد. کاشـی کاری نبایـد هنـگام بارندگـی صـورت گیـرد چـرا کـه در صـورت یـخ زدگـی قطـرات عـدم چسـبندگی کامـل رخ خواهـد داد . همچنیـن اعمـال یـک لایـه چسـب بـر پشـت کاشـی پیشـنهاد مـی شـود.

اعمال یک لایه از چسب بر پشت کاشی در مصارف داخلی، با شرایط زیر نیز توصیه میگردد:

 

1- اعمال کاشی های کف با اندازه بزرگتر از 500cm2 و با میزان جذب آب بیشتر از 0/5 درصد ( بعنوان مثال کاشی های چینی )

2- اعمال انواع کاشی های دیوار با اندازه بزرگتر از 120cm2 و میزان جذب آب بزرگتر از 0/5 درصد

3- در مکان های خاص همانند سردخانه های صنعتی، حوضچه ها، استخر شنا و ...

4- اعمال انواع کاشی های دیوار با اندازه بزرگتر از 500cm2