×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911
چسـب کاشـی پـودری بـر پایـه سـیمان سـفید یـا خاکسـتری، سـنگدانه بـا دانـه بنـدی معیـن و افزودنـی هـای خـاص مـی باشـد. فرمـول UNIFIX –M نتیجـه آزمایشـات و تجـارب بسـیار بـوده و بـرای کاربردهـای فـراوان بـه تاییـد رسـیده اسـت.UNIFIX-M بـا آب ترکیـب شـده و تشـکیل خمیـر پلاسـتیکی بـراق و چسـبنده ای میدهـد کـه بـرای کلیـه سـطوح کـف و دیـواره بـا جـذب بیـش از 3% در تمـام زیـر سـازی هـا مناسـب اسـت.
یک چسب لایه نازک با کیفیت بالا بر پایه سیمان اصلاح شده با پلیمر میباشد که مطابق با استاندارد EN 1204 فرموله شده است. این چسب در برابر آب و سیکل ذوب و یخبندان مقاوم است. SOLOFLEX – T بادوام و بسیار کار پذیر است و روی کف و دیوار قابل اعمال میباشد.
ترکیبــات مــلات PRIMAFUGA شــامل ســیمان، ریزدانــه و افزودنــی هــای خــاص مــی باشــد . ایــن محصــول بــه سـرعت و بـا حداقـل میـزان جمـع شـدگی سـخت مـی شـود و شـکل مـی گیرد.ایـن محصـول پـس از خشـک شـدن از مقاومـت مکانیکـی خـوب و ظاهـری مناسـب برخـوردار اسـت. ایـن مـواد در رنگهـای متنـوع قابـل تامیـن هسـتند.مطابق استاندارد EN 13888–CG2
یک چسب پودری تیکسوتروپ متـشکل از سـیمان مقـاوم ، ذرات کـوارتـز با دانـه بندی زیـر 3/0mmرزین های مصنوعی و افزودنی های جدید می باشد.
ایـن محصـول یـک گـروت انعطـاف پذیـر ویـژه اسـت کـه بـه سـرعت سـخت مـی شـود و بـرای درزهایـی بـا عـرض2mm تـا12mm اسـتفاده مـی شـود.مطابق با استاندارد EN 13888–CG2 WA استفاده میشود .
چسب کاشی پایه سیمانی اصالح شده با مواد پلیمری می باشد. این چسب تا ضخامت 8mm قابل اعمال میباشد.