ایـن پرایمـر بـر پایـه رزیـن اپوکسـی پلـی آمین بـوده و به صـورت لاک اسـت.این پرایمر بـه دلیل داشـتن گرانروی بسـیار پاییـن قـدرت نفـوذ بسـیار بالایی دارد و میتواند تا عمق بسـیار زیادی بـه درون بتن نفـوذ کند.همچنین این پرایمـر چسـبندگی بسـیار بالایـی بـه سـطح بتـن و لایه هـای بعـدی دارد و در برابـر نفـوذ رطوبـت و مـواد شـیمیایی بسـیار مقاوم اسـت.
آسـتری زینـک کرومـات PFEP-2015 ، بـا عملکـرد قـوی در محافظـت از خوردگـی کـه هـم به عنـوان لایه اول برروی فلز آماده سـازی شـده و هم بعنوان لایه میانی نازک برروی آسـتری غنی از روی قابل اسـتفاده اسـت.این پوشـش چسـبندگی بسـیار بالایـی بـه فلـزات و سیسـتم های اپوکسـی داشـته و در برابر نفـوذ عوامل خورنده بسـیار مقاوم اسـت. ایـن آسـتری بـا داشـتن بازدارنـده هـای خوردگی سـازه های فلـزی را با قـدرت بسـیار زیادی حفاظـت کرده و بـا داشـتن چسـبندگی بـالا ، آنهـا را در برابـر نفوذ مـواد خورنده محافظت مـی نماید.
آســتری ضدخوردگــی بــا کیفیــت بــالا کــه خــواص عمومــی اپوکســی هــا از جملــه چســبندگی عالــی و خــواص ضدخوردگـی را دارا مـی باشـد. یـک لایه 100 میکرونـی فیلـم خشـک ایـن محصـول ، مـی توانـد سـازه هـای فلـزی را در فاصلــه زمانــی ســاخت تــا نصــب بــه خوبــی محافظــت نمایــد. سطح این پوشش به گونه ای است که کلیه سیستم های محافظتی رایج نظیر پلی یورتان ها ، اپوکسی ها، آکریلیک ها و . . . چسبندگی بسیار بالایی به آن دارند. بنابراین، این پوشش آستری بسیار مناسبی برای سیستم های پوششی محافظتی می باشد.