ایـن پوشـش بـر پایـه رزیـن کلروکائوچـو بـه همـراه پلاستیسـایزر کلـردار طراحـی شـده و چسـبندگی بسـیار بالایی بــه ســطوح بتنــی دارد. مقاومــت ایــن پوشــش در برابــر محلــول هــای کلــردار نظیــر آب اســتخر بســیار بالاست. ایـن پوشـش تـک جزیـی بـوده و کاربـرد آن بسـیار آسـان اسـت و حساسـیت آن هنـگام اعمـال نسـبت بـه شـرایط محیطـی بسـیار پاییـن مـی باشـد.
ایـن لاک بـر پایـه رزیـن آکریلیـک ترموپلاسـتیک بـوده و بـا داشـتن ظاهـر بـراق و مقاومـت هـای جـوی، مکانیکـی و شـیمیایی مناسـب بـرای محافظـت سـطوح بتنـی و فلـزی در معـرض نـور آفتـاب ، بـاد و بـاران مناسـب اسـت.
ایـن محصـول بـه عنـوان پوشـش الکیـدی زینـک کرومـات در محیـط هـای ملایم و نیمه مرطـوب خـواص ضدخوردگی خوبـی از خـود نشـان مـی دهد.پایـه ایـن پوشـش رزیـن آلکیـد اسـت و در نتیجـه ایـن پوشـش خـواص عمومـی رنـگ هـای الکیـدی را دارد. ایـن محصـول هـم بـه عنـوان پرایمـر و هـم بـه عنـوان رویـه قابـل اسـتفاده اسـت.
پوشـش پلـی یوریـای آروماتیـکNukote HT جهـت مصـارف عمومـی بـه عنـوان کفپـوش و یـا پوشـش محافظتـی و ضدخوردگـی و آب بندکننـده سـطوح فلـزی، بتنـی و بسـیاری زمینـه هـای دیگـر طراحـی شـده اسـت. ایـن محصـول پیشـرفته بـر پایـه پلـی یوریای خالص ، دو جزئی و 100% جامد اسـت که مشـکالت ناشـی از رطوبت از جملـه حبـاب یـا تـاول زدگی سیسـتمهای مرسـوم در آن به حداقل رسـیده اسـت.
ایـن پوشـش ، تک جزئی تک لایه ، بـر پایـه رزیـن آکریلیـک ترموپلاسـتیک اسـت کـه بـا اسـتفاده از مـواد پلیمـری مقاومـت حرارتـی و شـیمیایی آن بـا حفـظ مقاومـت هـای جـوی، مکانیکـی افزایـش داده شـده اسـت. ایـن پوشـش بـرای محافظت سـطوح فلـزی در معـرض مـواد روغنـی و یـا در معـرض مـواد شیمــیایی خورنـده ملایم قابـل اســتفاده بـوده و خـواص مناســبی از خـود نشــان مـی دهـد. عـلاوه بـر آن بـرای محافظـت سـطوح بتنـی و فلـزی در معـرض نـور آفتـاب ، بـاد و بـاران مناسـب اسـت.
رنـگ جدولـی تک جزئی بـر پایـه رزیـن اکریلیـک کـه پـس از خشـک شـدن بـه طریـق تبخیـر حـلال و واکنـش بـا اکسـیژن هوا، سـطحی یکنواخـت ایجـاد مـی نمایـد. ایـن رنـگ بـه دلیـل سـازگاری بـالا بـا سـطوح سـیمانی، بتنـی و آسـفالت جهـت رنـگ آمیـزی جدولهـای کنـار خیابـان هـا و جـاده هـا و نیـز سـایر سـازه هـای بتنـی و سـیمانی مناسـب اسـت. ایـن محصـول در برابـر نـور خورشـید و همچنیـن شـرایط محیطـی بسـیار پایـدار بـوده و مقاومـت بالایـی بـا تغییـرات آب و هـوا و بـاد و بـاران دارد.
رنـگ تـک جزئـی بـر پایـه رزیـن اکریلیـک کـه پـس از خشـک شـدن بـه طریـق تبخیـر حـلال و واکنـش بـا اکسـیژن هـوا، سـطحی یکنواخـت ایجـاد مـی نمایـد. ایـن رنـگ بـه دلیـل سـازگاری بـالا بـا سـطوح سـیمانی،بتنی و آسـفالت جهـت رنـگ آمیـزی جـداول، نمـای بیرونـی سـاختمانها و ... کامـلاً مناسـب مـی باشـد. ایـن محصـول در برابـر نـور خورشـید و همچنیـن شـرایط محیطـی بسـیار پایـدار بـوده و سـازگاری بالایـی بـا تغییـرات آب و هـوا دارد.
رنـگ ترافیکـی بـر پایـه رزیـن اکریلیـک کـه پـس از خشـک شـدن بـه طریـق تبخیـر حـال و واکنـش بـا اکسـیژن هـوا، سـطحی یکنواخـت ایجـاد مـی نمایـد. ایـن رنـگ بـه دلیـل سـازگاری بـالا بـا سـطوح سـیمانی، بتنـی و آسـفالت جهـت خـط کشـی خیابـان هـا و جـاده هـا، رنـگ آمیـزی جـداول و ... کامـلاً مناسـب مـی باشـد. ایـن محصـول در برابـر نـور خورشـید و همچنیـن شـرایط محیطـی بسـیار پایـدار بـوده و سـازگاری بالایـی بـا تغییـرات آب و هـوا دارد.
ایـن پوشـش بـه عنـوان لایه نهائـی دو جزئـی بـر پایـه رزیـن اکریلیک-پلـی یورتـان طراحـی شـده اسـت.از جملـه مهمتریــن خــواص ایــن پوشــش مــی تــوان بــه کیفیــت بــالا، چســبندگی خــوب، مقاومــت UV و خــواص مکانیکــی مناسـب اشـاره نمود.ایـن پوشـش چسـبندگی و سـازگاری بسـیار خوبـی بـا سیسـتم هـای اپوکسـی و پلـی یورتـان دارد.
پوشـش اپوکسـی Glass flake پوششـی دوجزیـی بـا درصـد جامـد بـالا اسـت کـه بـه عنـوان یـک پوشـشBarrier عمـل مـی کنـد کـه ایـن خاصیـت Barrier آن ناشـی از پرکننـده هـای ورقـه ای شیشـه ای تقویـت یافتـه اسـت. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بـالا بـه سـطوح فلـزی و بتنـی و سیسـتم هـای اپوکسـی و پلـی یورتـان ، همچنیـن مقاومـت شـیمیایی بالا بـه عنـوان لایه میانـی ،نهایـی و یـا مسـتقیما بـر سـطح بتـن و فـولاد قابـل اسـتفاده بـوده و بـرای حفاظـت سـطوح بتنـی و فلـزی بـه کار مـی رود.
ایـن محصـول بـه عنـوان آسـتری جهـت افزایـش طـول عمـر و افزایـش مقاومـت سیسـتم در برابـر خوردگـی و نیـز بهبـود خـواص چسـبندگی بـر روی سـطوح فلـزی قابـل کاربـرد مـی باشـد . ایـن آسـتر بـر پایـه رزیـن اپوکسـی پلـی آمیـد بـوده و مقاومـت شـیمیایی و حرارتـی خوبـی دارد . ایـن پوشـش سـازگاری بسـیار بالایی بـا سیسـتم هـای اپوکسـی، پلـی یورتـان و پلـی یوریـا داشـته و چسـبندگی بسـیاربالایی بـه آن هـا دارد.همچنیـن انعطـاف پذیـری نسـبی آن مقاومـت مکانیکـی بسـیار خوبـی بـه آن بخشـیده اسـت. پـس از خشـک شـدن کامـل هیچگونـه مـواد سـمی از خـود بـروز نـداده و در برابـر نفـوذ عوامـل مختلـف مقاومـت بسـیار بالایی دارد.
آسـتری محافظتـی یـا لایه زیریـن چندمنظـوره بـا داشـتن خـواص مهمـی چـون مقاومـت آبـی تحـت شـرایط غوطـه وری جزئـی و کامـل و نیـز عـدم تاثیـر بـر مـزه و طعـم آب در تمـاس بـا پوشـش اسـت کـه جهـت محافظـت سـطوح فلـزی و بتنـی و سـازه هـای در تمـاس بـا آب یـا خشـک بسـیار مناسـب اسـت. ایـن محصـول بـا داشـتن قابلیـت سـخت شـدن کامـل، رهـا سـازی کامـل حلال هـا و نیـز عـدم مهاجـرت رنگدانـه هـا از فـاز پوشـش بـه فـاز آبـی هیـچ تاثیـری بـر طعـم، بـو، مـزه و سـاختار آب در تمـاس بـا خـود نداشـته و در نتیجـه بعنـوان زیـر لایه سیسـتم هـای آب شـرب گزینـه ای مناسـب اسـت.
آسـتری محافظتـی یـا لایه زیریـن چنـد منظـوره بـا داشـتن خـواص مهمـی چـون مقاومـت شـیمیایی و رفتـار ممانعتـی در برابـر مـواد خورنـده جهـت محافظـت سـطوح فلـزی و بتنـی و سـازه هـای در تمـاس بـا رطوبـت، روغـن و محلولهـای شـیمیایی بسـیار مناسـب اسـت. ایـن محصـول بـا داشـتن قابلیـت سـخت شـدن کامـل، رهـا سـازی کامـل حلال هـا و نیـز عـدم مهاجـرت رنگدانـه هـا از فـاز پوشـش هیـچ تاثیـری بـر طعـم، بـو، مـزه و سـاختار آب و یـا سـایر مـواد شـیمیایی در تمـاس بـا خـود نـدارد.
ایـن محصـول بـه عنـوان آسـتری جهـت افزایـش طـول عمـر و افزایـش مقاومـت سیسـتم در برابـر خوردگـی و نیـز بهبـود خـواص چسـبندگی بـر روی سـطوح فلـزی قابـل کاربـرد مـی باشـد . ایـن آسـتر بـر پایـه رزیـن اپوکسـی پلـی آمیـد بـوده و مقاومـت شـیمیایی و حرارتـی خوبـی دارد . ایـن پوشـش سـازگاری بسـیار بالایی بـا سیسـتم هـای اپوکسـی، پلـی یورتـان و پلـی یوریـا داشـته و چسـبندگی بسـیاربالایی بـه آن هـا دارد.همچنیـن انعطـاف پذیـری نسـبی آن مقاومـت مکانیکـی بسـیار خوبـی بـه آن بخشـیده اسـت. پـس از خشـک شـدن کامـل هیچگونـه مـواد سـمی از خـود بـروز نـداده و در برابـر نفـوذ عوامـل مختلـف مقاومـت بسـیار بالایـی دارد.