این محصول بر پایه رزین آلکید هواخشک بوده و براقیت بالایی دارد.ساختار این پوشش به گونه ای است که جهت محافظت سازه های فلزی در شرایط معتدل و همچنین در محیطهای نیمه صنعتی بسیار مناسب است. .
میانی الکیدی صنعتی، پوشش مناسبی است که به منظورلایه میانی در سیستمهای پوششی استفاده می شود. این لایه در سیستمهایی که جهت حفاظت از سازه های فلزی در محیط های خورنده ملایم اعمال می شوند، مصرف می شود. این پوشش به دلیل داشتن ویژگی های مناسبی نظیر سهولت اعمال و حساسیت پایین کاربرد فراوانی دارد.
این محصــول بــه عنــوان آســتری سیســتمهای پوششــی ضــد خوردگــی دو یــا ســه لایه آلکیــدی در محیــط هــای خورنـده اسـتفاده مـی شـود. ایـن آسـتری بـه دلیـل داشـتن بازدارنـده هـای خوردگـی زینـک کرومـات در محیطهـای دارای نمـک و رطوبـت بـالا خـواص محافظتـی خوبـی از خـود نشـان مـی دهـد.
آستر الکیدی اکسید آهن قرمز،آستری ضدخوردگی مناسبی است که جهت حفاظت از سازه های فلزی در محیط های خورنده مصرف می شود . این آستری به دلیل داشتن ویژگی های مناسبی نظیر سهولت اعمال و حساسیت پایین کاربرد فراوانی دارد.این ضد زنگ معمولا به همراه میانی و رویه های آلکیدی استفاده می شود.
این محصول به صورت محلول یکنواخت جهت افزایش چسبندگی درسیستم پوششهای محافظتی طراحی شده است. این پرایمر سریع خشک شونده بر پایه کلروکائوچو، مواد افزودنی و حلال است و به دلیل داشتن ظاهر بسیار براق به عنوان رویه با ضخامت بسیار پایین نیز قابل مصرف می باشد.
محلـول یکنواختـی از قیـر، پلیمـر و حـلال اسـت کـه جهـت افزایـش چسـبندگی در پوششـهای محافظتـی بعـدی بـه کار مـی رود. پرایمـر نـوع A بـر پایـه قیـر اصـاح شـده و افزودنـی هـای خـاص بـوده و پـس از خشـک شـدن پیونـد مؤثـری بیـن سـطح و پوشـش اصلـی ایجـاد مـی نمایـد.
پوشـش پلـی یوریـای آروماتیـک Nukote ST جهـت مصـارف عمومـی بـه عنوان پوشـش ضـد خوردگـی و آببندکننده سـطوح فلـزی ، بتنـی و بسـیاری زمینـه هـای دیگـر طراحی شـده اسـت. ایـن محصـول پلـی یوریـای خالـص ، دو جزئـی و 100% جامـد اسـت کـه مشکلات ناشـی از رطوبـت از جملـه حبـاب یـا تـاول زدگـی سیسـتمهای پلـی یورتـان مرسـوم در آن بـه حداقـل رسـیده اسـت. مقاومــت شــیمیائی خــوب ، دوام حرارتــی ، مقاومــت در برابــر UV از جملــه مزایــای ایــن پوشــش محســوب مــی گــردد .
پوشـش ماسـتیک آسـفالت سـرد اجـرا ، یکنواخـت و فاقـد کلوخـه ، ذرات درشـت و زبـر ، ماسـه و سـنگریزه اسـت کـه جهـت محافظـت سـطوح در محیـط هـای خورنـده مصـرف مـی شـود. در صـورت اعمـال بصـورت لایه ضخیـم ، بـه دلیـل نفـوذ ناپذیـری نسـبی مـی توانـد بـه عنـوان یـک بخـار بنـد Vapor seal عمـل نمایـد . ایـن محصـول حـاوی قیـر ، حـلال هـای آلیفاتیـک ، مشـتقات نفتـی و فیلرهـای معدنـی اسـت. ایـن محصـول فاقـد آب و کولتـار مـی باشـد .SSPC–Paint 12 استاندارد مطابق
REMISIL/CI پوشـش محافظتـی بـر پایـه پلیمـر اکریلیـک و عـاری از حلال اسـت کـه بمنظـور افزایـش مقاومت جوی و ممانعـت از نفـوذ آلودگـی و تغییـر ظاهـر سـطح در سـطوح خارجـی و نمـای سـاختمان مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرد.
ایـن لاک بـه عنـوان لایه نهائـی دو جزئـی بـر پایـه رزیـن اکریلیک-پلـی یورتـان طراحـی شـده اسـت. از جملـه مهـم تریـن خـواص ایـن پوشـش مـی توان بـه کیفیت بالا ، چسـبندگی خوب ، مقاومـت UV عالی و خواص مکانیکی مناسـب اشـاره نمـود. ایـن محصـول چسـبندگی و سـازگاری بسـیار خوبـی با سیسـتم های اپوکسـی ، پلـی یورتان و پلـی یوریا دارد.
رنـگ و پوششـی مایـع ، تـک جزئـی بـر پایـه ترکیبـی از قیـر ، فیلرهـای معدنـی ، افزودنـی و حلال اسـت کـه پـس از خشـک شـدن چسـبندگی فـوق العـاده ای بـه سـطوح فلـزی و بتنـی پیـدا مـی کند. با BS 3416 مطابقت دارد.
ایـن محصـول بـر پایـه رزیـن اپوکسـی ، دو جزئـی بـوده و بـه عنـوان لایه میانی جهـت افزایش طـول عمـر و مقاومت بیشـتر سیسـتم رنـگ در برابـر عوامـل مختلـف و نیـز بتونـه فیلـر خـور جهـت تسـطیح ناهمواریهـای سـطح زیریـن اسـتفاده مـی شـود.در سیسـتم هایـی کـه نیاز بـه براقیت بالا وجـود ندارد این پوشـش قابلیت اسـتفاده بـه عنوان یـک لایه نهایـی بـر روی سـطوح آسـترخورده را دارد. ایـن پوشـش مـی توانـد لایه زیریـن مناسـبی بـرای رویه های اپوکسـی، پلـی یورتـان و پلـی یوریا باشـد.
ایــن رنــگ بــر پایــه رزیــن اپوکســی دوجزئــی بــدون حــال و High build ســاخته شــده اســت. پایــه ایــن پوشــش اپوکســی پلــی آمیــن بــوده و مقاومــت شــیمیایی بالایی در برابــر مــواد مختلــف نظیــر اســیدها، قلیاهــا، حلالها، محلولهـای نمکـی، آب و فاضـاب دارد.ایـن محصـول بـا وجـود داشـتن گرانـروی مناسـب، در سـاختار خـود هیچگونـه حلالی نـدارد.
ایــن پوشــش بــر پایــه اپوکســی پلــی آمیــد دوجزیــی بــوده و بــه عنــوان لایه رویــه جهــت افزایــش طــول عمــر و مقاومـت بیشـتر سیسـتم رنـگ در برابـر جریـان آب مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد.ایـن پوشـش قابلیـت مصـرف بـه عنـوان لایه نهائـی بـر روی سـطوح آسـترخورده را دارد و بـر روی آسـتریهای اتیـل سـیلیکات و کلیـه آسـتریهای اپوکسـی قابـل اعمـال اسـت. همچنیـن مـی توانـد لایه میانـی مناسـبی جهـت رویـه پلـی یورتـان باشـد.با AWWA–C210 مطابقت دارد .