پوشش کولتار اپوکسی دو جزئی
PFEP–2126

ایـن رنـگ بـر پایـه رزیـن اپوکسـی اصـاح شـده بـا کولتـار و هاردنـر پلـی آمیـن دوجزئـی و High Build سـاخته شـده اسـت و دارای چسـبندگی عالـی بـه سـیمان، گـچ، چـوب، آزبسـت، بتـن و فلـز میباشـد. پـس از سـخت شـدن شـیمیائی خـواص محافظتـی بسـیار بالایی را از خـود نشـان مـی دهنـد.ایـن پوشـش هـا در محیـط هـای اسـیدی مقاومـت بسـیار بالایی از خـود نشـان مـی دهنـد و در حالت کلـی مقاومـت شـیمیایی آن خـوب اسـت .

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف
 • مخازن نگهداری قلیا )شرایط غوطه وری(، خطوط لوله مدفون، نیروگاهها
 • عایق بندی و محافظت سازه های فلزی و بتنی، صنایع دریائی، خطوط لوله، نیروگاهها، پالایشگاهها، فاضالب، کانالها، مخازن
 • حفاظت زیر خاکی جهت ساختارهای فلزی و بتنی 
 • پوشش داخلی دایجستر ها، خطوط انتقال فاضلاب

  با مقاومت شیمیایی بالا H.B

  • مقاومت شیمیایی و خوردگی بالا
  • مقاوم در برابر سایش و ضربه
  • مقاوم در برابر فاضلاب ، کلرید سدیم اشباع، اسیدهای معدنی رقیق، قلیاها، محلولهای نمک  
  • ضد آب
  • مقاوم در برابر نفت، روغنها، دترجنتها و باکتریها
  •  مقاوم تا 80+ )در آب و هوای مرطوب تا 60+( 
  • اعمال آسان
  • ایجاد محافظت طولانی مدت

   

  *این پوشش در مجاورت با آب آشامیدنی مناسب نمیباشد. 

  *این پوشش در مجاورت با بنزن، تولوئن، زایلن مقاوم نمیباشد.

   

  آماده سازی سطح :

  کلیــه ســطوح بایــد خشــک، ســالم و عــاری از هرگونــه آلودگــی ماننــد روغــن، گریــس، گــرد و غبــار، ذرات سســت باشــد. ســطح بتــن بایــد کامــاً ســخت شــده و عــاری از مــواد آهکــی و هــر نــوع آثــاری از روغنهــای قالــب بتــن و ترکیبــات ســخت کننــده آن باشــد. بـرای برطـرف کـردن همـه مـواد خارجـی کلیـه سـطح بتـن بایـد سندبلاست شـده و یـا بـه سـایر طـرق مکانیکـی تمیــزکاری شــود.ذرات گــرد و غبــار باقیمانــده بــه وســیله فشــارباد یــا خــاء برطــرف شــود. ضمنـاً بخشـی از بتـن کـه تـرک داشـته و موجـب تـراوش رطوبـت و هـوا مـی گـردد بایـد تمیـز شـده و بـه کمـک بتونــه اپوکســی PFEP- 2235 و پرایمــر بتــن PFEP-2168 پــر شــود.در صــورت متخلخــل بــودن ســطح بتــن PFEP-2126 را بـا حداکثـر 10% تینـر T-950 رقیـق نمـوده و بـه عنـوان پرایمـر اسـتفاده نمائید.پـس از 7 – 24 ســاعت لایه دوم اعمــال شــود.

   شرایط محیطی اعمال :

  درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بالایی 5+ درجه سانتی گراد باشد.

   روش اعمال :

  محتویـات جـزء A بایـد کامـاً یکنواخـت مخلـوط شـوند تـا هیچگونـه آثـار تـه نشـینی موجـود نباشـد، سـپس جـزء B بـه جـزء A اضافـه گـردد و هـم زده شـود تـا رنـگ یکنواخـت گـردد. توصیـه مـی شـود اختـاط مکانیکـی بـا اسـتفاده از میکسـر بـا تـوان بـالا و سـرعت پائیـن صـورت گیـرد.

  بـه منظـور دسـتیابی بـه خـواص پوششـی بهتـر، رعایـت نسـبت اختـاط مطابـق دسـتورالعمل و بسـته بنـدی الزامـی اســت.دو جــزء را بــه مــدت 3 – 4 دقیقــه مخلــوط نمــوده و ســپس بمــدت 10 دقیقــه جهــت انجــام واکنــش بــی حرکـت بگذاریـد.

  در هـوای سـرد بهتـر اسـت مـواد بـه مـدت 24 سـاعت قبـل از مصـرف در دمـای 15+ تـا 20+ قـرار بگیرنـد. پیشـنهاد مـا اعمـال 2 – 3 لایه بـا ضخامـت فیلـم خشـک حداقـل 150 میکـرون در هـر لایه مـی باشـد. کلیـه سـطوح آمـاده بایـد بـا دو لایه پوششـی PFEP-2126 بـه کمـک رولـر یـا اسـپری بـدون هـوا پوشـانده شـده و همـه درزهـای متحـرک در سـطح بـا پرایمـر مخصـوص و بتونـه اپوکسـی پـر شـوند.

  استفاده از الیاف شیشه تقویت کننده :

  در مکانهایــی کــه نیــاز بــه پــل پوششــی بــر روی ترکهــای ریــز موجــود در ســطح بتــن مــی باشــد PFEP-2126 بــه همـراه الیـاف شیشـه مصـرف مـی گـردد. ایـن الیـاف مسـتقیماً بـر روی اولیـن لایه PFEP-2126 در حالیکـه هنـوز تــر مــی باشــند خوابانــده مــی شــوند و بــه وســیله فرچــه نایلونــی ســفت بــه ســمت داخــل لایه پوششــی فشــار داده مـی شـود تـا از حالـت صافـی خـارج شـود و در نهایـت لایه پوششـی ثانویـه از PFEP-2126 بـا گذشـت زمـان ماکزیمـم24 سـاعت در دمـای 20+ و یـا 18سـاعت در دمـای 35+ اعمـال مـی شـود.مجدداً ضخامـت فیلـم تـر در هـر لایه نبایـد کمتـر از 150 میکـرون باشـد.

  پس از اتمام کار، کلیه تجهیزات را تینر T-950شستشو دهید. اجرای این پوشش در دمای کمتر از 5+ و رطوبت بالای 90% توصیه نمی شود.