پوشش اپوکسی پلی آمین 100% جامد
PFEP–2253

پوشـش اپوکسـی PFEP-2253 بـر پایـه رزیـن اپوکسـی و هاردنـر پلـی آمیـن بـوده و 100% جامـد مـی باشـد. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطح فلـزی و همچنیـن سیسـتم هایـی نظیـر اپوکسـی و پلـی یورتـان هـا، مقاومـت بسـیار بـالا در مقابـل آب، مـواد شـیمیایی، روغـنهـا، اسـیدها، قلیاهـا و حلالهای نفتـی و آروماتیک، بـرای پوشـش دهـی سـطوح در معـرض مـواد خورنـده بسـیار مناسـب اسـت. ایـن پوشـش بـا شـرایط مختلـف آب و هوایـی سـازگاری بالایی دارد و حساسـیت آن بـه شـرایط محیطـی بسـیار کـم بـوده و بـه آسـانی قابـل اعمـال اسـت. ایـن ویژگـی هـا کاربـرد ایـن پوشـش را بسـیار گسـترده کـرده اسـت. 

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف
  به عنوان پوشش نهایی برای: 
 • مخازن فلزی و بتنی آب، روغن و مواد شیمیایی
 • سطوح داخلی لوله های فلزی و بتنی نگهداری آب، روغن و مواد شیمیایی
 • به عنوان پوشش محافظتی برای سیستم های در معرض نور خورشید همراه با رویه پلی یورتان  
 • چسبندگی بسیار خوب به سطوح فلزی ، بتنی و پوششهای اپوکسی و پلی یورتان 
 •  مقاومت شیمیایی عالی در مقابل مواد شیمیائی،روغن ها، اسیدها، بازها ،حالل های نفتی، آلیفاتیک و آروماتیک
 • محافظت سطح زیرین در برابر رطوبت و مواد خورنده
 • سازگاری عالی در مقابل تغییرات درجه حرارت، عوامل سایشی و فشار، تنش های مکانیکی و الکتریکی
 • استحکام بالا
 • مقاومت بسیار بالا در برابر نفوذ مواد خورنده
 • قابل اعمال به صورت تکلایه تا ضخامت 120 میکرون
 • قابل شستشو