پوشش اپوکسی پلی آمید مخصوص آب آشامیدنی
PFEP–2051

ایــن پوشــش بــر پایــه اپوکســی پلــی آمیــد دوجزیــی بــوده و بــه عنــوان لایه رویــه جهــت افزایــش طــول عمــر و مقاومـت بیشـتر سیسـتم رنـگ در برابـر جریـان آب مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد.ایـن پوشـش قابلیـت مصـرف بـه عنـوان لایه نهائـی بـر روی سـطوح آسـترخورده را دارد و بـر روی آسـتریهای اتیـل سـیلیکات و کلیـه آسـتریهای اپوکسـی قابـل اعمـال اسـت. همچنیـن مـی توانـد لایه میانـی مناسـبی جهـت رویـه پلـی یورتـان باشـد.با AWWA–C210 مطابقت دارد .

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

به عنوان رویه جهت حفاظت از:  

  • سطوح فلزی و بتنی در معرض آب آشامیدنی
  •   لاینینگ مخازن و لوله های انتقال آب شرب 
  • مقاومت شیمیایی خوب در برابر اسیدهای ضعیف و قلیاها
  • مقاومت در برابر خوردگی در شرایط محیطی متوسط تا حاد
  • مقاومت آبی عالی
  • چسبندگی بسیار خوب به سطوح فلزی و بتنی
  • دارای تاییدیه آب شرب
  • نفوذپذیری بسیار پایین 

 

آماده سازی سطح :

ســطح زیـر کار بایــد تمیــز و عـاری از هــر گونــه آلودگــی، چربــی، روغــن و رطوبــت باشــد. عمــل تمیــز کاری توســط شـوینده هـای مناسـب انجـام مـی شـود. چنانچـه سـطح زیـر کار صیقلـی باشـد، )اعمـال بـر روی پرایمـر(، توسـط سـنباده یـا ابـزار مناسـب دیگـر سـطح را سـائیده و سـپس سـطح را حـال شـویی کـرده و پـس از اطمینـان از پـرش خلا رنـگ را اعمـال نمائیـد. در صورتـی کـه رنـگ مسـتقیماً بـر روی سـطح اعمـال مـی شـود، ابتـدا سـطح را کامـاً آمـاده سـازی نمائیـد.

شرایط محیطی اعمال :

درجـه حـرارت محیـط در طـی مراحـل رنـگ آمیـزی بیـن 10+ تـا 50+ درجـه سـانتی گـراد باشـد. همچنیـن رطوبـت نسـبی محیـط نبایـد بیـش از 50% باشـد. 

روش اعمال :

پــس از آمــاده ســازی ســطح و اجــرای پرایمــر، دو جــزء رنــگ را بــه نســبت اختــاط معیــن )مطابــق بســته بنــدی( مخلــوط نمــوده و بــا همــزن مناســب کامــاً هــم بزنیــد تــا یــک ترکیــب یکنواخــت و یکدســت حاصــل شــود. جهــت رقیــق نمــودن رنــگ تینــر T-950 را بــه تدریــج اضافــه نمــوده بهــم بزنیــد تــا ترکیــب یکنواختــی حاصــل شــود. بهتـر اسـت در هـر لایه پوشـش ضخامـت 100 میکـرون اعمـال شـود. ایـن رنـگ توسـط اسـپری معمولـی یـا بـدون هــوا قابــل اعمــال بــوده و قســمتهای رنــگ نشــده و آســیب دیــده در مســاحت هــای کــم بــا قلــم مــو ترمیــم مــی شـوند. در محیطهـای بسـته تهویـه هـوا در خـلا اعمـال رنـگ ضـروری اسـت. پس از اتمام کار، کلیه تجهیزات را با تینر T-950 شستشو دهید. توصیـه مـی شـود از پرایمـرPFEP-2045 در زیـرPFEP-2051 جهـت پوشـش سـطوح فلـزی مغـروق و در تمـاس بـا ّب اسـتفاده شـود.