اپوکسی
INDUFLOOR–IB 1240 / ASODUR–SG2

پرایمر بخاربند بر پایه رزین اپوکسی دو جزئی بدون حلال ، سازگار و مقاوم نسبت به رطوبت که به جهت بالا بودن دانسیته بالا قادر است جایگزین آب و روغن در منافذ بتن شود .

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف
 • به عنوان پرایمر برای سطوح بتنی مرطوب و یا آغشته به روغن
 •   به عنوان پرایمر سیستم پوششی اپوکسی، پلی یورتان و پلی یوریا
 •  قابل استفاده در رو و زیر زمین، همچنین در داخل و خارج از ساختمان 
 •  در مواردی که سرویس دهی سریع سطح مورد نیاز باشد و زمان کافی برای خشک شدن بتن موجود نباشد.
 •  دال های بتنی و سطوح سیمانی که در معرض فشار منفی هستند. 
 •  دال های بتنی و سطوح سیمانی که مقدار رطوبت محتوی آن ها در حال افزایش است
 • پوشش سطوح بتنی در شرایط خشک، مرطوب و مغروق 
 • پوشش زیرپارکت، لمینیت، کفپوش، موکت و ... 
 •  نم بندی زیرزمینها و اتاقهای نمور 
 • قابل اجرا بر روی سطوح مرطوب
 • قابل اعمال بر سطوح آلوده به روغن، گازوئیل و ...
 • دارای دانسیته باا
 • ایجاد مانع در برابر بالا آمدن روغن و سایر ترکیبات شیمیایی موجود در بتن
 • ایجاد لایه ای کاملا محافظ بر روی سطح بتن مرطوب
 • مقاومـت بسیار بالا در بـرابـر مواد شیمیائی و pH قلیـایـی تا pH = 13 ، قابل اعمال پس از بتن ریزی
 • این محصول پس از خشک شدن pH =7 -8 دارد و بدلیل خنثی بودن جهت اعمال بر زمینه های مختلف مناسب است.
 • مقاوم در محیطهای مرطوب و مغروق
 • چسبندگی خوب پس از سیکل های یخبندان
 • چسبندگی خوب به سطوح بتنی مرطوب
 • قابل اعمال براحتی و در یک مرحله
 • مقاوم در برابر فشار منفی آب و به عنوان آب بند در جهت منفی
 • ایجاد زمینه ای مناسب برای اعمال لایه های بعدی سیستم پوششی
 • بخار بند )Vapor Barrier(
 • کاهش میزان انتشار بخار آب )Water Vapor Transmission(

 

آماده سازی سطح :

سـطح بتـن و سـیمان بایـد عـاری از مـواد سسـت و آلودگـی هایـی از قبیل : روغن قالب ، چسـب ، پوشـش هـا و رنگ های قدیمی باشـد. در مـورد سـطوح بتنـی آغشـته بـه روغـن قبـل از اعمـال ایـن ماده، سـطح بـا دترجنت مناسـب بایـد تمیز شـده و پس از آن بـا روش واتـر جـت بـا فشـار بالا شستشـو داده شـود و آب اضافـی باقیمانده با دسـتگاه مکنـده آب باید، جمع آوری نمود.

 

توجـه: بـر روی سـطح بتـن نبایـد آب به صورت راکد وجود داشـته باشـد. همچنین سـطح بتـن نیز نباید بـه طور کامل خشـک باشـد چـرا که در این صـورت امکان عدم چسـبندگی پرایمر وجود خواهد داشـت.

 اختلاط: 

جـزء A )رزیـن( و جـزءB )هاردنـر( در مقادیـر از پیـش تعییـن شـده بسـته بندی شـده اند. جـزء B باید بـه داخل جزء A ریختـه شـود. اختلاط بایـد بـه کمـک یـک میکسـر بـا سـرعت تقریبـی 300 rpm انجـام شـود. عمـل اختلاط بایـد تـا جائـی ادامـه یابـد کـه مخلـوط بـه حالت همگـن در آمده باشـد. حداقل زمـان اختلاط 3 دقیقه اسـت. حداقـل دما حین اختلاط 15+ درجه سـانتیگراد می باشـد.

روش اعمال : 

 

محصـول INDUFLOOR-IB 1240 را مـی تـوان بـا اسـتفاده از تـی، قلـم مـو، غلتک و یا اسـپری بر سـطح اعمـال نمود. نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه در صـورت تمایـل بـه اجـرای روکـش بـر INDUFLOOR-IB 1240 بلافاصلـه پس از اجـرا بـا سـیلیس مناسـب و دانـه بنـدی )0/5 -1 یـا 0/7 - 1/2( پوشـانده شـود. پـس از پخـش شـدن سـیلیس هـای نچسـبیده 12 تـا 24 سـاعت بعـد بـا جارو از سـطح پاک شـود. 

 میزان مصرف: 

0/6 -1 kg/m2 می باشـد. مقدار مصرف سـیلیس نیز حدود بـا توجـه بـه چگونگی سـطح میـزان مصرف این محصـول 1/5 kg/m2 می باشـد. پس از گذشـت 12 تا 24 سـاعت از اعمال این محصول می توان سـطح را پوشـش داد.

نکات مهم :

این ماده نباید به تنهایی به عنوان آب بند کننده استفاده گردد. دمـای اعمـال بیـن 10+ تـا 40+ درجـه سـانتیگراد می باشـد. دمای بالاتر مـدت زمان مانـدگاری را کم و دمـای پایین تـر ایـن مـدت را افزایـش مـی دهـد.در صورت اجبار بـرای کار کـردن در دمای بالاتـر از 40+ درجه سـانتیگراد باید ایـن محصـول را درجای خنک نگهـداری نمود. بایـد سـطح را از بارندگـی بـه مـدت 4 تـا 6 سـاعت محافظـت نمود زیـرا در غیر این صـورت امکان تغییـر رنگ یا عدم چسـبندگی پوشـش وجـود دارد. در صـورت بـروز ایـن مشـکل سـطوح تغییر رنـگ داده و چسـبناک باید سـنباده زده شـده و اعمـال دوبـاره بـر روی آن ها صـورت پذیرد. دمـای بـالا ، تابـش مسـتقیم خورشـید و خشـکی منجـر به تشـکیل یک لایه و جلوگیری از چسـبندگیلازم به سـطح و در نتیجـه عـدم نفـوذ به سـطح می شـود. ماننـد PVC و . . .از چسـب هـای پایـه حلالی نبایـد اسـتفاده نمـود. زیـرا باعـث تـورم در سـطح مـی گـردد . * هنـگام اسـتفاده از INDUFLOOR IB 1240 بـه عنـوان لایه بخاربنـد) Vapor Barrier( زیـر پوشـش هـای سـنتی