پوشش اپوکسی آب شرب
PFEP–2251

پوشــش اپوکســی PFEP-2251 بــر پایــه رزیــن اپوکســی و هاردنــر پلــی آمیــن بــوده و %100 جامــد مــی باشــد. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطح فلـزات و همچنیـن سیسـتم هایـی نظیـر اپوکسـی و پلـی یورتــان، مقاومــت بســیار بــالا در مقابــل آب، مــواد شــیمیایی، روغــن هــا، اســیدها، قلیاهــا و حــال هــای نفتــی و آروماتیـک، بـرای پوشـش دهـی سـطوح در معـرض آب شـرب بسـیار مناسـب اسـت. با استاندارد BS–6920 و AWWA–C 210  مطابقت دارد .

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

  ایـن پوشـش بـا شـرایط مختلف آب و هوایـی سـازگاری بالایی دارد و حساسـیت آن بـه شـرایط محیطـی بسـیار کـم بـوده و بـه آسـانی بـا ضخامـت بالا قابـل اعمـال اسـت. ایـن ویژگیهـا کاربـرد ایـن پوشـش را بسـیار گسـترده کـرده اسـت.

به عنوان پوشش نهایی برای:

 • مخازن فلزی و بتنی آب آشامیدنی
 • سطوح داخلی لوله های فلزی و بتنی انتقال آب آشامیدنی
 • کانال ها وکلیه سطوح در تماس با آب آشامیدنی 
 • چسبندگی بسیار خوب به سطوح فلزی ، بتنی و پوششهای اپوکسی و پلی یورتان 
 • مقاومت شیمیایی عالی در مقابل مواد شیمیائی،روغن ها، اسیدها، بازها ،حلال های نفتی و آروماتیک
 • محافظت سطح زیرین در برابر رطوبت و خوردگی
 • سازگاری عالی در مقابل تغییرات درجه حرارت، عوامل سایشی و فشار، تنش های مکانیکی
 • استحکام بالا
 • مقاومت بسیار بالا در برابر آب
 • قابل اعمال به صورت تک لایه
 • قابلیت شستشو