پرایمر بتن اپوکسی
PFEP–2168

ایـن پرایمـر بـر پایـه رزیـن اپوکسـی پلـی آمیـد بـوده و به صـورت لاک اسـت.این پرایمر بـه دلیل داشـتن گرانروی بسـیار پاییـن و قـدرت نفـوذ عالـی مـی تواند تا عمق بسـیار به درون بتـن نفـوذ کند.همچنین این پرایمر چسـبندگی بسـیار بالایی بـه سـطح بتـن و لایه هـای بعـدی دارد و در برابـر نفـوذ رطوبـت و مواد شـیمیایی بسـیار مقاوم اسـت. پرایمـر بتـن PFEP-2168، از خـروج مواد سسـت موجود در سـطح بتـن جلوگیری کرده و خلل و فـرج موجود در آن را مسـدود مـی نمایـد. در نتیجـه میـزان مصرف پوشـش نهایـی را تا میـزان زیادی کاهـش می دهد.

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف
 • به عنوان پرایمر روی سطوح سیمانی )سیمان کهنه و تازه(،سطوح بتنی،سطوح گچی قبل از اعمال لایه بعدی
 • به عنوان پرایمر در سیستم کفپوش اپوکسی PFEP-2250 و کفپوش پلی یورتان POLYFLOOR-PU و کفپوش پلی یوریا NUKOTE-ST
  • گرانروی بسیار پایین
  • قابلیت نفوذ عالی در خلل و فرج بتن
  •  بهبود اتصالات مکانیکی پوشش و بتن   
  • بالابردن چسبندگی در کل سیستم پوشش
  • انعطاف پذیری مناسب و سازگاری عالی با سیستم های مختلف
  •  ایجاد سیستم مقاوم در برابر سایش، مواد شیمیایی و ضربه به همراه روکش اپوکسی ، پلی یورتان و پلی یوریا