ضد زنگ اپوکسی
PFEP–2010

آسـتری اکسـید آهـن اپوکسـی پلـی آمیـد یـک نـوع شـاپ پرایمـر بسـیار مقـاوم در برابر زنـگ زدگـی در محیط های خورنـده اسـت. ایـن محصـول مخصـوص سـطوح فـولادی و مخـازن طراحـی شـده و وظیفـه آن حفاظـت ازسـازه هـای فلـزی و خطـوط لولـه در مجـاورت محیـط هـای خورنـده می باشـد.

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

آسـتری اکسـید آهـن اپوکسـی پلـی آمیـد یـک نـوع شـاپ پرایمـر بسـیار مقـاوم در برابر زنـگ زدگـی در محیط های خورنـده اسـت. ایـن محصـول مخصـوص سـطوح فـولادی و مخـازن طراحـی شـده و وظیفـه آن حفاظـت ازسـازه هـای فلـزی و خطـوط لولـه در مجـاورت محیـط هـای خورنـده می باشـد. 

  •  مقاومت در مقابل مواد شیمیایی، آب و آب دریا
  • چسبندگی بالا
  • سختی مناسب  
  • محافظت از خوردگی سازه های فلزی

   

  آماده سازی سطح :

  ســطح زیــر کار بایــد تمیــز و عــاری از هــر گونــه آلودگــی، چربــی، روغــن، گــرد و غبــار، زنــگ زدگــی، بقایــای رنــگ قبلـی و رطوبـت باشـد. جهـت سـطوح فـولادی و آهنـی، سـطح بایـد تـا درجـه اسـتاندارد Sa2 سندبلاست گـردد. در شـرایط حـاد ماننـد غوطـه وری در آب تـا 1/2 Sa2 توصیـه میشـود. پـس از زدودن غبـار ناشـی از سندبلاست عمـل رنـگ آمیـزی بلافاصلـه صـورت گیـرد.

   شرایط محیطی اعمال :

  درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین 10+ تا 50+ درجه سانتی گراد باشد.

   روش اعمال :

  پـس از آمـاده سـازی سـطح ، دو جـزء رنـگ را بـه نسـبت اختـاط معیـن )مطابـق بسـته بنـدی( مخلـوط نمـوده و بـا همـزن مناسـب کامـاً هـم بزنیـد تـا یـک ترکیـب یکنواخـت و یکدسـت حاصـل شـود.جهت رقیـق نمـودن رنـگ تینـر T-950را بـه تدریـج اضافـه نمـوده بهـم بزنیـد تـا ترکیـب یکنواختـی حاصـل شـود. ایـن رنـگ توسـط اسـپری معمولـی یـا بـدون هـوا قابـل اعمـال بـوده و قسـمتهای رنـگ نشـده و آسـیب دیـده در مسـاحتهای کـم بـا قلـم مـو ترمیـم مـی شـوند. در محیطهـای بسـته تهویـه هـوا در خـال اعمـال رنـگ ضـروری اسـت. پس از اتمام کار، کلیه تجهیزات را با تینر T-950 شستشو دهید.