رنگ رویه کوره ای الکید ملامین
PFSA–1210

ایـن پوشـش بـه عنـوان رنـگ کـوره ای بـر پایـه رزیـن هـای الکیـد و ملامین فرمالدهیـد طراحـی شـده و بـه عنـوان رویـه مصـرف مـی شـود.با توجـه بـه اعمـال آسـان جهـت کارهـای تعمیراتی بـا اسـتفاده از برس و اسـپری اسـتفاده می شــود.

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف
  •  تزئین و رنگ آمیزی سطوح فلزی بسته بندی نظیر بشکه
  •  حفاظت و رنگ آمیزی سطوح آهنی 
  •  پوشش دوچرخه، موتورسیکلت 
  •  پوشش لوازم خانگی )یخچال، اجاق گاز، قفسه، کابینت( و شبکه های فلزی 
  •  مقاوم در برابر شرایط جوی
  •  براقیت و حفظ براقیت بالا
  •  خواص مکانیکی مناسب نظیر مقاومت سایشی و ضربه پذیری مناسب و انعطافپذیری خوب
  • چسبندگی خوب به سطوح مختلف فلزی

 

آماده سازی سطح :

سطح زیر کار باید تمیز و عاری از هر گونه آلودگی، چربی، روغن و رطوبت باشد . عمــل تمیــز کاری توســط شــوینده هــای مناســب انجــام مــی شــود. چنانچــه ســطح آســتری صــاف و صیقلــی باشــد، ابتـدا آن را بـا سـنباده یـا ابـزار مشـابه سـائیده، سـپس تمیـز و خشـک نمائیـد. در صورتـی کـه رنـگ مسـتقیما بـر روی سـطوح فولادی و آهنـی اعمـال مـی گـردد، سـطح بایـد تـا درجـه اسـتاندارد Sa 2 سندبلاست گـردد. در شـرایط حـاد ماننـد غوطـه وری در آب آمـاده سـازی تـا 1/2Sa 2 توصیـه مـی شـود. پـس از زدودن غبـار ناشـی از سندبلاست عمــل رنــگ آمیــزی بلافاصله صــورت گیــرد.

 شرایط محیطی اعمال :

درجه حرارت محیط در طی مراحل رنگ آمیزی بین 5+ تا 50+ درجه سانتی گراد باشد .

 روش اعمال :

جهت رقیق نمودن رنگ تینر T-650 را به تدریج اضافه نموده بهم بزنید تا ترکیب یکنواختی حاصل شود. ایـن رنـگ توسـط اسـپری معمولـی، اسـپری بـدون هـوا، غوطـه وری و قلـم مـو قابـل اعمـال بـوده و قسـمتهای رنـگ نشــده و آســیب دیــده در مســاحت هــای کــم بــا قلــم مــو ترمیــم مــی شــوند. در محیطهــای بســته تهویــه هــوا در خـال اعمـال رنـگ ضـروری اسـت.

 

پس از اتمام کار، کلیه تجهیزات را با تینر T-650 شستشو دهید. توجه:پیــش از قــرار دادن ســطح پوشــش درون کــوره حــدود 20 دقیقــه صبــر نماییــد تــا حــال هــای موجــود در ســاختار پوشــش تبخیــر شــوند. در غیــر ایــن صــورت پوشــش پــس از قرارگیــری درون کــوره دچــار جــوش و جدایــش خواهــد شــد.