ماسـتیک اپوکسـی عمومـاً بـه منظـور پـر نمـودن درزهـا، حفـره هـا، شـکافها و تسـطیح سـطوح ناهمـوار مصـرف مـی گردد.ایــن مــاده چســبندگی بســیار بالایی بــه سیســتم هــای اپوکســی و پلــی یورتــان داشــته و عملکــرد بســیار مناسـبی بـه عنـوان لایه میانـی ایـن سیسـتم هـا دارد. ایـن مـاده بـا داشـتن مقاومتهـای بسـیار بالا نقـش مناسـبی در افزایـش طـول عمـر سیسـتمهای محافظتـی ایفـا مـی کنـد.

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف
  • تسطیح خلل و فرج سطح بتن
  • افزایش کارائی سیستم کفپوشها و پوششهای اپوکسی ، پلی یورتان و پلی یوریا
  • مقاومت مکانیکی بسیار بالا 
  • مقاومت شیمیایی بسیار بالا
  • قابلیت اعمال در بازه دمایی وسیع
  • قابلیت لیسه خوری و هم تراز شوندگی مناسب
  • کشش سطحی پایین و قابلیت خیس کنندگی سطح مناسب
  • رفتار سایشی مناسب
  • حساسیت کم به رطوبت و تغییرات شرایط محیطی