ایــن محصــول عمومــاً بــه منظورپــر نمــودن درزهــا، حفــره هــا، شــکافها و تســطیح ســطوح ناهمــوار طراحــی شــده اسـت .بتونـه اپوکسـی PFEP-2235 سـازگاری بسـیار بالایی بـا سیسـتم هـای اپوکسـی، پلـی یورتـان و پلـی یوریـا داشـته و پـس از خشـک شـدن بـه عنـوان قسـمتی از سیسـتم یکپارچـه پوشـش در مـی آیـد. ایـن بتونـه جهـت تسـطیح سـطوح عمـودی و نیـز درزهـا و شـکافهای سـقف سـازه هـای بتنـی بسـیار مناسـب اسـت. گرانـروی بـالای پوشـش اعمـال آن را بـه عنـوان بتونـه بسـیار پرکاربـرد کـرده اسـت.

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف
 • سطوح بتنی، موزائیکی، آجری، سنگهای طبیعی
 • سرویسهای حمام و آشپزخانه، استخرها
 •  کف کارخانجات و . . .
 • به عنوان لایهمیانی در سیستمهای اپوکسی،پلی یورتان و پلی یوریا
 • سطوح عمودی و سقف سازه های بتنی 
  • مقاومت حرارتی تا 80+
  • مقاومت مکانیکی بسیاربالا
  •  مقاومت شیمیایی بسیار بالا
  • مناسب جهت لیسه کشی در محل های مختلف