آستری زینک ریچ اتیل سیلیکات– خمیری
PFZE–3020

ایـن محصـول بـه عنـوان آسـتری دو جزئـی بـوده و جهـت حفاظـت از سـطوح فلـزی اجـرا مـی گـردد. بـا توجـه بـه میـزان پـودر روی موجـود در سـاختار ایـن رنـگ، فیلـم خشـک آن بـا ضخامـت75 -100 میکـرون امـکان حفاظـت کاتـدی عالـی از خوردگـی در شـرایط بسـیار خورنـده آب و هوایـی را مهیـا مـی نمایـد. ایـن محصـول در مناطـق گـرم و دارای رطوبـت بـالا بـه خوبـی قابـل اسـتفاده بـوده و بـا انـواع پوشـش هـای میانـی و رویـه سـازگار اسـت. 

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

در مـواردی کـه سـطح دارای خلـل و فـرج زیـادی باشـد، ضخامـت تـا حداکثـر 125 میکـرون افزایـش مـی یابـد. ایـن شـاپ پرایمـر مـی توانـد بـدون نیـاز بـه رویـه نیـز مصـرف شـود.همچنین اسـتفاده از ایـن آسـتری بـه عنـوان لایه اول در سیسـتمهای مقـاوم حرارتـی امـکان پذیـر اسـت.

  • پوشش مخازن، مجاری و لوله های حاوی مواد شیمیایی و سوخت،تانکرهای محتوی حلال
  • تأسیسات دریائی و سکوهای خارج از آب در مناطق شرجی و گرم
  • کشتی ها و قایق ها و کرجی ها
  • پالایشگاهها،پتروشیمی و پایه پل ها
  • پوشش سازه های فلزی 
  • حفاظت کاتدی سازه زیرین در مکان هایی که پوشش آسیب دیده است.
  • مقاومت در برابر شرایط بد جوی
  • pH= 5/5-9/5 درمحدوده عالی شیمیائی مقاومت
  • مقاومت حرارتی مناسب