×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

ماستيک کرک سيل بيتومن رابر گرم اجرا
Crackseal-HM1000

يـک نـوع ماسـتيک تـک جزئـي و گـرم اجـرا بـر پايـه قيـر اصـلاح شـده بـا پليمرهـا اسـت کـه جهـت ترميـم ترکهـاي سـطحي آسـفالت و بتـن ،پرکـردن درزهـا و همچنيـن ممانعـت از نفـوذ آب و يـخ زدگـي در جـاده هـا بـه کار مـي رود . با  ASTM D3405 مطابقت دارد .

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستورالعمل مصرف نکات مهم

 • پر کردن ترکهاي سطحي در خيابانها و جاده هاي درون و برون شهري ، باند فرودگاهها ، پارکينگهاي طبقاتي
 • آب بندي و پوشش دهي کليه ترکها و درزهاي ايجاد شده در آسفالت به جهت حفظ آسفالتهاي قديمي
 • درزبندي کليه سازه هاي بتني و سطوح آسفالته
 • درزبندي کانالها و سازه هاي آبي
 • به عنوان يک چسب گرم جهت چسباندن قطعات فلزي ، بتني و چوبي

 

 •  غير سمي
 • مانع نفوذ آب به زير سطح آسفالت
 • چسبندگي عالي به آسفالت و بتن، بدون نياز به پرايمر
 • مقاومت بالا در برابر شرايط جوي
 • پايدار در محيطهاي گرمسير و سردسير
 • چسبندگي و برگشت پذيري مناسب و تحمل تنش ها، انبساط و انقباض در لایه هاي آسفالت و بتن
 • قابل مصرف در شرايط آب و هوائي مختلف
 • مقاومت سايشي خوب

 آماده سازي سطوح :

سطح بايد تميز، خشک و عاري از هرگونه گرد و غبار يا ذرات چسبنده سست باشد.

جهت تامين نفوذ بهتر ، ترکهاي ريز به وسيله برش بازگردند .

 

گرم کردن :

حـرارت دهـي ماسـتيک در حمامهـاي روغـن تحـت کنتـرل يـا ظرفهـاي دوجـداره داراي همـزن تـا دمـاي 5 الی 180 درجه سانتیگراد انجـام شـده تـا مخلوطـي همگـن و قابـل ريـزش حاصـل آيـد. انتقـال حـرارت بـه تمـام روغـن و مـاده ذوب شـده بايـد بـا ترموسـتات کنتـرل شـود. در غيـر ايـن صـورت خطـر بـالا رفتـن بيـش از حـد دمـا وجـود دارد و ممکـن اسـت مـاده قبـل از ريختـن بـه صـورت جامـد درآيـد.

بهتــر اســت ابتــدا مقــدار کمــي از ماســتيک در ديــگ گــرم کــن ريختــه شــده و پــس از ذوب اوليــه بــه تدريــج ماســتيک اضافــه شــود .

 

اعمال :

اعمـال ماسـتيک توسـط دسـتگاه ذوب کننـده داراي پمـپ و يـا رابـط و نـازل هـاي مخصـوص انجـام مـي شـود و در مـوارد حسـاس يـا کارهـاي جزئـي از سـطلهاي فلـزي درپوشـدار مخصـوص اسـتفاده مـي گـردد

در هنـگام کار از دسـتکش و عينـک ايمنـي اسـتفاده شـود. در صـورت تمـاس مـواد بـا چشـم، سـريعاً بـا آب فـراوان شستشـو داده و در صـورت نيـاز بـه پزشـک مراجعـه شـود.