×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

ماستيک درزگير کولتار رابر گرم اجرا - مقاوم در برابر حلالهاي نفتي
POLYFLEX – FR

يـک نـوع ماسـتيک درزگير بر پايـه کولتـار و رزينهـاي سـينتتيک کـه در برابـر ريـزش سـوخت و حلالهـاي نفتـي مقـاوم بـوده و بـه صـورت گـرم اجـرا مـي شـود. با

ASTM D3569 مطابقت دارد .

 

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصشرايط نگهداري دستورالعمل مصرف نکات مهم
 •  درزهاي انبساط در فرودگاهها، تعميرگاهها، محوطه پالايشگاهها، پارکينگها و محوطه بارگيري هواپيما، اتوبانها، خيابانها، جاده ها، محيطهاي تعميرگاه و سوختگيري، کف کارخانه ها، انبارهاي تجهيزات نظامي
 • تصفيه خانه فاضلاب 

 

 • مقاوم در برابر سوخت هواپيما
 • چسبندگي بالا بدون نياز به پرايمر
 • مقاومت بالا در برابر شرايط جوي
 • پايدار در محيطهاي گرمسير و استوايي
 • مقاوم در برابر رخنه سنگ ها
 • پايداري در برابر نفت، گريس، روغن و انواع سوخت

 رنگ : مشکي مايل به قهوه اي

 • تحت شرايط مناسب ، عمر آن نامحدود است.

وضعيت درز :

- حداقل عمق درز :10mm

- نسبت (پهنا : عمق)

براي درزهاي انبساط:    1:1  يا  1 : 1/5

براي درزهاي اجرايي:    1:1  يا  1 : 2

 

 آماده سازي سطوح :

تمام سطوح بايد تميز، خشک و عاري از هرگونه ذرات چسبنده سست باشند.

 

گرم کردن :

بـراي ذوب کـردن ماسـتيک FR پيشـنهاد مـي شـود کـه از حـرارت غيـر مسـتقيم و ديـگ دوجـداره اسـتفاده شـود. بويلـر بايـد مجهـز بـه همـزن باشـد تـا از گـرم شـدن موضعـي و غيـر يکنواخـت جلوگيـري شـود ، انتقـال حـرارت بـه تمـام روغـن و مـاده ذوب شـده بايـد بـا ترموسـتات کنتـرل شـود. در غيـر ايـن صـورت خطـر بـالا رفتـن بيـش از حـد دمـا وجـود دارد و ممکـن اسـت مـاده قبـل از ريختـن بـه صـورت جامـد درآيـد. 

 

اعمال :

عمـل ريختـن بايـد در محيطـي بـا دمـاي بـالاي 5+ درجه سانتيگراد و در موقعيـت خشـک و بـدون بـاد صـورت گيـرد. دماي ماسـتيک FR بايـد هنـگام ريـزش کمتـر از 150 درجه سانتيگراد باشـد. درزهـا بايـد بـه صـورت همسـطح پـر شـوند و حـد تغييـرات آن نبايـد بيشـتر از  3mm زيـر سـطح باشـد و همچنيـن مـي بايسـت طـوري ريختـه شـود کـه ايجـاد حبـاب هـوا نکنـد . 

 • حداکثر دماي مجاز: 150 درجه سانتيگراد
 • دماي ريزش اپتيمم: 140 درجه سانتيگراد تا 150 درجه
 • دماي سرويس: 70+ درجه سانتيگراد تا 20- درجه