×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

ماستيک درزگير بيتومن رابر گرم اجرا
POLYFLEX–HM3000

ماسـتيک درزگيـر پلـي فلکـس HM3000 يـک ترکيـب بيتومـن رابـر اسـت کـه تـا حالـت سـياليت گـرم شـده و بـراي درزگيـري درزهـاي انبسـاط و اجرايـي مصـرف مـي شـود.اين ماسـتيک داراي تائيديـه آب شـرب مـي باشـد.  با  ASTM D1190 مطابقت دارد .

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصشرايط نگهداريدستورالعمل مصرف نکات مهم

 •  مخصوص آب بندي مخازن آب آشاميدني، استخرهاي ذخيره آب و سدها
 • بعنوان درزگير انعطاف پذير و با دوام در درزهاي انبساط و اجرايي نظير: معابر و جاده هاي بتني ، اتوبانها و خيابانها، سقفها، بالکنها، پارکينگهاي طبقاتي، کانالهاي آبرساني، منابع ذخيره آب آشاميدني

* اين ماستيک را در تماس با کولتار قرار ندهيد. 

 •  مقاوم در برابر آب دريا و فاضلاب
 • چسبندگي بسيار خوب به اکثر سطوح
 • بدون شره تا بالاي 75+ درجه سانتيگراد
 • ازدياد طول تحت کشش Elongation بالاي 1000%
 • حفظ انعطاف پذيري در دماي پائين
 • عدم تاثير بر بو و مزه آب

 رنگ : مشکي

به مدت دو سال در سايه دور از تابش آفتاب نگهداري شود.

وضعيت درز :

- حداقل عمق درز :  10mm

- نسبت (پهنا : عمق)

براي درزهاي انبساط: 1:1 يا 1 : 1/5

براي درزهاي اجراي:  1:1 يا 1 : 2/5

 

آماده سازي سطوح :

تمام سطوح بايد تميز، خشک و عاري از هرگونه ذرات چسبنده سست باشند. 

 

پوشش دادن با پرايمر:

سـطوح را بـا پرايمـر پلـي گام نـوع A پوشـانده و قبـل از اعمـال درزگيـر اجـازه دهيـد تـا بـه مـدت 4-1 سـاعت خشـک شـود. 

 

گرم کردن :

در حمــام روغــن يــا ظــروف ذوب بــا ژاکــت روغــن (ديــگ دوجــداره) حــاوي هــم زن ،ماســتيک را تــا دمــاي حــدود 160+ الـي 180+ درجـه سـانتيگـراد حـرارت دهيـد تـا مـاده نـرم و قابـل ريـزش بـه دسـت آيـد. (دمـا نبايـد از 190+ درجه سانتيگراد بالاتــر رود)

 

اعمال :

توسط Melter-pourer يا براي کارهاي جزئي توسط ملاقه هاي کارگاهي اعمال مي شود.

 

تميز کردن:

تمام وسائل و لوازم را فوراً پس از مصرف با حلال پايه نفتي تميز نمائيد.

 

 • بـراي درزهائـي کـه در معـرض فشـار آب قـرار دارنـد، بايـد از نوارهـاي Backing Rod لاسـتيکي کـه مقـاوم در برابـر حـرارت باشـند و يـا طنـاب کنفـي اسـتفاده نمـود.
 • حداکثر دماي مجاز حين گرم کردن: (195+ تا 190+ درجه سانتيگراد)
 • دماي ريزش اپتيمم : (180+ تا 160+ درجه سانتيگراد)
 • دماي سرويس: (70+ تا 25- درجه سانتيگراد)