×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

ماستیک درزگیر بیتومن رابر سرد اجرا
POLYSEAL-CA

درزگیـر و چسـب پایـه قیـری انعطـاف پذیـر بـا چسـبندگی خـوب کـه بـه صـورت سـرد اعمـال مـی شـود. CA یـک ماسـتیک ویسکواالاسـتیک بر پایه ترکیب اصلاح شـده بیتومن رابر تیکسـوتروپیک می باشـد و دارای پلیمر ، فیلر ، حلال غیـر قابـل اشـتعال و افزودنـی اسـت. این ماده از قابلیت چسـبندگی فوری به اکثر اجسـام حتـی در محیط های مرطـوب و سـرد برخـوردار اسـت. بـه علاوه در دمـای بالا جاری نشـده و همچنان کارایـی خوب خود را حفـظ می نماید.

 

مصارفTab Titleجدول خواصدستور العمل مصرف
 • تعمیر و آب بندی نشتی ها ، حتی در سطوح مرطوب
 • چسب برای انواع عایق های سقف شامل عایق های بر پایه APP و SBS
 • آب بندی همپوشانی ها ، اتصالات و درزها در گوشه های سقف و دودکش
 • پرکردن درزهای انبساط و اتصالات بتنی و فلزی 
 • اعمال مستقیم ، بدون نیاز به حرارت دهی
 • تیکسوتروپ (بدون شره)
 • مقاوم در برابر گرد و غبار
 • غیر قابل اشتعال در شرایط اعمال
 • پایداری در شرایط دمائی 35- تا 110+ درجه سانتیگراد
 • غیر سمی پس از خشک شدن
 • محتوی حلال پائین

رنگ : مشکی / نقره ای 

آماده سازی سطح:

سـطح بایـد تمیـز ، خشـک و عـاری از ذرات گـرد و غبـار باشـد. بـرای کاربردهـای خاص یا سـطوح مرطوب ، بهتر اسـت ابتدا تسـت چسـبندگی انجـام گیرد.

 

پوشش دادن با پرایمر:

در مــورد شــرایط خــاص و غیــر عــادی و بتنهــای بــا کیفیــت پاییــن، مصــرف پرایمــر پلــی گام نــوع A بــرای بهبــود چســبندگی پیشــنهاد مــی شــود.

 

گرم کردن :

ماسـتیک CA در دمـای 30+ درجه سانتیگراد تـا 50+ درجه سانتیگراد قابـل اعمـال اسـت. در دمـای پائیـن تـر ، گـرم کـردن بـه وسـیله حمـام آب گـرم پیشـنهاد مـی شـود.  

 

اعمال :

ماستیک CA بوسیله گان ، کاردک و پمپ های مخصوص بصورت سرد اعمال می گردد.

 

انبارداری:

به مدت 12 ماه در محیط خنک نگهداری شود.