×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

درزگیر پلی یورتان دو جزئی
POLYSEAL – PU 2371

درزگیـر دوجزئـی پلـی یورتـان PU 2371 بـه منظـور پـر کـردن درزهـای عمیـق طراحـی شـده اسـت.این مـاده بـه صــورت 100% جامــد بــوده و در ســاختار آن هیــچ حلالــی بــه کار نرفتــه اســت چســبندگی بســیار بــالا بــه ســطوح بتنــی ،فــولادی و چوبی، انعطــاف پذیــری بســیار بــالا ،قابلیــت برگشــت پذیــری کامــل تــا بیــش از 300% ازدیــاد طول، مقاومــت شــیمیایی بــالا از مهمتریــن ویژگیهــای ایــن محصــول مــی باشــد. 

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

پـر کـردن درزهـای انبسـاط، تـرک هـا و فواصـل در محیـط هـای صنعتـی، پارکینـگ ها،کارخانجـات ،تونـل ها،سـدها و ... 

 •  100% جامد با درصد مواد فرار (VOC) برابر صفر
 • مقاوم در برابر قلیاها و نمک ها
 • دارای مقاومت عالی در برابر تغییرات سریع دمایی
 • قابل اعمال در محدوده دمایی گسترده
 • چسبندگی بسیار بالا
 • انعطاف پذیری فوق العاده
 • مقاوم در برابر آب، ضربه و سایش
 • High Build ( قابل اعمال در ضخامت بالا در یک لایه)
 • قابلیت برگشت پذیری عالی
 • Elongation بسیار بالا
 • دارای خاصیت Self- leveling (خود تراز شوندگی)
 • قابلیت ایجاد پل بر ترک ها
 • مقاومت مکانیکی خوب
 • در رنگهای متنوع

 

آماده سازی سطح :

در حین اعمال درزگیر، دمای سطح باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم باشد.

رطوبـت بـالا تاثیـر منفـی بـر چسـبندگی پوشـش بـر سـطح ایجاد مـی نمایـد. حداکثـر رطوبت مجـاز محیط 85 درصد اسـت.

سـطوح آلـوده و نواحی سسـت باید پاکسـازی شـوند. 

 

اختلاط مواد :

درزگیـر پلـی یورتـان نبایـد رقیـق گـردد. جهت تمیـزکاری از تینر پلی یورتان T-900 اسـتفاده شـود. پیـش از اعمال جـزء A توسـط همـزن مناسـب تـا رسـیدن بـه مخلوطـی کاملا همـوژن بـا رنـگ یکنواخـت مخلوط مـی گردد. سـپس دو جـزء بـا هـم مخلـوط مـی شـوند. جهـت اختلاط حتمـاً از میکسـر اسـتفاده شـود. در صورتیکه دو جـزء به صـورت کامل بـا یکدیگـر مخلـوط نشـوند، قسـمتهایی از پوشـش اعمـال شـده بـه صـورت موضعـی خشـک نشـده و چسـبناک باقـی مـی ماند.

 

اعمال درزگیر:

بـرای اعمـال درزگیـر از کاردک و یـا لیسـه اسـتفاده مـی شود.سـطح درزگیـر پلـی یورتـان خـود بـه خـود یکنواخـت مـی شـود.پس از اختلاط دو جـزء مـواد را روی درز بریزیـد. جهت درزهای عمیق بهتر است از Backing rod پلی اتیلنی در زیر درزگیر استفاده شود. نمود.

*در صـورت نیـاز بـه اشـباع نمودن سـطح بتن پیـش از اعمال درزگیر می تـوان از پرایمر بتن PFEP-2168 اسـتفاده نمود  

* در سطوح مرطوب بهتر است از پرایمر INDUFLOOR-IB1240 استفاده شود. 

 

موارد ایمنی :

تمـاس بـا پوسـت یـا استنشـاق بخارات ممکن اسـت باعث آلرژی شـود. پرسـنل کاربـر باید لباس و ماسـک مخصوص و دسـتکش ضـد مـواد شـیمیایی پوشـیده و از کـرم محافظتـی روی پوسـت صـورت، دسـت و سـایر سـطوح بـدون پوشـش اسـتفاده نمایند. 

 

نکات مهم:

پیـش از زمـان اعمـال ،از بـاز کـردن در ظـرف و تماس مـواد با رطوبت خودداری شـود و اطمینان از سـیل بودن کامل ظـرف بعد از مصرف الزامی اسـت. 

 

انبارداری:

نگهداری محصول یکسال در ظروف در بسته به دور از گرمای شدید، یخ زدگی و رطوبت امکانپذیر است. می توان از گرمکن های ظروف جهت کاهش ویسکوزیته مواد در دمای پایین استفاده نمود.