×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

درزگیر پلی یورتان تک جزئی
POLYSEAL– PU1000

 ایــن محصــول نوعــی درزگیــر بــر پایــه پلــی یورتــان، تــک جزئــی، moisture cure ، کامــلا تیکســوتروپ اســت کــه تحــت تاثیــر واکنــش بــا رطوبــت خشــک شــده و بــه محصــول الاســتیک و نرمــی تبدیــل مــی گــردد. زمــان ســخت شــدن (گیرش) بــه رطوبــت ، دمــا و عمــق درز وابســته اســت. بســته بــه نــوع ســطح اســتفاده از پرایمــر مناســب توصیــه میگــردد. 

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

 •  پر نمودن درزهای انبساط و انقطاع بتن
 • سیل نمودن ترکهای تصادفی و ترمیم درز کنترل
 • ترمیم بتن تخریب شده
 • پر نمودن درز اطراف شیشه و در و ... در وسایل نقلیه
 • آببندی نواحی اطراف لوله و کیسینگ
 • پرکردن و آببندی سوراخ ها و منافذ
 •  مقاومت بالا در برابر اشعه UV
 • دوام عالی
 • چسبندگی عالی به بتن ، شیشه ، سرامیک، فلز، سطوح رنگ آمیزی شده ، مرطوب و . . .
 • مقاومت بالا در برابر تنشهای برشی
 • مقاومت نسبت به حاللهای نفتی
 • مقاومت خوب در محیط های آبی و فاضلابی
 • دارای تائیدیه آب شرب
 • در سه گرید معمولی و نرم و سفت

آماده سازی سطح :

درزگیــر پلــی یورتــان POLYSEAL-PU1000 بــه ســطوح تمیــز و آمــاده ســازی شــده چســبندگی خوبــی دارد ، بنابرایـن کلیـه آلودگیهـا ، ذرات سسـت ، گـرد و غبـار ، گریـس ، روغـن و درزگیـر هـای قبلـی بایـد بـه طـور کامـل از ســطح زدوده شــود.

 

اعمال پوشش :

توصیـه میشـود پیـش از اجـرای ماسـتیک تسـت چسـبندگی انجام شـود تـا در صـورت نیـاز از پرایمـر PFEP-2168 در زیـر PU1000 اسـتفاده شـود. این محصول با گان دستی یا پنوماتیک و کاردک و ... قابل اعمال است. 

 

اعمال در سطوح داخل ساختمان :

ســر کارتریــج را در داخــل درز قــرار دهیــد. درز را در یــک جهــت و بــه صــورت پیوســته بــا درزگیــر پــر کنیــد طـوری کـه بـه میـزان 2 میلیمتـر از لبـه درز بـه سـمت خـارج پـر شـود. خشـک شـدن سـطحی بـه مـدت 30 دقیقـه صـورت مـی گیـرد. پـس از ایـن مـدت زمـان، مقـدار اضافـی درزگیـر را بـه وسـیله اسـکراچر مخصـوص بریـده و جـدا کنیـد. 

 

اعمال در سطوح خارج ساختمان :

سـر پمـپ کارتریـج را در داخـل درز قـرار دهیـد. درز را در یـک جهـت و بـه صـورت پیوسـته بـا درزگیـر پـر کنیـد. در اعمـال خارجـی درزگیـر، لبـه درز بـه میـزان 2 میلیمتـر از سـطح بایـد خالـی باشـد. 

 

موارد ایمنی :

ایـن محصـول حـاوی عواملـی اسـت کـه درتمـاس بـا پوسـت یـا استنشـاق بخـارات ممکـن اسـت باعـث آلـرژی شـود. پرسـنل کاربـر بایـد لبـاس و ماسـک مخصـوص و دسـتکش ضـد مـواد شـیمیایی پوشـیده و از کـرم محافظتـی روی پوسـت صـورت، دسـت و سـایر سـطوح بـدون پوشـش اسـتفاده نماینـد. 

 

توصیه:

پیـش از زمـان اعمـال از بـاز کـردن در ظـرف و تمـاس مـواد بـا رطوبـت خـودداری شـود و اطمینـان از سـیل بـودن کامـل ظـرف بعـد از مصـرف الزامـی اسـت. 

 

انبارداری:

نگهــداری محصــول 9 مــاه در ظــروف در بســته بــدور از گرمــای شــدید، یــخ زدگــی و رطوبــت امکانپذیــر اســت. دمــای مطلــوب جهــت انبــارداری 10+ الــی 25+ درجــه ســانتیگراد مــی باشــد.