×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911
ایــن درزگیــر بــر پایــه رزیــن پلــی یورتــان بــدون حــلال بهبــود یافتــه بــا کولتــار طراحــی شــده و بــرای پــر کــردن درزهـای انبسـاط بسـیار مناسـب اسـت. ایـن درزگیـر بـا داشـتن شـرایط اعمـال آسـان نظیـر لولینـگ بـالا، گزینـه بسـیار مناسـبی بـرای اجـرا در درزهـای موجـود در کـف مـی باشـد. چسـبندگی مناسـب بـه سـطوح بتنـی ،فـولادی و چوبی،انعطــاف پذیــری بــالا، ســختی مناســب و مقاومــت شــیمیایی و میکروبــی بــالا از مهمتریــن ویژگیهــای ایــن محصــول هســتند.
درزگیـر دوجزئـی پلـی یورتـان PU 2371 بـه منظـور پـر کـردن درزهـای عمیـق طراحـی شـده اسـت.این مـاده بـه صــورت 100% جامــد بــوده و در ســاختار آن هیــچ حلالــی بــه کار نرفتــه اســت چســبندگی بســیار بــالا بــه ســطوح بتنــی ،فــولادی و چوبی، انعطــاف پذیــری بســیار بــالا ،قابلیــت برگشــت پذیــری کامــل تــا بیــش از 300% ازدیــاد طول، مقاومــت شــیمیایی بــالا از مهمتریــن ویژگیهــای ایــن محصــول مــی باشــد.
 ایــن محصــول نوعــی درزگیــر بــر پایــه پلــی یورتــان، تــک جزئــی، moisture cure ، کامــلا تیکســوتروپ اســت کــه تحــت تاثیــر واکنــش بــا رطوبــت خشــک شــده و بــه محصــول الاســتیک و نرمــی تبدیــل مــی گــردد. زمــان ســخت شــدن (گیرش) بــه رطوبــت ، دمــا و عمــق درز وابســته اســت. بســته بــه نــوع ســطح اســتفاده از پرایمــر مناســب توصیــه میگــردد.
ماسـتيک درزگيـر پلـي فلکـس HM3000 يـک ترکيـب بيتومـن رابـر اسـت کـه تـا حالـت سـياليت گـرم شـده و بـراي درزگيـري درزهـاي انبسـاط و اجرايـي مصـرف مـي شـود.اين ماسـتيک داراي تائيديـه آب شـرب مـي باشـد. با ASTM D1190 مطابقت دارد .
يـک نـوع ماسـتيک تـک جزئـي و گـرم اجـرا بـر پايـه قيـر اصـلاح شـده بـا پليمرهـا اسـت کـه جهـت ترميـم ترکهـاي سـطحي آسـفالت و بتـن ،پرکـردن درزهـا و همچنيـن ممانعـت از نفـوذ آب و يـخ زدگـي در جـاده هـا بـه کار مـي رود . با ASTM D3405 مطابقت دارد .
يـک نـوع ماسـتيک درزگير بر پايـه کولتـار و رزينهـاي سـينتتيک کـه در برابـر ريـزش سـوخت و حلالهـاي نفتـي مقـاوم بـوده و بـه صـورت گـرم اجـرا مـي شـود. با ASTM D3569 مطابقت دارد .
پلـی سـیل CM250 یـک ترکیـب بیتومـن رابـر ویسکوالاسـتیک، خمیـری شـکل و جامـد اسـت. بعـد از اعمـال در درزهـا درزگیـر بادوامـی ایجـاد مـی نمایـد.
درزگیـر و چسـب پایـه قیـری انعطـاف پذیـر بـا چسـبندگی خـوب کـه بـه صـورت سـرد اعمـال مـی شـود. CA یـک ماسـتیک ویسکواالاسـتیک بر پایه ترکیب اصلاح شـده بیتومن رابر تیکسـوتروپیک می باشـد و دارای پلیمر ، فیلر ، حلال غیـر قابـل اشـتعال و افزودنـی اسـت. این ماده از قابلیت چسـبندگی فوری به اکثر اجسـام حتـی در محیط های مرطـوب و سـرد برخـوردار اسـت. بـه علاوه در دمـای بالا جاری نشـده و همچنان کارایـی خوب خود را حفـظ می نماید.