×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

گروت ساختمانی منبسط شونده
PolyGrout – 001

 گروت سیمانی آماده مصرف پودری است. پس از افزودن آب به ملاتی روان تبدیل می شود. این محصول فاقد جمع شدگی بوده و در دو مرحله منبسط می شود. قابل مصرف جهت گروت ریزی ، تسطیح و پر نمودن گودیها در زیر صفحه ستون ، زیر ریل جرثقیل ، ستونهای پیش ساخته و سایر موارد می باشد .

 

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

قابل استفاده جهت گروت ریزی تسطیح و پر نمودن گودیها در:

 • زیر صفحه ستون
 • فونداسیون ماشین آلات
 • حفرات، شکافها و گودالها
 • زیر ریل جرثقیل
 • ستونهای پیش ساخته
 • مقاومت نهائی بالا
 • اختلاط آسان با آب
 • ریزش آسان
 • سیالیت و روانی مطلوب
 • بدون ترک و جمع شدگی تحت بارهای دینامیکی
 • زمان گیرش نرمال
 • بدون ایجاد خوردگی
 • غلظت قابل تنظیم ( با آب )
 • اتصال بسیار باال به فوالد و بتن

 

 

آماده سازی سطح:

توصیـه میگـردد سـطوح بتنـی تمیـز، عـاری از چربـی، روغـن، گـرد و خـاک، رنـگ، مـواد عمـل آوری، سـیمان و ذرات سســت چســبنده باشــند و ســطوح فلــزی نیــز عــاری از گــرد و غبــار، چربــی و روغــن باشــند. بهتــر اســت ســطوح جــاذب آب قبــلا مرطــوب و اشــباع گردنــد. پیــش از اجــرا از عــدم وجــود آب ایســتاده بــر ســطح اطمینــان حاصــل شـود.

 

اختلاط:

بـرای تهیـه مـلات ، آب را بـه پـودر اضافـه کـرده و بـه آرامـی بـه هـم بزنیـد تـا خمیـری صـاف و همگـن بدسـت آید. سـطوح داخـل میکسـر بایـد مرطـوب باشـند. ( آب الزم بایـد داخـل میکسـر ریختـه شـده و پـودر در حیـن چرخـش میکسـر بـه آن اضافـه شـود ) سـپس 3 - 5 دقیقـه هـم زده شـود.

 

روش اعمال:

مـلات بایـد بالفاصلـه پـس از سـاخت مصـرف شـود. ابـزار کار را پـس از اتمـام کار سـریعا بـا آب بشـوئید. سـطوح در معـرض محیـط بـاز را توسـط مـواد کیورینـگ عمـل آوری نمائیـد و یـا بـا گونـی مرطـوب کامـاً بپوشـانید.

PolyGrout - 001 با انواع پمپ تزریق قابل اجرا است .

این گروت در ضخامتهای بین 10 تا 100 میلیمتر ریخته می شود.

از مصرف آب بیش از حد معین و رقیق سازی مجدد گروت اجتناب شود.

PolyGrout - 001 در محـدوده دمائـی بالاتـر از 5+ درجه سانتیگراد کاربـرد دارد. چنانچـه مـواد در دمایـی پایینتـر از دمـای توصیـه شـده مصـرف شـوند، سـرعت سـخت شـدن مـلات کنـد میگـردد.

 

ایمنی و سلامت :

PolyGrout - 001 حاوی سیمان بوده و در تماس با آب ، واکنش قلیایی می دهد. بنابراین باید از تماس آن با چشم یا پوست پرهیز شود و در صورت تماس، بالفاصله با مقادیر زیاد آب خنک شستشو داده شده و از دسترس اطفال دور نگاه داشته شود.

در صورت تماس با چشم به پزشک مراجعه شود.

 

توصیه های ویژه :

ملات سخت شده نباید به هیچ وجه با آب رقیق گردد.

در صورت باز کردن بسته ، مواد باید به طور کامل استفاده شوند.

سطوحی که قرار نیست بر آن ها PolyGrout-001 اعمال شوند باید محافظت گردد.