×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

گروت اپوکسی
MB–GROUT

گـروت MB-Grout نوعـی مـلات ترمیمـی و پرکننـده دو جزئـی اپوکسـی پلـی آمیـن بـا گیـرش سـریع ، دوام بـالا و قابلیـت امتـزاج آسـان مـی باشـد. ایـن محصـول حـاوی یـک عامـل پخـت سـریع و عامـل نفوذکننـده در بتـن مـی باشـد. گـروت MB-Grout کلیـه خـواص مـورد نظـر طبـق اسـتاندارد P606 بـرای محکـم نمـودن پایـه هـای سـبک قابـل نصـب در سـنگفرش بتنـی فرودگاههـا ، مسـیر عبـور ماشـین و بانـد فـرود هواپیمـا را دارا مـی باشـد. 

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

ایـن محصـول 100 % جامـد بـوده و مـواد جامـد آن طـوری انتخـاب شـده انـد کـه اعمـال آن در مکانهایـی کـه اعمـال پرایمـر و یـا گـروت بـرای نفـوذ در بتـن و محکـم نمـودن زیـر بنـا الزامـی اسـت و یـا در شـرایطی کـه بتـن بـه تنهایـی اسـتحکام مـورد نیـاز را نـدارد ، مناسـب باشـد. 

  • ترمیم سطوح بتنی معیوب
  • محکم نمودن پایه های سبک قابل نصب در سطوح Heavy duty
  • پرکردن درزهای انبساطی در زیر کفپوشهای یکپارچه
  • بعنوان خمیر کاشت میلگرد

گیرش سریع

سه جزئی موجود در بسته بندی های متناسب با هم

استحکام بالا  

مقاومت بالا در برابر سایش ، خراش و بارهای مکانیکی

زمان ژل شدن کوتاه

روانی مخلوط گروت

قابل اعمال به وسیله شن کش ، کاردک و یا ماله

قابل اعمال بر روی سطوح افقی و عمودی

مقاوم در برابر آب و سایر مایعات

مقاوم در برابر تغییرات فیزیکی

ماندگاری طولانی مدت

 

 آماده سازی سطح برای اعمال پرایمر :

ســطح زیــرکار بایــد عــاری از چربــی ، گــرد و غبــار و هرگونــه ناخالصــی دیگــر باشــد کــه مانــع از تمــاس مســتقیم پوشـش و سـطح بتـن مـی گردنـد. آب موجـود بـر روی سـطح بایـد حتـی الامـکان زدوده شـده و خشـک شـود. در صــورت وجــود رطوبــت مالیــم بایــد از پرایمــر INDUFLOOR-1B 1240 اســتفاده نمــود. سطح بتن در نواحی درزهای انبساط باید قبل از اعمال پوشش آماده سازی شود. 

 

پرایمر اعمال  PFEP - 2168 یا PFEP - 2020

در هـر نوبـت اسـتفاده تنهـا بـه مقـدار مـورد نیـاز از دو جـزء را مخلـوط نماییـد و سـریع مـورد مصـرف قـرار دهیـد. در غیــر ایــن صــورت مــواد بــه ســرعت تحــت یــک واکنــش گرمــازا قــرار گرفتــه و تشــکیل یــک تــوده جامــد مــی دهنـد. دو جـزء بوسـیله همـزن و یـا میکسـر مخلـوط مـی گردنـد. زمـان اختـاط 1 دقیقـه و یـا تـا آمیختگـی کامـل اجـزاء مـی باشـد. پرایمــر را روی ســطح پخــش کــرده و تمامــی خلــل و فــرج را بوســیله آن بپوشــانید. در شــرایط کاربــری خــاص و ســنگین و یــا چنانچــه جــذب بــه داخــل بتــن صــورت گیــرد ، ضخامتهــای بالاتر نیــز قابــل اجراســت.

نکته: چنانچه دمای سطح زیرکار بالا باشد زمان گیرش کاهش می یابد.

 

 آماده سازی سطح برای اعمال گروت:

پیــش از اعمــال گــروت MB-Grout، اعمــال پرایمــر مناســب ضــروری مــی باشــد ، لــذا پــس از اعمــال پرایمــر و خشــک شــدن مناســب پرایمــر ، در صــورت وجــود آلودگــی ســطح پرایمــر را تمیــز نمــوده و ســپس گــروت MB-Grout را اعمــال نمائیــد .

 

 اختلاط گروت :

نســبت اختــلاط اجــزاء در MB-Grout بــه صــورت 2 بــه 1 بــه 10 از C,B,A مــی باشــد. اگــر از ســیلیس کمتــری اسـتفاده شـود گـروت روان تـر و اگـر از سـیلیس بیشـتری اسـتفاده گـردد گـروت سـفت تـری خواهیـم داشـت. سـیلیس جهـت حصـول مقاومـت و اسـتحکام بالاتر و گیـرش سـریع بـه گـروت اضافـه مـی شـود. - ابتدا مقدار جزءA,B مورد نیاز را با نسبت وزنی A/B=2/1 مخلوط نمایید. - وزن نهایــی مخلــوط ، مبنــای محاســبه مقــدار ســیلیس الزم جهــت اختــاط مــی باشــد. بطــور مثــال چنانچــه 1 کیلوگــرم مخلــوط دو جــزء داشــته باشــیم ، 3/3 کیلوگــرم ســیلیس بــرای ســاخت گــروت مــورد نیــاز مــی باشــد و نهایتــاً 4/3 کیلوگــرم گــروت بدســت خواهــد آمــد. 

 

 اعمال گروت :

گـروت MB-Grout پـس از اختـلاط سـه جـزء در کـف درز ریختـه مـی شـود. حجـم گـروت بایـد بـه قـدری باشـد کـه سـطح زیریـن را پـس از اعمـال کامـل پوشـانده و خلـل و فـرج بتـن را کامـاً پـر کـرده و در فاصلـه سـطح فلـزی زیریـن و بتـن کـف قـرار گیـرد و آنـرا بـه خوبـی پـر نمایـد. اعمـال بوسـیله مالـه ، کاردک و یـا شـن کـش صـورت مـی گیـرد .

 

توصیه :

پیـش از زمـان اعمـال، از بـاز کـردن در ظـرف و تمـاس مـواد بـا رطوبـت خـودداری شـود. اطمینـان از سـیل بـودن کامـل ظـرف بعـد از مصـرف الزامـی اسـت. قبل از برگشت به سرویس شرایط محصول را بررسی کرده و از گیرش کامل آن اطمینان حاصل کنید. قبل از اعمال بر روی بتن از تمیز و خشک بودن حفره داخلی اطمینان حاصل نمایید.

 

موارد ایمنی :

تمــاس بــا پوســت یــا استنشــاق بخــارات ممکــن اســت باعــث آلــرژی شــود. پرســنل کاربــر بایــد لبــاس و ماســک مخصــوص و دســتکش ضــد مــواد شــیمیایی پوشــیده و از کــرم محافظتــی روی پوســت صــورت، دســت و ســایر سـطوح بـدون پوشـش اسـتفاده نماینـد. اسـتفاده از عینکهـای مخصـوص جهـت ممانعـت از تمـاس مـواد یـا غبـار اســپری بــا چشــم الزامــی اســت.

 

انبارداری :

نگهـداری محصـول یکسـال در ظـروف در بسـته بـدور از گرمـای شـدید ، یـخ زدگـی و رطوبـت امکانپذیـر اسـت. مـی تـوان از گرمکـن هـای ظـروف جهـت کاهـش ویسـکوزیته مـواد در دمـای پاییـن اسـتفاده نمود.