×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

ملات ترمیمی، پوشش ضد خوردگی و پرایمر واسط چسبندگی
ASOCRET–KS/HB INDUCRET–BIS 0/2

مـلات نـرم پایـه سـیمانی اصـلاح شـده بـا پلیمـر اسـت کـه پـس از اختـلاط بـا آب آمـاده مصـرف می گردد. قابل مصرف جهت استفاده در سطوح عمودی ، افقیو سربار به عنوان ملات ترمیمی حتی در سطوح تحت بارهای داینامیکی بوده و دارای گرید های مختلف با توانایی های متفاوت نیز می باشد .

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

  • ASOCRET-KS/HB) INDUCRET –BIS 0/2) در عملیـات ترمیمـی بتـن بـه منظـور حفاظـت از خوردگـی آرماتورهـا و همچنیـن بـه عنـوان پرایمـر و لایـه واسـط چسـبندگی بـر سـطح بتـن و مـلات بـه کار مـی رود.
  • ASOCRET-KS/HB) INDUCRET –BIS 0/2) یــک سیســتم ترمیــم کننــده بتــن مــی باشــد کــه در تکامــل بــا محصــول INDUCRET-BIS 5/40 بــه کار بــرده مــی شــود.

  • اعمال آسان، حتی بر سطوح عمودی و بالاسری
  • مانع نفوذ آب
  • مقاوم در برابر صابونی شدن
  • مقاوم در برابر نمکهای یخ زدائی
  • بدون ترک ، با میزان جمع شدگی (shrinkage) کم تحت بارهای دینامیکی
  • حداکثر اندازه ذرات 0/5 میلیمتر 

 

 آماده سازی سطح :

پیـش از اعمـال INDUCRET/ASOCRET سـطح آرماتـور های عریان باید مطابق اسـتاندارد DIN EN ISO 12944-4 زنـگ زدائـی شـده و آمـاده سـازی بـه روش سندبلاسـت تـا درجـه 1/2 SA2 انجـام شـود. سـطح فلـز باید عـاری از هر گونـه گـرد و غبار و چربی باشـد.

سـطوح سـیمانی بایـد محکـم و بـا قابلیـت تحمل بار بوده و شـره سـیمان، ذرات سسـت یـا عواملی که منجـر به کاهش چسـبندگی می شـوند (مانند روغن، چربی ، رنگ و سـایر ناخالصی ها) ، از سـطح پاک شـوند. سـطح باید کمی مرطوب شـود. آمـاده سـازی سـطح توسـط واتـر جـت ، سـاب یـا اسـکراچ انجـام مـی شـود. مقاومـت پیونـدی بایـد بـه حداقـل میزان N/MM2  1/5  برسد.

 

اختلاط :

جهت تهیه لایه ضد خوردگی:

(25 کیلوگرم پودر INDUCRET با 5/5 - 5/75 لیتر آب، 25 کیلوگرم پودر ASOCRET با 4 لیتر آب)

 

جهت تهیه پرایمر:

(25 کیلوگرم پودر INDUCRET با 7/25-7/5 لیتر آب، 25 کیلوگرم پودر ASOCRET با 4/5 لیتر آب)

اختلاط توسـط همـزن مناسـب (بـا حداکثـر دور 300 rpm) بـرای مـدت زمـان حـدود 3 تـا 5 دقیقـه انجـام شـده تـا مخلوطـی کاملا یکنواخـت و فاقـد کلوخـه بدسـت آیـد. پـس از 2 دقیقه مجـدداً برای مـدت کوتاهی همزده شـود. در هـر مرحلـه اختلاط، تنهـا میزانـی از مـواد کـه در زمانهـای قید شـده در جدول مشـخصات فنـی قابل اعمـال و مصرف مـی باشـند، مخلـوط گردند.

 

 تجهیزات مورد نیاز جهت اعمال:

لایه ضد خوردگی: قلم موی رنگ

پرایمر: قلم موی زبر، برس

 

میزان مصرف :

به عنوان ملات ضد خوردگی: تقریبا 1/6  kg/m2/mm

به عنوان پرایمر : 1/5  kg/m2/mm

 

 روش اعمال :

لایه ضد خوردگی:

INDUCRET/ASOCRET بـر سـطح فلـز زنـگ زدائـی شـده توسـط بـرس در دو لایـه یکنواخت اعمال می شـود. پس از سـخت شـدن لایـه دوم ، لایـه ترمیمـی بـا ملات هـای ترمیمی را مـی توان اعمـال کرد.

پرایمر:

INDUCRET/ASOCRET بـر سـطح آمـاده سـازی شـده توسـط قلـم مـوی زبـر مناسـب اعمـال شـده تـا سـطح کاملا پوشـش داده شـده و منافـذ را پـر کنـد. لایـه بعـدی (خصوصاً ملات ترمیمـی INDUCRET-BIS 5/40) بر سـطح تازه اعمـال شـده بصـورت خیـس روی خیـس ، اجـرا می گـردد. در مواردیکـه در اعمال لایه بعـدی وقفه ایجاد شـود، باید سـطح پرایمـر کاملا سـخت شـده و پـس از گذشـت زمـان کافـی، پروسـه اعمـال پرایمر تکرار شـود.

 

ایمنی و سلامت :

INDUCRET/ASOCRET حـاوی سـیمان بـوده و در تمـاس بـا آب ، قلیائـی می شـود، بنابرایـن باید از تماس آن بـا چشـم یـا پوسـت پرهیـز شـود و در صـورت تمـاس ، بلافاصلـه بـا مقادیـر زیاد آب شستشـو داده شـده به پزشـک مراجعه شـود و از دسـترس اطفال دور نگاه داشـته شـود. مواد سخت شده با آب رقیق نشده و یا با ملات تازه مخلوط نگردند.

 

توصیه های مهم :

پیش از ترمیم بتن ، شرایط بتن باید توسط یک متخصص یا مهندس سازه ارزیابی شده پروسه نظارت و کنترل کیفیت باید به اطلاع پیمانکار برسد.

سطح ترمیم شده باید به طور مناسب پوشانده شده و در برابر باران محافظت شود.

دمای اعمال بین 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد می باشد.

جهت تهیه ملات INDUCRET/ASOCRET باید از آب شیرین ( تازه) استفاده نمود.

به ملات سخت شده نمی توان آب اضافه نمود ، زیرا باعث افت چسبندگی می شود