×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

ملا ترمیمی سریع سخت شونده
ASOCRET–RS

ملات ترمیمی مناسب جهت کاربرد در سطوح داخلی و خارجی با خاصیت جمع شدگی (Shrinkage) بسیار کم می باشد. این ملات انعطاف پذیر، خمیری و بادوام از خواص فرآیندی خوبی برخوردار بوده و در یک لایه از ضخامت 6 تا 50 میلیمتر قابل اعمال است. 

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

ASOCRET-RS جهت اعمال بر سطوح بتنی افقی به ویژه در محیط های صنعتی و سطوح در معرض تنش های زیاد و سنگین از جمله کف های صنعتی ، پارکینگ ها ، فرودگاه ها ، رمپ ها و سایر سطوح مشابه مناسب می باشد.

  • انعطاف پذیر، خمیری و بادوام
  • قابل اعمال در یک لایه از ضخامت 6 تا 50 میلیمتر
  • به سرعت سخت شونده و با قابلیت بهره برداری ازسطح مورد نظر
  • چسبندگی بسیار خوب

 

 آماده سازی سطح :

سـطح بایـد تمیـز و عـاری از گـرد و غبـار یـا عوامـل جداکننـده باشـد. لبـه هـای سسـت بایـد کنـده شـوند. سـطح پیـش از اعمـال مـات ASOCRET-RS مرطـوب گـردد. در واقـع ناحیـه ترمیـم بایـد همـواره مرطـوب باشـد ولـی از تجمـع گل آلـود مـواد جلوگیـری شـود. مرزهـای اطـراف ناحیـه ترمیمـی تـا عمـق 10 میلیمتـر بـاز شـوند. حداقـل ضخامـت در نقـاط برجسـته 6 میلـی متـر مـی باشـد. 

 

اختلاط:

مقـدار 2/3 لیتـر آب را بـا ASOCRET-RS در ظـرف مناسـب توسـط همـزن دسـتی بـا دور در حـدود  ( 300 - 700) rpm  مخلـوط کـرده تـا ملاتی کامـلا یکنواخـت و بـدون کلوخـه حاصـل گـردد. سـپس میـزان باقـی مانـده آب بـه مخلـوط اضافـه شـده و بـرای مـدت زمـان 2 تـا 3 دقیقـه همـزده مـی شـود. در هـر مرحلـه اختـلاط تنهـا میزانـی از مـواد کـه در مـدت زمـان 15 دقیقـه قابـل مصـرف مـی باشـند، مخلـوط شـوند. پـس از اعمـال مـواد بـه سـطح مـورد نظـر ، سـطح را بـا یـک مالـه بایـد صـاف و تسـطیح نمـود. 

 

روش اعمال:

بایـد دقـت شـود کـه پیـش از پـر کـردن ناحیـه ترمیـم توسـط مـات ASOCRET-RS، ابتـدا میـزان کمـی از مـات آمـاده را رقیـق کـرده و بـه صـورت دوغـاب بـر سـطح اعمـال شـده و سـپس بلافاصلـه بـا میـزان مـواد مـورد نیـاز از مـات اصلـی ناحیـه ترمیـم پـر شـده و سـطح نهایـی صـاف شـود.

مـلات تـازه پـس از اعمـال بایـد از خشـک شـدن سـریع محافظـت شـده و بـرای مـدت زمـان حداقـل 24 سـاعت مرطـوب نگـه داشـته شـود. 

 

نکات مهم:

سطوح اطراف که قرار نیست توسط مواد ASOCRET-RS ترمیم شوند باید پوشانده شده و از برخورد مواد با آن نواحی ممانعت گردد.

در دماهای بالا زمان سخت شدن مواد کاهش و در دماهای پایین این زمان افزایش می یابد.

سطح اعمال شده با ASOCRET-RS تا خشک شدن کامل از عوامل محیطی نظیر تابش خورشید، باران و یخ زدگی محافظت گردد.

در مواردی که خطر خیس شدگی و رطوبت وجود دارد، سطح پوشش داده شده تا 3 روز محافظت گردد.