×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

ملات ترمیمی و آببند کننده بتن
ASOCRET–IM

ASOCERT-IM مـلات ترمیمـی آببنـد کننـده پایـه سـیمانی اسـت کـه بـرای ترمیـم تـرک هـا ، نقـاط کرمـو و خرابـی هـای بتـن کـه قـرار اسـت بـر روی آن AQUAFIN-IC اعمـال شـود ، بـه کار گرفتـه مـی شـود. از ایـن محصـول جهـت ماهیچـه کشـی کنـج هـا ، نقـاط اتصـال دیـواره بـه کـف و دیـواره هـای عمـودی بـه یکدیگـر نیـز اسـتفاده مـی شـود.

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف
 • ترمیم ترک های حاصل از جمع شدگی (Shrinkage)
 • پر کردن تخلخل ها و منافذ سطح بتن
 • پر کردن سوراخ های باقیمانده از عملیات تزریق
 • تسطیح سطوح و به حداقل رساندن مصرف AQUAFIN-IC
 • ماهیچه کشی اتصالات و درزها جهت به حداقل رساندن احتمال وقوع ضعف در سیستم آب بندی
 • پر کردن حفره بولت ها
 • پر کردن منافذ حاصل از قالب گیری

 • نفوذ ناپذیر در برابر آب
 • پایه معدنی
 • مقاوم در برابر فشار هیدرواستاتیک آب
 • با قابلیت عبور بخار آب
 • اعمال آسان
 • دارای خاصیت خود ترمیم کنندگی
 • قابل اعمال با ضخامت 3 تا 12 میلیمتر در یک لایه
 • قابل اعمال بر سطوح مرطوب

 

آماده سازی سطح:

ASOCRET-IM بــر ســطح بتــن و یــا بتــن مســلح تمیــز ، ســالم ، متخلخــل و دارای منافــذ بــاز اســتفاده مــی شــود.

سـطوح صـاف و صیقلـی بایـد سـاییده و زبـر شـوند.

ســطوح کثیــف و آلــوده بایــد بــا روش مناســبی مثــل ســند بلاســت ، واترجــت ، شــات بلاســت یــا گریــت بلاســت آمــاده شــود.

سطح باید با آب به خوبی مرطوب شود ولی نباید بر روی سطح آب جمع گردد.

نشــتی فعــال آب بایــد توســط آنــی گیــر FIX-10S گرفتــه شــود. تــرک هــا بــا عــرض حداقــل 20 میلیمتــر و عمــق حداقـل 25 میلیمتـر بـاز گردنـد. توصیـه مـی شـود قبـل از پرکـردن قسـمت مـورد نظـر بـا ASOCRET-IM،یـک لایـه AQUAFIN-IC بـر لبـه هـای تـرک اعمـال و درحالیکـه هنـوز مـلات AQUAFIN-IC تـر اسـت، ASOCRET-IM اعمـال گـردد. در مـورد ترکهـای دینامیـک، ترمیـم بـا رزینهـای تزریقـی AQIAFIN P1/P4 انجـام گیـرد. همچنیـن لازم اسـت در محـل تقاطـع کـف - دیـواره و دیـواره - دیـواره ماهیچـه کشـی بـا ابعـاد 4x4 سـانتیمتر انجـام گیـرد. قبـل از ماهیچـه کشـی یـک لایـه AQUAFIN-IC اعمـال شـده و سـپس ماهیچـه کشـی توسـط مـلات ASOCRET-IM ، در حالـی کـه لایـه قبلـی هنـوز تـر اسـت ، اجـرا مـی شـود. 

 

اختلاط:

3/75-4/25 لیتر آب تمیــز را در ظــرف مناســبی ریختــه و در حالیکــه همــزن بــا دور 300 -700 rpm کار مــی کنـد ، آن قدر عمـل اختـلاط را ادامـه مـی دهیـم کـه خمیـری یکنواخـت و بـدون کلوخـه و قابـل اعمـال توسـط کاردک و مالـه روی سـطح حاصـل شـود. فقـط مقـدار مناسـبی از مـواد کـه طـی 30 دقیقـه قابـل اسـتفاده مـی باشـد ، بایـد مخلـوط گردنـد. 

 

توصیه های مهم:

سطح سالم و بی عیب اولین شرط برای دوام چسبندگی بین پوشش و سطح می باشد. بخشهای سست یا هر ذره خارجی که باعث کاهش چسبندگی بین سطح و پوشش شود باید به طور کامل زدوده شود. واتر جت با فشار بالاتر از 400 bar ، واتر جت با فشار بسیار بالا تا 2000 bar و بلاستینگ با مواد ساینده، روش های مناسبی برای این منظور می باشند. آخرین مرحله تمیز کردن به وسیله پاشش آب می باشد.

واکنش بین ASOCRET-IM و آهک آزاد بتن ممکن است منجر به شوره زدن شود. این مسئله مشکلی محسوب نشده و با برس کشیدن برطرف می شود.

ASOCRET-IM نمی تواند به عنوان افزودنی برای بتن مصرف شود و نباید با محصولات مشابه مخلوط شود.

مواد نباید بر سطح خشک اعمال شوند.

سطح اعمال شده با ASOCRET-IM باید در برابر شرایطی که منجر به از دست دادن سریع آب ملات می شوند، محافظت گردد.

پس از گذشت زمان یک الی دو ساعت می توان AQUAFIN-IC را بر روی ASOCRET-IM اعمال نمود . در صورتی که زمان بیشتری سپری شود ، بهتر است قبل از اعمال AQUAFIN-IC ابتدا سطح زبر و ساییده شود.

تغییر رنگی که در سطح به وجود می آید ، نتیجه تغییر میزان رطوبت بتن است. 

 

 نظافت و نگهداری تجهیزات :

تجهیزات را باید با آب تمیز نموده و مواد خشک شده با پاک کننده مناسب پاک شوند.