×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

خمیر کاشت میلگرد اپوکسی
RB–GROUT

گـروت RB- Grout نوعـی مـات ترمیمـی و گـروت پرکننـده سـه جزئـی اپوکسـی پلـی آمیـن بـا گیـرش سـریع ، دوام بالا و قابلیـت امتـزاج آسـان مـی باشـد. ایـن محصـول حـاوی یـک عامـل پخـت سـریع و عامـل نفوذکننـده در بتـن مـی باشـد. گـروت RB- Grout کلیـه خـواص مـورد نظـر طبـق اسـتاندارد ASTM C881 و ASTM E1512 را دارا میباشـد و بـرای کاشـت و همپوشـانی میلگردهـا در کـف سـازه هـای بتنـی مصـرف میشـود. 

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

ایـن محصـول 100% جامـد بـوده و مـواد جامـد آن طـوری انتخـاب شـده انـد کـه اعمـال آن در مکانهایـی کـه اعمـال پرایمـر و یـا گـروت بـرای نفـوذ در بتـن و محکـم نمـودن زیـر بنـا الزامـی اسـت و یـا در شـرایطی کـه بتـن بـه تنهایـی اسـتحکام مـورد نیـاز را نـدارد ، مناسـب باشـد.

 • نصب و تثبیت قطعات فلزی، بتنی و سنگی
 • کاشت میلگرد و انکربولت
 • گیرش سریع
 • سه جزئی موجود در بسته بندی های متناسب با هم
 • استحکام بالا
 • چسبندگی عالی به بتن و فولاد
 • مقاومت بالا در برابر سایش ، خراش و بارهای مکانیکی
 • مقاومت کششی و خمشی بالا
 • دارای خاصیت خود متراکم شوندگی
 • روانی مخلوط گروت
 • قابل اعمال بر روی سطوح افقی و عمودی
 • مقاوم در برابر آب و محلولهای شیمیائی
 • مقاوم در برابر تغییرات فیزیکی
 • ماندگاری طولانی مدت

 

مقاطع اجرا باید خشک و عاری از هر گونه چربی، رطوبت، گرد و غبار، زنگ زدگی، ذرات سست و ناپایدار باشد.

سطح تماس آرماتورها باید زنگ زدایی شوند.

ابتدا دو جزء A و C را به وسیله همزن برقی تا حصول اطمینان از اختلاط کامل )حدود 3 دقیقه( مخلوط نمایید.

سپس جزء B را به مخلوط A+C افزوده و مجدداً عمل اختلاط را تا حصول مخلوطی همگن ادامه بدهید.

مخلوط آماده A+B+C را در مدت زمان کمتر از 20 دقیقه در حفره ها به صورت ریزشی ریخته و آرماتورها را در داخل حفره ها قرار بدهید و با چرخانیدن آرماتور از تماس کامل سطوح آرماتور با خمیر کاشت میلگرد اطمینان حاصل بفرمایید.

 

نکات مهم :

واکنش اجزاء سازنده از نوع گرمازا می باشد. در محیط های گرم مخلوط اجزاء سازنده با سرعت بیشتری سخت می شوند.