افزودنی عمل آورنده بتن
REMICURE–RB

افزودنی عمل آورنده بتن برپایه رزین ،ماده ای مناسب جهت عمل آوری بتن تازه ریخته شده می باشد . ایـن مـاده ترکیبـی از رزیـن هـای هیدروکربنـی، روان کننـده هـا و سـایر افزودنـی هـا اسـت کـه یـک لایـه نـازک رزینـی سـخت بـر روی بتـن تـازه اجـرا شـده تشـکیل داده و از تبخیـر آب اختـلاط جلوگیـری مـی نمایـد و موجـب هیدراسـیون بهتـر سـیمان در مخلـوط بتـن مـی گـردد. ایـن امـر باعـث بهینـه شـدن خـواص فیزیکـی و مکانیکـی بتـن خواهـد شـد. 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

REMICURE-RB طـوری فرمولـه شـده اسـت کـه بـا ایجـاد یـک لایـه نـازک خشـک بـر روی سـطح بتـن تـازه ریختـه شـده، مانـع از تبخیـر آب مخلـوط بتـن شـده و نتیجتـا باعـث هیدراسـیون بهتـر سـیمان گشـته و در نهایـت منجـر بـه بهبـود خـواص فیزیکـی و مکانیکـی بتـن و کاهـش نواقـص سـطحی آن مـی شـود. عمده موارد مصرف این ماده عبارتند از:

 • کف ها و سقف ها
 • پل ها، دیوارهای حائل و ....
 • کف پارکینگ ها و گاراژها
 • مقاطع پیش ساخته
 • ملات های پلاستر کشی و ترمیم
 • سازه های دریایی
 • هیدراسیون بهتر سیمان در مخلوط بتن
 • کاهش میزان افت و ترک در سطح بتن
 • کاهش ایجاد گرد و غبار بر روی سطح
 • کاهش میزان جمع شدگی های خمیری بتن
 • سهولت اعمال با استفاده از قلم مو، غلتک و روش های پاششی
حالت فیزیکی مایع
رنگ  قهوه ای شفاف
دانسیته 0/85-0/87(g/cm3)
کلراید  ندارد
چسبندگی به بتن خیلی خوب
میزان مصرف بسته به دما، شرایط محیطی و روش اعمال، هر لیتر ماده 5 تا 6 متر مربع سطح را پوشش میدهد
تخریب پوشش از بین رفتن پوشش پس از 28 روز در معرض اشعه UV آغاز خواهد شد.
بسته بندی 20 کیلوگرم ، 200 کیلوگرم

 

 

 

 

 

 

 

قبـل از اسـتفاده خـوب هـم زده شـود. ایـن مـاده هنگامـی کـه عملیـات بتـن ریـزی بـه اتمـام رسـید و آب سـطحی بتـن خشـک شـد بـر روی سـطح بتـن اعمـال مـی شـود. در غیـر ایـن صـورت آب موجــود در سـطح، مـاده را رقیـق کــرده و بـر روی کارایـی آن تاثیــر مـی گـذارد. بـرای سـطوح افقـی از قلـم مـو، غلتـک یـا اسـپری مناسـب جهـت اعمـال مـاده اسـتفاده مـی شـود امـا بـرای سـطوح قائـم یـا بالاسـری کاربـرد اسـپری توصیـه مـی شـود.

 

نظافت:

ابزار و تجهیزات آغشته به ماده را تمیز کرده و سپس با آب و صابون شستشو دهید.

 

انبارش:

این ماده می بایست در شرایط عادی بدور از دماهای بالا و پایین و شعله مستقیم نگهداری شود.

REMICURE-RB برای مدت 12 ماه از زمان تولید در شرایط مناسب قابل نگهداری است.

 

 تاییدیه ها: 

REMICURE-RB سازگار با تمامی الزامات ASTM C-309Type1Class B و همچنین AASHTO M-148 Class B می باشد.