افزودنی کاهنده آب، آببند کننده و کریستال شونده
BETOCRETE–C21

 افزودنی BETOCRETE-C21 یک ماده آب بند کننده کریسـتال شـونده نسـل سـوم اسـت که به ویژه برای سـازه های بتنی در معرض آب یا مغروق مناسـب می باشـد.

فرآینـد هـای انجـام شـده توسـط ایـن مـاده افزودنی همیشـه دائمـی و برگشـت ناپذیر هسـتند. تمایل همیشـگی به تشـکیل کریسـتال هـا در بتـن باعـث ایجـاد اثـر خود ترمیمـی در ترک هـای نامتحرک (ثابت ) مـی گردد. 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

 ایـن محصـول ضمـن اختلاط ، ایجـاد کلوخـه نمـی نمایـد و مـی تـوان آن را هـم در بچینـگ و هـم در سـایت بـه بتـن اضافـه نمود. 

 • بتن مخلوط آماده یا بتن درجا ، قطعات پیش ساخته
 • هرجا که بتن آب بند مورد نیاز باشد

 

 • اولین افزودنی آب بند کننده و کریستال شونده نسل سومی
 • افزودنی مایع غیر آلی
 • کاهش نفوذپذیری بتن
 • ورود در ساختار بتن
 • فعالیت دائم و برگشت ناپذیر
 • بدون خطر کلوخه ای شدن در پروسه بچینگ
 • کاهش فوری نفوذ آب در اثر واکنش شیمیایی در بتن
 • بستن منافذ بتن در اثر تشکیل و رشد کریستال ها
 • دارای خاصیت خود ترمیم کنندگی ترک های استاتیک تا 400 میکرون
 • بهبود مقاومت نهایی بتن قابل مصرف در نسبت W/C باال تا 55%
 • دیسپرسیون آسان مقاومت در برابر فشار مثبت و منفی
 • آب اجازه خروج گازها و تنفس به بتن
 • عدم تاثیر منفی بر دیگر افزودنی ها 

 

حالت فیزیکی مایع 
رنگ رنگ سفید 
دانسیته در 20+ درجه سانتیگراد g/cm3  1/05
PH 11/5
دمای انجام فرآیند 8+ تا 30+ درجه سانتیگراد
میزان مصرف 2 – 3 % وزن سیمان 
شرایط نگهداری 12 ماه در بسته بندی اصلی در دمای 20+ درجه سانتیگراد به دور از یخ زدگی و گرد و غبار
بسته بندی  20 کیلوگرم ، 200 کیلوگرم

 

 

 

 

 

 

 

 

این محصول را می توان هم به همراه آب اختلاط و هم به عنوان آخرین ماده به مخلوط بتن اضافه کرد.

 

طریقه مصرف در بچینگ:

در چنین شرایطی این محصول باید به همراه آب اختلاط به مخلوط بتن اضافه شود.

 

طریقه مصرف در تراک میکسر:

کل مقـدار مـورد نیـاز از ایـن مـاده را بـه درون خالطـه تـراک میکسـر ریختـه و سـپس بایـد بـه طـور کامـل بـه مـدت 3 تـا 5 دقیقـه مخلـوط نمـود.

توجه : نسبت آب به سیمان نباید از 55% تجاوز نماید. در صـورت اسـتفاده از سـیمان تیـپ 2 یـا 3 ، توصیـه مـی شـود حتمـاً از دیرگیـر کننـده نیـز اسـتفاده شـود و پیـش از مصـرف آزمایـش هـای مناسـب انجام شـود.

 

نکات مهم :

در بتن اصلاح شده با BETOCRETE-C21 بسته به طرح اختلاط مورد استفاده ممکن است سفیدک یا شوره زدگی ایجاد گردد.

پیش از استفاده می بایست آزمایشات مناسب بر اساس استانداردهای معتبر انجام شود. استفاده از سیمان تیپ 2 و 3 ممکن است باعث کم شدن تاثیر BETOCRETE-C21 شود. این مساله در صورت استفاده از سیمان پوزولانی نیز صادق است.

سنگدانه ها می بایست دارای دانه بندی پیوسته باشند.

در صورت استفاده از افزودنی های دیگر توصیه می شود آزمایش های معتبر صورت گیرد.

پارامترهای مربوط به عرض ترک باید توسط مهندس سازه یا طراح چک شود. مقادیر این پارامترها می بایست توسط آزمایشات معتبر به دست آید.

تولید ، بتن ریزی و پرداخت نهایی بتن اصلاح شده با BETOCRETE-C21 باید بر اساس آیین نامه های معتبر انجام پذیرد.