افزودنی عمل آورنده بتن
REMICURE–CR

 ایـن محصـول یـک افزودنـی عمـل آوری بتـن بـر پایـه کلرینیتـد رابـر اسـت کـه در حالـت خشـک بـه عنـوان آب بنـد کننـده ، سـخت کننـده سـطح و ضـد گـرد و غبـار بـرای بتـن تازه ریخته شـده اسـتفاده مـی گـردد. REMICURE–CR ترکیبی از رابر کلردار شـده و اصلاح کننده محلول اسـت که به سـرعت خشـک شـده و خواص مکانیکی و شـیمیایی بتن را بهبود می بخشـد.

مطابق : ASTM–309 , AASHTO M–148 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

به عنوان ماده عمل آوری ، آب بند و ضد گرد و غبار در :

 • کف گاراژها و پارکینگ ها
 • برج ها ، دیوارهای حائل و ...
 • دال های کف
 • سازه های آبی
 • قطعات پیش ساخته
 • پلاسترهای پایه سیمانی و کارهای ترمیمی
 • به عنوان پوشش محافظ برای بهبود مقاومت های شیمیایی بر روی بتن تازه و قدیمی

خواص و مزایا :

 • اعمال آسان با قلم مو ، غلتک و اسپری
 • خشک شدن سریع و تشکیل لابه
 • بهبود هیدراسیون سیمان در بتن
 • کاهش ریسک ایجاد ترک های سطحی
 • تشکیل یک لایه سخت
 • ماده چند منظوره : عمل آورنده ، آب بند کننده ، سخت کننده سطح و ضد گرد و غبار
 • مقاوم در برابر UV
 • چسبندگی خوب به اکثر لایه ها
 • افزایش دوام و حفاظت از میلگردهای فولادی

 

ظاهر ظاهر بی رنگ 
دانسیته  0/85-+0/05g/cm3
مقدار کلراید  ندارد
چسبندگی به بتن  خوب
مقاومت در برابر شرایط جوی  خیلی خوب
میزان مصرف  m2/L 5-7
نقطه اشتعال 39 درجه سانتیگراد
شرایط نگهداری به مدت 12 ماه در بسته بندی اولیه به دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای بین 10+ تا 25+ درجه سانتیگراد
بسته بندی 20 کیلوگرم ، 200 کیلوگرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

این محصول پیش از استفاده می بایست خوب مخلوط شود.

 

سطوح افقی :

REMICURE-CR بـر روی بتـن تـازه ریختـه شـده پـس از پرداخـت نهایـی سـطح و هنگامـی کـه آب سـطحی موجـود بـر روی بتـن تبخیـر شـده ، اسـتفاده مـی شـود.

 

سطوح قائم و زیر سطوح افقی:

بـرای بتـن قالـب بـرداری شـده سـطح بتـن دیوارهـا و زیـر سـقف هـا را بـا پاشـش آب اشـباع نمـوده و پـس از ایـن کـه آب موجـود بـر سـطح تبخیـر شـد (در حالـی کـه سـطح هنـوز کمـی تـر اسـت) REMICURE-CR بـا اسـپری بـر روی سـطح بـا میـزان مصـرف توصیـه شـده ، اعمـال مـی گـردد.

در صورت اعمال بر روی آب موجود بر سطح ، سطح بتن ناهموار خواهد شد.

 

توصیه های ویژه :

این محصول قابل اشتعال بوده و دمای اشتعال آن 39+ درجه سانتیگراد می باشد.

هر گونه آلودگی بر روی پوست توسط این محصول باید با آب و صابون بر طرف گردد.