×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911
یــک پوشــش دو جزئــی الاســتومری پایــه ســیمانی منعطــف و اصــلاح شــده بــا پلیمــر اســت کــه جهـت حفاظـت و آب بنـدی سـطوح بتنـی ، سـیمانی ، آجـری و برخـی سـنگ هـای طبیعـی بـکار مـی رود. ایـن مـاده همچنیـن دارای خاصیـت ایجـاد پـل بـر روی تـرک هـا مـی باشـد.
یـک مـاده آب بندکننـده پایـه سـیمانی غیـر منعطـف متشـکل از ماسـه کوارتـز ، سـیمان پرتلنـد و افزودنـی مـی باشـد.در این محصول هیچ ترکیبی که تاثیر منفی بر روی بتن مسلح بگذارد ، وجود ندارد.AQUAFIN-1K پـس از سـخت شـدن بـه یـک لایـه آب بنـد تبدیـل مـی شـود. چنانچـه امـکان تـرک خـوردن آنـی در سـطح وجـود داشـته باشـد، بهتـر اسـت از AQUAFIN-2K/M اسـتفاده شـود.