×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

پوشش حفاظتی انعطاف پذیر دو جزئی پلاستیکی بر پایه بیتومن
PLASTIKOL

 پوششـی دو جزئـی انعطـاف پذیـر و آببندکننـده اسـت کـه بـه راحتـی آمـاده شـده و اعمـال مـی گـردد. در دمـای 20+ درجه سانتیگراد زمـان مانـدگاری آن پـس از اختـلاط در حـدود 1 تـا 2 سـاعت مـی باشـد. ایـن مـاده پـس از پخـت کامـل بـه حالـت چقرمـه و انعطـاف پذیـر در آمـده و در برابـر حرکـت هـای زمیـن و سـازه مقـاوم اسـت.

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

Plastikol لایـه آب بندکننـده و انعطـاف پذیـر اسـت کـه بـه همـراه یـا بـدونالیاف تقویـت کننـده بـر سـطوح بتنـی و ســازه هــای بنایــی کــه درزهــای آنهــا پــر شــده اســت ، در فونداســیون و پــی ســاختمان هــا ، لولــه هــای بتنــی ، مخـازن ، تونـل هـا و... مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.

  • بدون بو
  • مقاوم در مقابل آب ، نمک ها ، قلیاها
  • مقاوم در برابر عوامل خورنده موجود در فاضلاب و خاک
  • مقاوم در مقابل تغییرات دمایی
  • قابل رقیق سازی با آب 

 

آماده سازی سطح :

Plastikol بایـد بـر سـطح کاملا تمیـز و محکـم اعمـال شـود. سـطوح غیـر جاذب ممکن اسـت خشـک یا مرطوب باشـند. سـطوح جـاذب بایـد پیش از مصـرف مرطـوب گردند.

 

اختلاط :

ابتدا مایع هم زده شده و جزء پودری در داخل مایع ریخته می شود.

هر دو جزء توسـط دسـتگاه همزن با سـرعت 400-700 rpm و قدرت حداقل 450 وات همزده می شـوند. در حین ترکیـب عمـل هم زدن بایـد ادامه یابد.

جهـت آمـاده نمـودن مخلـوط هـای کمتـر مـواد ، جـزء پـودر و جـزء مایـع را بـا نسـبت اختلاط حجمـی 1 پـودر بـه 3 مایع مخلـوط نمائید.

عمـل اختلاط را در دمـای بـالای محیـط نیـز مـی تـوان انجـام داد امـا دمـا در حیـن آمـاده نمـودن مـواد نبایـد بیـش از 30+ یـا کمتـر از 5+ درجه سانتیگراد باشـد. مـواد بـا دمـای بـالا بایـد در صـورت نیـاز در حمـام آب سـرد خنـک شـوند. ظـرف حـاوی مـواد نبایـد در معـرض آفتـاب یـا در دمـای بـالا قـرار گیـرد ، زیـرا حـرارت عمـل سـخت شـدن مـواد را تسـریع مـی نمایـد.

بسـته بـه دمـای محیـط پـس از 1 تـا 2 سـاعت از اختلاط، مواد بایـد اعمال شـوند. وسـایل و تجهیزات مورد اسـتفاده بایـد بلافاصلـه در آب قـرار گیرنـد تـا از چسـبیدن مواد بـه آنها جلوگیری شـود. 

 

روش اعمال :

پـس از آمـاده سـازی سـطح و مـواد ، لایه ایزولاسـیون با ضخامـت مورد نظر در یـک مرحله توسـط کاردک صاف اعمال می شـود.

بـرای سـطوح بـزرگ کـه احتمـال تـرک خوردگی وجـود دارد ، اسـتفاده از الیاف تقویت کننده اکریلیک، پشـم شیشـه یـا فایبـرگالس جهـت حصـول لایـه ای یکنواخـت و مقـاوم توصیـه مـی شـود. ابتـدا در حـدود 2 تـا 3 میلیمتـر از Plastikol اعمـال شـده، سـپس الیـاف اکریلیک یا پشـم شیشـه بر آن قرار می گیرنـد و مجـدداً Plastikol بر روی آن اعمال می شود. میـزان کل مصـرف ایـن مـاده بایـد در حـدود  4-6 Kg/m2 باشد.

 

نکات مهم :

  • مواد پیش از اعمال و سخت شدن باید از یخ زدگی محافظت گردند.
  • اعمال بر روی سطوح یخ زده امکان پذیر نمی باشد.
  • وسایل و تجهیزات را پیش از سخت شدن مواد بر آن می توان با آب تمیز نمود و در صورت سخت شدن مواد می توان از تینرهای مخصوص استفاده نمود.
  • اعمال مواد نباید در معرض تابش مستقیم آفتاب صورت گیرد.
  • این محصول جهت کاربرد بر سطح روی یا آلومینیوم مناسب نمی باشد.