×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

امولسیون قیری
POLYPASTA

ماده تک جزئی خمیری یکنواخت بر پایه امولسیون قیری اصلاح شده و افزودنی های خاص قابل در گرید های معمولی ، اصلاح شده با الیاف و اصلاح شده با پلیمر می باشد .با ASTM D2939 مطابقت دارد .

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف
  • به عنوان عایق: جهت عایقکاری دیوارها ، زیرزمین ها و سازه های دفنی
  • به عنوان آسفالت سرد: جهت حفاظت و پوشش نهائی بامها
  • به عنوان تعمیر و زیر سازی: جهت تعمیرات و زیرسازی قبل از عایقکاری نهائی بسیار مناسب است و ضریب اطمینان کار را چندین برابر بالا می برد. 
  • قابل رقیق شدن با آب
  • قابل انعطاف و الاستیک بعد از مصرف و پس از تبخیر آب
  • پس از خشک شدن ، غیر قابل حل در آب
  • سهولت در اجرا به سبب رقیق شدن با آب

رنگ : آجری ، مشکی

 

آماده سازی سطح :

ابتـدا بایـد کلیـه سـطوح سسـت را کـه مانـع ایجـاد پیونـد مناسـب بیـن پوشـش و سـطح مـی شـوند توسـط سـند بلاســت، واتــر بلاســت و یــا ضربــات مکانیکــی و ... بــر طــرف نمــود. آلودگیهــای نظیــر ذرات گــرد و غبــار و چربــی توسـط بـاد، آب و دترجنـت مناسـب بایـد از روی سـطح زدوده شـده و سـپس سـطح مـورد نظـر بـا آب تمیـز - در مـورد سـطوح بتنـی / مصالـح بنایـی - شستشـو داده شـود. در مـورد سـطوح بتنـی و یـا دیگـر مصالـح بنایـی، سـطح بایـد قبـل از اعمـال Polypasta تـا حـدودی مرطـوب شـود. لازم بـه ذکر اسـت کـه میـزان ایـن رطوبـت بایـد در حـدی باشـد کـه سـطح را نمـدار نمایـد. 

 

روش اعمال :

پـس از بـاز کـردن در ظـرف محتـوی خمیـر، ابتـدا کل خمیربـه مـدت یـک دقیقـه همـزده شـود. سـپس مقـداری از خمیـر را بـا آب تمیـز رقیـق کـرده و بعنـوان پرایمـر بـر روی سـطح اعمـال مـی کنیـم. پـس از خشـک شـدن اولیـه لایـه قبـل، خمیـر Polypasta را بـر روی سـطح اعمـال کـرده و در صـورت نیـاز لایـه مـت (لایـه تقویـت کننـده) را بـر روی آن نصـب مـی کنیـم. بهتـر اسـت لایـه بعـدی را قبـل از خشـک شـدن کامـل لایـه قبلـی (در حالتـی کـه آب موجـود در سـاختار پوشـش تبخیـر شـده باشـد ولـی سـطح آن کامـلا خشـک نشـده باشـد)، اعمـال مـی کنیـم. ایـن کار سـبب یکپارچگـی بیشـتر لایـه هـای اعمـال شـده بـا یکدیگـر مـی شـود. 

 

میزان مصرف:

1/5-2  kg/m2  در دو لایه

 

شرایط نگهداری :

در انبار سرپوشیده در دمای 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد به مدت 6 ماه قابل استفاده است.

 

نکات مهم:

پلی پاستا نباید در دمای زیر صفر نگهداری و مصرف شود .