×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

واتر استاپ ترموپلاستیک منبسط شونده
INDU– FLEX–CJ13

یـک واتـر اسـتاپ نـازک ، بـا قابلیت انبسـاط برگشـت پذیر اسـت که بر اسـاس آخریـن فناوری روز طراحـی گردیـده و مشـکلات واتـر اسـتاپ هـای بنتونیتـی در هنـگام اجـرا بتـن ریـزی و بهـره بـرداری از آن را ندارنـد. ملاحظـات بسـیاری در طراحـی ایـن واتـر اسـتاپ در نظـر گرفتـه شـده اسـت تـا بر مشـکلات مرتبط با سـایت و بتـن ریـزی چیره شـود.

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

آب بندی اجرایی درزهای اجرایی در:

 • مخازن آب
 • سازه های تصفیه خانه فاضلاب
 • سازه های جمع آوری فاضلاب
 • سدها
 • زیر زمین ها
 • سازه های دریایی نظیر لنگرگاه ها
 • سر شمع ها
 • دیوارهای حائل 
 • نصب آسان
 • قابلیت انبساط در آب مقطر ، آب آشامیدنی و آب دریا
 • مناسب جهت استفاده در سازه های نگهدارنده آب آشامیدنی
 • قابلیت تورم برگشت پذیر به صورت نامحدود (حتی در صورت قرار گرفتن در سیکل تری و خشکی پی در پی)
 • با حفظ حالت و عدم دفرمه شدن
 • دارای خاصیت آب بندی قوی در شرایط خیس
 • قابل نصب در مناطق با دسترسی محدود
 • عدم نیاز به قالب بندی بر خالف واتر استاپ های سنتی مرسوم
 • کاهش ریسک عدم آب بندی لبه ها به خاطر شکل نازک این واتر استاپ
 • قابل نصب بر سطوح دندانه دار به دلیل انعطاف پذیری و نازک بودن
 • تضمین آب بندی به جهت دارا بودن قابلیت انبساط زیاد
 • انبساط اولیه با تاخیر
 • با قابلیت از دست دادن اندک آب (تحت شرایطی که سازه خشک و یا خالی از آب می شود)
 • دارای قابلیت انبساط بدون تاثیر از سیکل های تری و خشکی
 • حفظ حالت حتی هنگام مواجهه با دمای بالا (80 درجه سانتیگراد)
 • چسبندگی بهتر به بتن ، عبور دهی مناسب آب ، ایجاد اطمینان از وجود حداقل فاصله از لبه ها جهت ثبات مکانیکی به دلیل داشتن شیار
 • بدون نیاز به جوش دادن یا استفاده از تکه های ویژه جهت اتصال
 • قابل نصب توسط میخ ، چسب و . . .

 

 آماده سازی سطح :

سـطح باید قابلیت تحمل بار را داشـته ،عاری از سـنگدانه ها ، خلل و فرج ، گرد و غبار و چسـب باشـد. مواد سسـت موجـود بـر روی سـطح بایـد بـه صـورت مکانیکـی (سـنباده و یـا سـند بلاسـت) از سـطح زدوده شـوند. در صـورت نم دار بـودن سـطح اسـتفاده از INDU -FLEX CJ13 بلامانـع اسـت ولـی وجـود آب راکـد بر روی سـطح مجاز نمی باشـد.

 

روش اعمال :

جهـت تامیـن ماکزیمـم خـواص آب بنـدی توسـط این محصـول توصیه می شـود که نوار واتـر اسـتاپ در فاصله 8cm  از وجهـی کـه در مجـاورت آب قـرار دارد قـرار داده شـده و ثابـت شـود. بـرای ایـن کار چسـب را بـر سـطحی کـه باید واتـر اسـتاپ بـر آن نصـب گـردد اعمـال نمـوده و واتـر اسـتاپ قـدری به سـطح فشـار داده شـود تا چسـب از طرفین نـوار بیـرون زده شـود. بتـن ریـزی حداقـل بایـد 8 سـاعت پـس از نصـب واتر اسـتاپ انجام شـود.به عنـوان راهکار دیگـر مـی تـوان واتـر اسـتاپ را بـه وسـیله میـخ در جـای خـود ثابـت نمـود. (حداقـل 5 میـخ در هـر متر طـول). برای همپوشـانی دادن دو نـوار INDU -FLEX CJ13 بـه یکدیگـر می بایسـت رعایت حداقل همپوشـانی (50mm) رعایت شـده یا از اتصال سـر به سـر اسـتفاده شـود. برای اتصال سـر به سـر می بایسـت یک تکه واتر اسـتاپ CJ13 را به طـور جداگانـه طـوری بـر قطعـات به هم رسـیده قرار داد که بـا هر یک از دو طرف همپوشـانی 30mm برقرار شـود. 

 

نکات مهم :

 • واتر استاپ را باید در جای خشک نگهداری نمود.
 • واتر استاپ می بایست به صورت صاف بر روی بتن نصب گردد و زیر آن نباید هیچ گونه آلودگی وجود داشته باشد.
 • واتر استاپ را تا زمانی که بتن ریزی صورت نگرفته باید از مواجه با رطوبت حفظ نمود.
 • پیش از شروع بتن ریزی باید از واتر استاپ و نصب آن بازرسی نموده و در صورتی که بیش از حد منبسط شده باشد ، تعویض گردد.
 • واتر استاپ برای درزهای متحرک و پیش رونده مناسب نمی باشد.
 • بهتر است بتن ریزی 8 ساعت پس از نصب واتراستاپ انجام شود.