×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

نوار آببند تقویت کننده درز و ترک
ASO–Joint–Tape–2000/2000 S

 نوعـی کامپوزیـت نویـن اسـت کـه از قابلیـت انبسـاط ، مقاومـت کششـی ، خاصیـت آب بنـدی ضمـن قابلیـت عبـور بخـار آب برخـوردار مـی باشـد. ایـن مـاده خشـک شـدن سـریع چسـب هـای کاشـی بـا محتـوی آب ( آبـدار) و لایـه هـای آب بنـد را تضمیـن نمـوده و در برابـر مـواد خورنـده بسـیار مقـاوم اسـت. 

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

جهــت آب بنــدی درزهــای حرکتــی موجــود در ســطوح مختلــف، کنجهــا، اتصــالات و فواصــل در تکامــل بــا AQUAFIN-2K/M و SANIFLEX و... مــی توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ایــن مــاده بــرای زیــر ســطوحی کــه قــرار اســت آب بنــدی و یــا کاشــی کاری شــود ، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. 

 • قابل انبساط، الاستیک
 • مقاومت کششی بالا
 • عدم ایجاد مانع در برابر خروج بخار آب
 • عدم ایجاد مانع در برابر خشک شدن سریع چسب کاشی های آبدار و مواد آب بند
 • قابل استفاده در سطوح داخلی و خارجی
 • مطابق ZDB- Leaflet
 • مقاومت بالا در برابر پوسیدگی حاصل از تاثیر مواد خورنده
 • مقاومت بالا دربرابر پارگی
 • در اشکال و ابعاد مختلف

جدول

 

نوارهای آب بند تقویت درز ASO-Joint-Tape در طرح ها و سایزهای مختلف بسته به محل و نوع کاربرد موجود می باشند :

 • گوشه های داخلی °45 با عرض 20 cm
 • گوشه های خارجی °45 با عرض 20 cm
 • گوشه های داخلی °90 با عرض 20 cm و 12 cm
 • گوشه های خارجی °90 با عرض 20 cm و 12 cm

 آماده سازی سطح :

این محصول بر روی سطوح مختلفی که در سازه های ساختمانی توسط مواد آب بند آماده سازی شده و یا قرار است کاشی کاری بر روی آنها انجام شود قابل اعمال می باشد .

 

روش اعمال :

ماده آب بندکننده باید در زیر نوار ASO-JOINT-TAPE و حداقل 2cm بیشتر از لبه های نوار روی سطح اعمال شود. پس از خواباندن نوار بر لایه آببند، مجددا لایه آببند جدید بر نوار اعمال می شود. این نوارها بر روی سطوح ، می بایست بدون چین و چروک اعمال شوند.

توجه کنید سطح درزهائی که به منظور نشست سازه پیش بینی شده اند و لازم است با درزگیر الاستیک پر شوند، باید خالی نگه داشته شوند.

نوار های تقویت درز در لبه ها با یکدیگر باید دارای همپوشانی حداقل 5cm بوده و دقت شود که هیچ گونه چروکی بر روی نوار پس از اعمال وجود نداشته باشد.

برای قسمت های ویژه ای چون گوشه ها ی داخلی و یا خارجی از انواع خاص این نوارها (ASO-JOINT-TAPE-corners) استفاده نمود. 

 

نکات مهم:

درزهائی که با ASO-JOINT-TAPE-2000 آب بندی شده اند باید در برابر هر تاثیر مکانیکی محافظت گردند. برای نقاط اتصال دیواره به کف و درزهای انبساط ، توصیه می شود از نوار تقویت درز ASO-JOINT-TAPE-2000S استفاده شود.