×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

ملات نفوذگر آب بندکننده و کریستال شونده
AQUAFIN–IC

 مـاده ای تـک جزئـی ، غیـر آلـی و پایه سـیمانی اسـت. این مــاده نفــوذگر و کریــستال شونــده سـازه هـای جدیـد و قدیــمی بتنـی را از عمــق آب بنـدی مـی نمایـد. طــوری کـه حتـی اگـر سـطح پوشـش بـه هـر دلیلـی دچـار آسـیب گـردد ، آب بنــدی بتـن همچــنان کامـل باقـی مـی مانـد . بنابــراین AQUAFIN-IC تنهـا یـک پوشـش نیســت ، بلکــه در اثــر واکنــش اجــزاء تشــکیل دهنــده آن بــا رطوبــت و آهــک آزاد موجــود در بتــن ، ســاختاری یکپارچـه بـا بتـن ایجـاد کـرده و تـوده مقـاوم و بـا دوامـی تشـکیل مـی دهـد.

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

جهت آببندی داخلی و خارجی انواع سطوح قدیمی و جدید بتنی :

 • آب بندی مخازن آب آشامیدنی، سیستم های فاضلابی، سازه های دریایی، تونل ها، منهول ها، گذرگاه های زیرزمینی و حوضچه های پرورش ماهی
 • چاله آسانسورها ،دیوارهای حائل، فونداسیون ساختمان ها و پارکینگ ها
 • آب بندی پلنت های عملیاتی آب و فاضلاب ، حوضچه های نگهداری آب 

آب مورد نیاز جهت کیورینگ این محصول ، از لحاظ تجزیه ای باید سختی بزرگتر یا مساوی 3ºdH داشته باشد.

 • اجرای آسان و مقرون بصرفه
 • سریع سخت شونده در تماس با آب و رطوبت
 • مقاوم در برابر فشارهای هیدرواستاتیک قوی تا 13 بار (مثبت و منفی)
 • چسبندگی بسیار عالی به بتن
 • قابل اعمال بر روی سطوح مرطوب
 • فاقد کلراید
 • مقاوم در برابر زنگ زدگی آرماتورها ، یخبندان، شبنم و یا تغییرات دمائی تا 50+ درجه سانتیگراد
 • محافظت از بتن در مقابل اثرات مخرب آب های شیرین و شور، جریان های فاضلابی، آب های خورنده زیرزمینی، کربنات ها، کلرایدها، سولفات ها و نیترات های محلول
 • دارای تأییدیه آب آشامیدنی DVGW و NSF 61
 • غیر سمی و سازگار با محیط زیست
 • ایجاد مانع در برابر کربوناسیون بتن 

* ایــن محصــول پــس از اعمــال و خشــک شــدن، تــرک هــا تــا عــرض 0/4 میلیمتــر را ســیل مــی نمایــد و دارای اثـر خـود ترمیمـی اسـت. بدیـن معنـا کـه اگـر بتـن تـرک بخـورد در نتیجـه رشـد کریسـتال هـا در تمامـی جهـات و جوانـب ، توسـط کریسـتال هـا خودبخـود ترمیـم مـی شـود.

 

 اساس عملکرد AQUAFIN-IC :

AQUAFIN-IC شـامل ترکیبـات شـیمیایی آب بندکننـده فعـال اسـت که بـا رطوبت و آهک آزاد موجـود در داخل بتن وارد واکنـش شـده ، کریسـتال هـای نـا محلولـی را تشـکیل مـی دهند کـه منافذ و ترک هـای ریز بتن را پـر می کند. ایـن مـاده حتـی در معـرض فشـار هیدرواسـتاتیک بـالا نیـز نفـوذ کـرده و خـود جزئـی از بتن می شـود. در واقـع تنها لولـه هـای موئیـن در بتـن را پر کـرده و افزایش حجـم ایجاد نمـی نماید.

از آنجـا کـه AQUAFIN-IC بـا آب موجـود در بتـن تـازه واکنـش مـی دهـد. پروسـه ای کـه در مکانیـزم آب بنـدی ایـن محصـول طـی مـی شـود ، شـیمیایی و زمـان بـر مـی باشـد. در واقـع هـر کریسـتال نقطـه شـروعی برای تشـکیل کریسـتال هـای بعـدی اسـت.

ترکیبات شیمیایی آب بند کننده برای همیشه فعال باقی مانده و سازه را در مقابل نفوذ آب محافظت می کنند، در مدت زمان قابل قبولی از زمان اعمال، سطح را تا عمق مناسبی آب بند می نمایند.

* ( حداقـل زمـان الزم بـرای خشـک شـدن ایـن مـاده سـه روز مـی باشـد و ممکـن اسـت یـک مـاه تـا حصـول ماکزیمـم خـواص زمـان نیاز باشـد.)

عوامـل محیطـی از جملـه دمـای محیـط ، دانسـیته بتـن، تخلخـل بتـن، میزان رطوبـت موجود و شـرایط جـوی ، همگی بر زمـان پروسـه آب بنـدی تاثیرگذارنـد. بـرای ایجـاد و رشـد کریسـتال هـای بیشـتر جهـت آب بنـد نمـودن تـرک هـا ، زمان بیشـتری لازم اسـت. 

AQUAFIN-IC در شـرایط محیطـی خشـک غیـر فعـال شـده و بـه محـض تماس مجـدد با رطوبـت فعال می گـردد. این محصـول از خوردگـی آرماتـور داخـل بتـن ، تـرک خـوردن و تخریبهای ناشـی از عوامل جـوی جلوگیری مـی نماید.

 

 

آماده سازی سطح :

سـطح مـورد نظـر بایـد کاملا تمیـز شـده و از هـر گونـه آلودگـی و ذرات سسـت پاک گـردد به طوریکـه منافـذ موئینه بتـن بـاز باشـد ، همچنیـن سـطح بایـد خلـل و فرج کافی بـرای نفوذ شـیمیائی درسـت AQUAFIN-IC به داخـل بتن را داشـته باشـد. کلیـه سـطوح افقـی باید دارای سـطحی زبر باشـند. سـطوح صیقلی جهـت تامین حداقل نفـوذ به داخل بتـن باید زبر شـوند.

تمامـی آلودگـی هـا اعـم از گـرد و غبـار ، ذرات سسـت سـیمان ، روغـن ، ترکیبـات سسـت و رنـگ هـا بایـد به وسـیله اسـید شـوئی ، سـند بلاسـت ، واتـر جـت یـا روش هـای مکانیکـی دیگر زدوده شـوند .

کلیـه برآمدگـی هـا ، لبـه هـا ، ذرات شـن و سـطوح آسـیب دیده باید برداشـته شـده و درزهـای ریز و تـرک های غیر دینامیـک تـا عـرض 0/4mm ، بـه عـرض 20mm و عمـق 25mm خالی شـوند .

نشتی های فعال آب توسط Fix-10S باید متوقف گردد.

سـطوح آسـیب دیـده و تخریـب شـده بـا ملات ترمیمـی مناسـب ASOCRET-IM و یـا سـایر مالتهـا بسـته بـه کاربری سـطح ترمیم شـوند .

درزهای اتصال و اجرائی توسط ASO-JOINT-TAPE و AQUAFIN-2K/M آب بند شوند .

کلیـه سـطوحی کـه قـرار اسـت آب بنـدی گـردد ، توسـط آب تمیـز کاملا خیـس شـوند. مرطوب نمـودن مجدد سـطح تا رسـیدن بـه حالـت اشـباع کامـل طـوری کـه کلیـه تخلخـل هـای سـطح برای رشـد کریسـتال هـای عمقـی آماده باشـند ادامـه یابد .

هنگامیکه از AQUAFIN-IC اسـتفاده میشـود ، دقت داشـته باشـید که سـطح باید نمدار بوده ولی خیس نباشـد .از کار بـر روی سـطوح غیـر قابل نفوذ بایـد اجتناب نمود .

 

اختلاط :

مقـدار 8 - 6/75  لیتـر آب تمیـز را داخـل سـطل تمیـزی ریختـه و 25 کیلوگـرم از پـودر را همزمـان در حالـی کـه بـا همـزن بـه دور 300-700 rpm در حـال هـم خـوردن مـی باشـد بـا آن مخلـوط نمائیـد. عمـل هـم زدن را تا رسـیدن بـه مخلوطـی کاملا یکنواخـت ، همگـن ، بـدون کلوخـه و قابل اسـپری ادامه دهید .(تنهـا میزانی از مواد کـه طی زمان 30 -60 دقیقـه قابـل اعمـال هسـتند بایـد بـا هـم مخلـوط نمائیـد.) و پـس از گذشـت زمـان کوتاهـی در حـدود 3 دقیقـه دوبـاره عمـل هـم زدن را تکـرار نمائید . 

 

 اعمال  AQUAFIN-IC :

اعمال به صورت خشک :

طراحـی بتـن بایـد به گونه ای باشـد کـه دارای ظرفیـت باربری حداقل باشـد. مقدار مصرف AQUAFIN-IC متناسـب بـا رطوبـت یا آبی اسـت که سـطح بـا آن مواجه خواهد شـد. بـرای مسـاحت هـای بـزرگ ، توصیـه مـی شـود کـه سـطح بـه قطعـات کوچـک تـری تقسـیم گـردد. در ایـن روش پودر خشـک AQUAFIN-IC بـر سـطح افقـی بتـن مرطـوب و تـازه پاشـیده می شـود.

 

اعمال به روش دوغابی با قلم مو :

مـلات در دو لایـه مـی بایسـت بـر سـطح اعمـال گـردد. میـزان مـورد نیـاز از AQUAFIN-IC را بـه طـور یکنواخـت توسـط بـرس روی سـطح اعمـال نمـوده ، سـپس بـرس را بصـورت یکنواخـت بـر سـطح حرکـت دهیـد. بهتـر اسـت لایـه دوم را زمانیکـه لایـه اول کامـلا خشـک نشـده و هنـوز چسـبناک مـی باشـد، اعمـال نمـود . 

 

اعمال با اسپری :

AQUAFIN-IC را مــی تــوان بــا دســتگاه اســپری اعمــال نمــود ، بســته بــه میــزان تــوان پاشــش اســپری مــورد اسـتفاده ، اعمـال را میتـوان در یـک یـا دو لایـه انجـام داد. بهتـر اسـت لایـه دوم را تـا زمانیکـه لایـه اول هنـوز مرطــوب و اندکــی چســبناک اســت اعمــال نمــود

 

سخت شدن و محافظت از پوشش :

سطوح خارجی و رو باز :

سطح پوشش داده شده باید به مدت 3 روز مرطوب نگهداشته شود. ضمناً از تابش مستقیم خورشید ، باد و یخ زدگی توسط الیه ای محافظ نظیر ورق پلی اتیلنی یا پارچه محافظت گردد.

سطح پوشش داده شده باید به مدت 24 ساعت از قرار گرفتن در معرض بارش مستقیم باران محافظت گردد. عمل خاکریزی را 3 روز پس از اعمال لایه دوم می توان انجام داد .

سطوح داخلی :

در سطوحی که دارای رطوبت بالائی باشند AQUAFIN-IC به خوبی رشد کرده و تشکیل کریستال می دهد ولی در محیط های نسبتاً خشک لازم است که بمدت 3 روز به سطح آب داده شود . همچنین باید اطمینان حاصل نمود که محیط اطراف سطح تا 24 ساعت از تهویه کافی برخوردار است .

مخازن ذخیره آب :

توجه به این نکته ضروری است که پر کردن مخزن 3 روز پس از اعمال AQUAFIN-IC امکان پذیر بوده و به منظور بهره برداری از مخزن جهت استفاده آب شرب ابتدا باید مخزن توسط آب تمیز شستشو گردد. در صورتیکه AQUAFIN-IC به درستی اعمال شده باشد بصورت دائمی فعال باقی می ماند و دارای عمری برابر عمر سازه خواهد بود . 

 

مقدار مصرف مواد:

ضخامت لایه خشک شده حداقل 1/5-0/8 mm 

سطوح افقی:

رطوبت زمین یا وجود پس آب های موقت : اعمال در یک لایه با مقدار مصرف 0/75 kg/m2

سطوح عمودی :

وجود فشار هیدرواستاتیک پیش رونده : اعمال در 2 لایه با مقدار مصرف 1/5 kg/m2

وجود خیسی یا رطوبت بدون اعمال فشار هیدرو استاتیک: اعمال در 2 لایه با مقدار مصرف 1/2 kg/m2

در سطوح ناهموار مقدار مصرف ممکن است افزایش یابد. 

 

نکات مهم :

واکنش بین AQUAFIN-IC و آهک آزاد موجود در بتن منجر به شوره زدگی می شود ولی این شوره ها را می توان با برس از سطح پاک نمود .

رنگ های متفاوت AQUAFIN-IC بستگی به میزان رطوبت موجود در بتن دارد (بسته به میزان رطوبت موجود در بتن، AQUAFIN-IC پس از کیورینگ تیرگی و روشنی متفاوتی ممکن است پیدا کند) .

وجود سطح سالم و بی عیب لازمه ایجاد پیوند بین سطح و پوشش می باشد ، بنابراین سطوح سست که مانع ایجاد پیوند کامل بین پوشش و سطح اصلی هستند باید با سند بلاست یا واتر جت تحت فشار بیش از (400 bar) برداشته شود .

در مخازن آب دما باید بین 10+ تا 15+ درجه سانتیگراد باشد برای اطمینان از هیدراسیون سیمان ، سطح باید برای مدت زمان معینی نم دار (دارای رطوبت بالای 80%) باشد و از خشک شدن سطح ممانعت گردد. لازم است از تشکیل قطره های آب یا ایستادن آب بر روی سطح ممانعت نمود. در جاهایی که امکان تجمع بخار آب به دلیل رطوبت بالای محیط وجود دارد می بایست تا زمانی که ملات عمل آوری شود از دستگاه های رطوبت زدا استفاده نمود. تحت هیچ شرایطی نباید هوای گرم به داخل محل دمیده شود.

در دمای کمتر از 5 + درجه سانتیگراد یا بر روی سطوح یخ زده آن را اعمال نکنید. همچنین جهت کاربرد در دماهای بالاتر از 32+ درجه سانتیگراد طبق نظر مشاور عمل نمایید.

آنرا بر روی زمینه خشک و یا سطوح غیر بتنی اعمال نکنید.

در صورت استفاده از AQUAFIN-IC بر روی بتنی که حاوی خاکستر بادی است ، لایه های اعمال شده ممکن است بی رنگ شوند و واکنش به طور ناقص انجام شود. بر اساس ASTM C618 ، حداکثر میزان مصرف خاکستر بادی تیپ C، در بتن 30% می باشد. حداقل مقدار اکسید کلسیم در خاکستر بادی 15% است. در صورت استفاده از بتن با خاکستر بادی تیپ C ، با مقدار اکسید کلسیم ، تیپ F یا دیگر مواد افزودنی پوزولانی در بتن با دفتر فنی تماس گرفته شود.

برای افزایش زمان کارپذیری در دماهای بالا ، مصالح قبل از مصرف در جای خنک نگهداری شود و پس از اختلاط در جای گرم نگهداری نشود. استفاده از آب خنک برای اختلاط ، مدت زمان کارپذیری ملات را افزایش می دهد.

برای رسیدن به حداکثر خواص آب بندی ، باید از اعمال AQUAFIN-IC ، یک ماه بگذرد. این مهم به مواردی چون دمای محیط ، رطوبت و طرح اختلاط بتن و . . . بستگی دارد. 

 

نکات ایمنی:

AQUAFIN-IC حاوی سیمان بوده و مواد قلیائی آن با رطوبت وارد واکنش می شود، بنابراین:

 • چشم و پوست خود را محافظت نمائید.
 • در تماس با اطفال قرار ندهید.
 • در صورت تحریک پوست ، سریعاً با آب شستشو دهید.
 • از دستکش استفاده نمائید.