×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

عایق سفید بام
Polyroof–w

امولسـیون تـک جزئـی الاسـتومری بـر پایـه رزیـن اکریلیـک کـه بـه عنـوان ایزولاسـیون بـام ، سرویسـها و ... مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. از ویژگیهـای منحصـر به فرد این پوشـش ایجـاد لایه مانـع رطوبت و در عین حـال انعکاس اشـعه مخـرب فرابنفـش می باشـد. انعکاس اشـعه فرابنفـش و جلوگیری از جـذب انرژی گرمایی سـبب کاهش دمای داخـل سـاختمان و صرفـه جویـی در هزینـه انرژی مـی گردد. با ASTM D6083 مطابقت دارد .

 

مصارفخواص و مزایاجدول خواصدستور العمل مصرف

به عنوان عایق

 • عایق کردن سطوح شیبدار، عمودی و افقی از جنس سیمان - فلز - ایرانیت - سفال و بام هایی که قبال بوسیله روکشهای دیگر مثل قیر، ایزوگام و... عایقکاری شده اند.
 • عایقکاری استخرهای خانگی، سونا، جکوزی، آب نما، و آجر نماها، بتن و پی ساختمانها، سرویس های بهداشتی در زیر کاشیکاری
 • عایق نمودن سطوح فلزی، مخازن بتنی و فلزی جهت نگهداری آب،شیروانی، لوله های انتقال آب، منابع آب و .

 

جهت تعمیر و بازسازی:

به منظور ترمیم عایقهای قدیمی و یا آسیب دیده.

 • پایه آب (فاقد مواد فرار آلی)
 • سریع خشک
 • مقاومت عالی در برابر اشعه فرابنفش
 • چسبندگی عالی به سطوح بتنی و عایقهای قدیمی
 • قابل اعمال توسط اسپری ، قلم مو و یا غلتک
 • پس از خشک شدن، غیر قابل حل در آب
 • سهولت در اجرا به سبب رقیق شدن با آب
 • پوشش یکپارچه و بدون درز
 • تشکیل شده از مواد کاملا بهداشتی، بدون خطر و غیر قابل اشتعال
 • قابلیت تحمل تغییرات شدید آب و هوایی و حفظ خواص الاستیکی عایق که مانع ترک خوردن ،سوراخ و یا پاره شدن آن می شود
 • دارای وزنی کمتر نسبت به سایر مواد ایزولاسیون که این امر باعث سبک شدن سازه های ساختمانی می شود
 • جلوگیری از جذب انرژی گرمایی به داخل ساختمان و صرفه جویی در هزینه های انرژی
 • قابلیت ترمیم: در صورت آسیب دیدگی بسادگی و با حداقل مواد به بهترین وجه ممکن
 • سرعت بالا در اجرا 

رنگ : سفید

 

آماده سازی سطح:

سطوح بتنی

سـطحی کـه پوشـش بـر روی آن اعمـال مـی شـود بایـد عـاری از هرگونـه ذرات سسـت، گـردو غبـار و آلودگـی باشـد. بـه ایـن منظـور پیشـنهاد مـی گـردد بـا واترجـت سـطح آمـاده اعمـال پوشـش گـردد. ترمیـم حفـرات و نقـاط آسـیب دیـده سـطح بتـن توسـط مـات هـای ترمیمـی پیـش از اجـرای پوشـش توصیـه مـی گـردد. 

 

سطوح فلزی

ابتـدا سـطح توسـط روش مناسـب (سندبلاسـت، شـات بلاسـت،...) آمـاده سـازی گـردد بـه نحـوی کـه آثـار زنـگ، لایـه هـای اکسـیدی و آلودگیهـا کـه سـبب کاهـش چسـبندگی پوشـش بـه سـطح مـی شـوند زدوده گـردد. درجـه آمــاده ســازی ســطح در ایــن حالــت حداقــل 1/2 Sa2 مــی باشــد. اســتفاده از پرایمــر ضدخوردگــی پیــش از اعمــال عایـق سـفید بـام توصیـه مـی گـردد.

 

روش اعمال :

ابتــدا محتویــات داخــل ســطل را توســط همــزن دســتی کامــلا هــم بزنیــد. در مــورد ســطوح جــاذب ماننــد بتــن پیشـنهاد مـی گـردد قبـل از اجـرای لایـه اصلـی، مـواد بـا نسـبت  1:1  بـا آب مخلـوط شـده و اعمـال گـردد تـا کامـلا بـه خلـل و فـرج بتـن نفـوذ نمـوده و سـبب افزایـش چسـبندگی گـردد. جهـت حصـول کیفیـت بالاتـر، فاصلـه زمانـی بیــن اعمــال لایــه هــا (حداقــل 8 ســاعت) رعایــت گــردد. بســته بــه ضخامــت مــورد نیــاز، اعمــال توســط روشــهای اسـپری ایرلس،غلتـک و یـا قلـم مـو امـکان پذیـر مـی باشـد. 

 

میزان مصرف:

2-3  kg/m2  جهت حصول ضخامت 1 میلیمتر

 

شرایط نگهداری :

در انبار سرپوشیده در دمای 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد به مدت 6 ماه قابل استفاده است.

 

نکات مهم:

Polyroof-w نباید در دمای زیر صفر نگهداری و مصرف شود.