×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

رزین تزریقی پلی یورتان الاستیک دو جزئی
AQUAFIN– P4 ME

 یـک مایـع رقیـق بـدون حـلال بـر پایـه رزیـن دو جزئـی پلـی یورتـان اسـت. ایـن محصـول در تمـاس بـا آب بـدون تخلخـل و حبـاب ، بـه شـکل غیـر صلـب بـه آرامـی واکنـش داده و افزایـش حجـم مـی یابـد. ایـن مـاده از چسـبندگی بالایـی بـه سـطوح خشـک و مرطـوب برخـوردار بـوده و مقاومـت پارگـی بسـیار بالایـی دارد. دمـای انجمـاد ایـن مـاده پاییـن اسـت و در زمسـتان در برابـر تـرک و پـاره شـدن مقاومـت مـی نمایـد. 

 

مصارفجدول خواصدستور العمل مصرف
  • جهت آب بند نمودن و اتصال الاستیک ترک های باریک ، درزها و تخلخل های ایجاد شده در ساخت
  • بتن ، سنگ های طبیعی یا آجرها
  • برای آب بندی پارکینگ ها ، مخازن بتنی ، تونلها ، درزهای اجرایی
  • جهت آب بندی دائمی درزها و ترکهای دارای نشتی آب در تکامل با AQUAFIN-P1

 

شرایط سطح:

جهت سطوح پایه سیمانی : سن حداقل 28 روز

کیفیت بتن : حداقل B25

کیفیت سطح تمام شده : حداقل ZE 30

کیفیت پلاستر : P III

مقاومت کششی سطح : حداقل 1/5 MPa 

 

تجهیزات مورد نیاز :

پرس دستی ، پرس پدالی ، پمپ 1 جزئی (ایرلس یا پمپ پیستونی) ، پمپ دو جزئی (به هنگام استفاده از پمپ دو جزئی نیاز به استفاده از مخلوط کن مخصوص فلزی است تا کیفیت محصول تضمین شود) 

 

اختلاط :

ابتدا می بایست جزء A (پلی ال) با جزء B (ایزوسیانات) با نسبت اختلاط مشخص مخلوط شوند. سپس اطمینان حاصل شود که جزء سخت کننده (هاردنر) به طور کامل از ظرف تخلیه شده باشد. اختلاط با یک میکسر به دور حداقل 300 rpm انجام شود. دقت شود که کناره ها و زیر محلول به طور کامل هم زده شود و عمل اختلاط تا رسیدن به مخلوط همگن ادامه یابد. 

 

روش اعمال :

رزین های تزریقی معمولا با استفاده از پکرها یا دستگاه های مناسب دیگر به داخل ترک ها تزریق می گردد و به این ترتیب سبب آب بندی سازه می شوند. عمل تزریق تا زمانی که مواد از سوراخ پکر ها بیرون زده شود ادامه می یابد.

مثال:

1.جهت آب بند کردن ترکی به عرض تقریبی 0/2 mm باید سوراخ هایی با فواصل 20 تا 30 سانتی متر از یکدیگر ایجاد گردد.

2.سوراخ های ایجاد شده باید با فشار هوا از هر گونه گرد و غبار پاک شود.

3.پکر های مخصوص تزریق داخل سوراخ ها قرار داده شوند.

4.در صورت نیاز می توان محل باقیمانده از جایگذاری پکر ها و ترک را درزگیری نمود.

5.پس از ایزولاسیون کامل محل تزریق (سوراخ ایجاد شده در اثر جایگذاری پکرها) ، رزین تزریقی(AQUAFIN-P4(ME، با فشار مناسب به داخل ترک تزریق می گردد. جهت ترک های قائم تزریق را از پایین باید انجام داد.

6.در صورت نیاز برای پر کردن سوراخ های ناشی از جایگذاری پکرها می توان از ملاتهای ASOCRET و یا  INDUCRET  استفاده نمود. 

 

توصیه های ویژه:

نواحی که نباید (AQUAFIN-P4(ME در آنها اعمال شود ، باید از تماس با این محصول محافظت گردد.