×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911

آنی گیر آب بندکننده
FIX 10-S

 مـاده ای پایـه سـیمانی و فاقـد کلرایـد مـی باشـد کـه پـس از اضافـه شـدن آب سـریعاً وارد واکنـش شـده و بـه طـور آنـی سـخت مـی گـردد.

 

 

مصارفجدول خواصدستور العمل مصرف

جهــت متوقــف نمــودن آنــی نشــت آب و رطوبــت ، همچنیــن مقابلــه بــا فشــار منفــی آب در ســطوح گــذرگاه هــای زیر زمینــی ، تونــل هــا، منهــول هــا و کلیــه ســطوحی کــه امــکان نشــت آب وجــود داشــته باشــد، بــکار مــی رود.

توصیه : به هنگام کار با این ماده استفاده از دستکش الزامی است. 

 

آماده سازی سطح :

سـطح بایـد تمیـز و محکـم بـوده ، بـرای ایـن منظـور کلیـه رنـگ هـا ، پلاسـتر هـای سسـت و . . . بایـد از روی سـطح جـدا و زدوده شـوند تـا جائـی کـه بـه سـطح جامـد و مسـتحکم بتنـی یـا سـیمانی رسـید. سـطوح خشـک بایـد مرطـوب گردند. بلوک های بتنی سبک ، ابتدا می بایست توسط پلاستر کشی سیمانی آماده سازی شوند . آب بندی المان ها و بلوک های بتنی متخلخل و اسفنجی مقدور نمی باشد .

 

روش اعمال :

نشـتی فعـال سـطوح بایـد بـا فشـار پـودر FIX-10S بـه صـورت خشـک و یـا بـه صـورت مـلات در محـل نشـتی در یـک یـا چنـد مرحلـه، متوقـف شـود .