×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 911
مــلات آببنــد دو جزئــی ســیمانی – پلیمــری مــی باشــد، کــه جهــت آببنــدی در برابــر فشــارهای مثبــت و منفــی مناســب میباشــد.
 دیسپرسـیون پلیمـری بـر پایـه لاسـتیک مصنوعی اسـت کـه به صورت مایعی ویسـکوز و بـا درصد حلال ناچیـز بـوده و بـه سـادگی نیـز قابل اجرا می باشـد. این ماده در زمان کوتاهی خشـک شـده و غشـایی آب بند و بدون درز ایجـاد مـی نمایـد کـه بـه سـطح اجازه تنفـس و خروج بخـارات را می دهد. این مـاده پس از اعمـال دارای خاصیت ایجـاد پـل بـر روی ترک هـا (Crack bridging) خواهد بود.
عایق نواری پیش ساخته بر پایه قیر اصلاح شده با پلیمرهای ترمو پلاست الاستومر است که به دلیل داشتن انعطاف پذیری ، خمش در سرما و چسبندگی بالا کیفیت بسیار مناسبی دارد. این نوار با لایه های پلی استر نبافته (non- woven) و تیشو فایبرگلاس مسلح شده است.
امولسـیون تـک جزئـی الاسـتومری بـر پایـه رزیـن اکریلیـک کـه بـه عنـوان ایزولاسـیون بـام ، سرویسـها و ... مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. از ویژگیهـای منحصـر به فرد این پوشـش ایجـاد لایه مانـع رطوبت و در عین حـال انعکاس اشـعه مخـرب فرابنفـش می باشـد. انعکاس اشـعه فرابنفـش و جلوگیری از جـذب انرژی گرمایی سـبب کاهش دمای داخـل سـاختمان و صرفـه جویـی در هزینـه انرژی مـی گردد. با ASTM D6083 مطابقت دارد .
ماده تک جزئی خمیری یکنواخت بر پایه امولسیون قیری اصلاح شده و افزودنی های خاص قابل در گرید های معمولی ، اصلاح شده با الیاف و اصلاح شده با پلیمر می باشد .با ASTM D2939 مطابقت دارد .
پوششـی دو جزئـی انعطـاف پذیـر و آببندکننـده اسـت کـه بـه راحتـی آمـاده شـده و اعمـال مـی گـردد. در دمـای 20+ درجه سانتیگراد زمـان مانـدگاری آن پـس از اختـلاط در حـدود 1 تـا 2 سـاعت مـی باشـد. ایـن مـاده پـس از پخـت کامـل بـه حالـت چقرمـه و انعطـاف پذیـر در آمـده و در برابـر حرکـت هـای زمیـن و سـازه مقـاوم اسـت.
PASTA-Flex پوششــی تــک جزئــی، انعطــاف پذیــر و آببندکننــده اســت کــه بــه راحتــی اعمــال مــی گردد.ایــن محصـول با و یا بـدون الیـاف تقویـت کننـده اکریلیـک و پشـم شیشـه بـر سـطوح بتنـی و یا سـازه هـای بنایـی ، در فونداسـیون و پـی سـاختمان هـا ، دیوارهـای حائـل، بـام، لولـه هـای بتنـی ، مخـازن ، تونـل هـا و غیـره مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. ایـن مـاده پـس از پخـت کامـل بـه حالـت چقرمـه و انعطـاف پذیـر در آمـده و در برابـر حرکـت هـای سـازه و تنشـهای وارده مقـاوم اسـت.
یـک مایـع رقیـق بـدون حـلال بـر پایـه رزیـن دو جزئـی پلـی یورتـان اسـت. ایـن محصـول در تمـاس بـا آب بـدون تخلخـل و حبـاب ، بـه شـکل غیـر صلـب بـه آرامـی واکنـش داده و افزایـش حجـم مـی یابـد. ایـن مـاده از چسـبندگی بالایـی بـه سـطوح خشـک و مرطـوب برخـوردار بـوده و مقاومـت پارگـی بسـیار بالایـی دارد. دمـای انجمـاد ایـن مـاده پاییـن اسـت و در زمسـتان در برابـر تـرک و پـاره شـدن مقاومـت مـی نمایـد.
ایزوسیانات اصلاح شده تک جزئی بسیار فعال آماده مصرف می باشد. ایـن محصـول در مجـاورت آب افزایـش شـدید حجـم داشـته و تبدیـل بـه فـوم ویسکوالاسـتیک محکمـی مـی شـود کـه بـه طـور موقـت جلـوی نفـوذ ، نشـتی و جریـان آب را خواهـد گرفـت.AQUAFIN-P1 در مقابـل اسـیدها و قلیاهـا مقـاوم اسـت و بـا سیسـتم هـای بیتومنـی، همچنیـن نوارهـای تقویـت درز (Joint tapes) سـازگار مـی باشـد. بـر سـطوح کامـلا خشـک ، مـواد بلافاصلـه تشـکیل فـوم نمـی دهنـد امـا بـا رطوبـت موجـود در خـاک بـه آهسـتگی سـخت مـی شـوند.
مـاده ای تـک جزئـی ، غیـر آلـی و پایه سـیمانی اسـت. این مــاده نفــوذگر و کریــستال شونــده سـازه هـای جدیـد و قدیــمی بتنـی را از عمــق آب بنـدی مـی نمایـد. طــوری کـه حتـی اگـر سـطح پوشـش بـه هـر دلیلـی دچـار آسـیب گـردد ، آب بنــدی بتـن همچــنان کامـل باقـی مـی مانـد . بنابــراین AQUAFIN-IC تنهـا یـک پوشـش نیســت ، بلکــه در اثــر واکنــش اجــزاء تشــکیل دهنــده آن بــا رطوبــت و آهــک آزاد موجــود در بتــن ، ســاختاری یکپارچـه بـا بتـن ایجـاد کـرده و تـوده مقـاوم و بـا دوامـی تشـکیل مـی دهـد.
مـاده ای پایـه سـیمانی و فاقـد کلرایـد مـی باشـد کـه پـس از اضافـه شـدن آب سـریعاً وارد واکنـش شـده و بـه طـور آنـی سـخت مـی گـردد.
یـک واتـر اسـتاپ نـازک ، بـا قابلیت انبسـاط برگشـت پذیر اسـت که بر اسـاس آخریـن فناوری روز طراحـی گردیـده و مشـکلات واتـر اسـتاپ هـای بنتونیتـی در هنـگام اجـرا بتـن ریـزی و بهـره بـرداری از آن را ندارنـد. ملاحظـات بسـیاری در طراحـی ایـن واتـر اسـتاپ در نظـر گرفتـه شـده اسـت تـا بر مشـکلات مرتبط با سـایت و بتـن ریـزی چیره شـود.
یـک مـاده تزریقـی تـک جزئـی بسـیار فعـال بـرای جلوگیـری از نشـت آب در تـرک هـا و یـا محیـط متخلخـل مـی باشـد.ASOPUR-1K در اثـر تمـاس بـا آب بوسـیله افزایـش حجـم بـه یـک فـوم ویسکو الاسـتیک محکـم تبدیـل مـی شـود کـه بـه طـور موقـت جلـوی فشـار هیدرواسـتاتیک بـالا بـا شـدت جریـان زیـاد را میگیـرد.ASOPUR-1K در مقابـل اسـیدها و قلیاهـا مقـاوم اسـت و بـا سیسـتم هـای بیتومنـی، همچنیـن نوارهـای تقویـت درز سـازگار مـی باشـد. بـر روی سـطوح کامـلا خشـک، مـواد بلافاصلـه تشـکیل فـوم نمـی دهنـد، امـا در اثـر رطوبـت هـوا و خـاک بـه آهسـتگی سـخت مـی شـوند.
نوعـی کامپوزیـت نویـن اسـت کـه از قابلیـت انبسـاط ، مقاومـت کششـی ، خاصیـت آب بنـدی ضمـن قابلیـت عبـور بخـار آب برخـوردار مـی باشـد. ایـن مـاده خشـک شـدن سـریع چسـب هـای کاشـی بـا محتـوی آب ( آبـدار) و لایـه هـای آب بنـد را تضمیـن نمـوده و در برابـر مـواد خورنـده بسـیار مقـاوم اسـت.